Struktura e Programit

Fakulteti i Skencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë është programi që ofron ndërlidhjen e njohurive teorike dhe praktike të kësaj fushe me infrastrukturë dhe metodat më moderne të mësimdhënies.

 

STRUKTURA E PROGRAMIT TË SHKENCAVE TË USHQIMIT DHE BIOTEKNOLOGJISË

 

 

Viti I: 60 ECTS

SEMESTERI  1: 30 ECTS
Orë/javë
NrO/ZLëndaLUECTSLigjeruesi
1OMatematika për shkencat e ushqimit326
2OKimia e përgjithshme dhe inorganike326
3OHyrje në shkencat e ushqimit315
4OBiologjia qelizore dhe gjenetike326
5OLëndët e para me origjinë bimore315
6OGjuhë e huaj profesionale202
 SEMESTERI  2 :  30 ECTS
7OKimia organike225
8OMikrobiologjia e përgjithshme225
9OFizika për shkencat e ushqimit214
10OLëndët e para me origjinë shtazore214
11OMenaxhimi i Industrisë së Ushqimit214
12ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)

 • Statistika e Aplikuar
 • Hyrje në ekonomi
 • Shkencat kompjutërike profesionale
 • Kimia analitike
8
21
21
12
12
Viti II: 60 ECTS
SEMESTERI  3 :  30 ECTS
NrO/ZLëndaLUECTSLigjeruesi
13OBiokimia214
14OMikrobiologjia ushqimore225
15OProcesimi  në teknologjinë ushqimore225
16OBazat e të ushqyerit214
17ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin tri lëndë)

 • Termodinamika
 • Menaxhimi i cilësisë
 • Ekomenaxhmenti i mjedisit
 • Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit ushqimor
2112
SEMESTERI 4:  30 ECTS
NrO/ZLëndaLUECTSLigjeruesi
19OKimia dhe biokimia ushqimore225
20OBioteknologji ushqimore214
21OProceset e konservimit të ushqimit225
22OFizika e ushqimeve214
23ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin tri lëndë)

 • Mbrojtja e ambientit jetësor nga industritë ushqimore
 • Anatomia e njeriut (Nutricioni)
 • Kontrolli i cilësisë së produktëve ushqimore
 • Teknologjia e ujit
2112
21
21
12
21
Viti III
 ATeknologjia Ushqimore
 BTë ushqyerit ( Nutricioni )
 CMenaxhimi më cilësinë dhe sigurinë ushqimore
 
ATeknologjia Ushqimore
SEMESTERI 5:  30 ECTS
1OTeknologjia e përpunimit të drithërave225
2OTeknologjia e përpunimit të fruta perimeve225
3OTeknologjia e përpunimit të qumështit225
4OTeknologjia e përpunimit të mishit225
5ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin tri lëndë)

·         Teknologjia e verës dhe pijeve alkoolike

 • Metodat instrumentale ne kontrollin e ushqimeve
 • Legjislacioni ushqimor
 • Menaxhimi i projekteve në shkencat ushqimore
 • Dizajnimi i sistemit të ushqimit
2210
SEMESTERI 6:  30 ECTS
6OTeknologjia e produkteve të pjekjes dhe konditore225
7OTeknologjia e pijeve joalkoolike dhe freskuese225
8OShkrimi akademik dhe Metodat e hulumtimit213
9Praktikë profesionale (1 muaj )34
12ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Tëknologjia e vajrave dhe yndyrave
 • Cilësia dhe siguria ushqimore
 • Ambalazhimi dhe ruajtja e produktëve ushqimore
 • Sistemi i informacionit në shkencat e ushqimit
 • Shtesat ushqimore
213
13OTemë diplome10
 

 

 

BTë ushqyerit ( Nutricioni )
SEMESTERI 5:  30 ECTS
1OTëknologjia e produktëve me prejardhje bimore225
2OTëknologjia e produktëve me prejardhje shtazore225
3OShkenca e të ushqyerit214
4OFiziologjia e njeriut214
5ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin tri lëndë)

 • Marketingu i produktëve ushqimorë
 • Produktet e paketuara dhe kohëzgjatja
 • Sociologjia e të ushqyerit
 • Metodat instrumentale në kontrollin e ushqimeve
 • Legjislacioni ushqimor
 • Dizajni i sistemit te ushqimit
12
21
21
21
12
SEMESTERI 6:  30 ECTS
6OBazat e Dietotërapisë225
7OBazat e toksikologjisë214
8OShkrimi akademik dhe Metodat e hulumtimit213
9OPraktike profesionale (1 muaj)34
10ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 

 • Analizat senzorike të ushqimeve
 • Ushqimet funksionale
 • Cilësia dhe siguria ushqimore
 • Prodhimet organike
 • Bimët aromatike dhe mjeksore
 • Ushqimet e modifikuara gjenetike
4
12
21
21
21
21
11OTemë diplome10
CMenaxhimi më cilësinë dhe sigurinë ushqimore
SEMESTER 5:  30 ECTS
1OTeknologjia e produktëve me prejardhje bimore225
2OTëknologjia e produktëve me prejardhje shtazore225
3OCilësia dhe siguria ushqimore214
4OMenaxhimi i ndërmarrjeve ushqimore214
5ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin tri lëndë)

 • Metodat dhe analizat e ushqimeve
 • Siguria gjatë punës
 • Menaxhimi me cilësinë e ushqimeve
 • Dizajni i sistemit te ushqimit
12
12
21
21
21
SEMESTER 6:  30 ECTS
6OMarketingu dhe dizajnimi i produktëve ushqimore225
7OBazat e toksikologjisë214
8OShkrimi akademik dhe Metodat e hulumtimit213
9OPraktike profesionale (1 muaj)34
10ZLëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Ambalazhimi dhe ruajtja e produktëve ushqimore
 • Sistemet e informacionit pë shkencat e ushqimit
 • Shtësat ushqimore
 • Ushqimet e modifikuara gjenetike
214
11OTemë diplome10