Struktura e Programit

Fakulteti i Skencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë është programi që ofron ndërlidhjen e njohurive teorike dhe praktike të kësaj fushe me infrastrukturë dhe metodat më moderne të mësimdhënies.

 

STRUKTURA E PROGRAMIT TË SHKENCAVE TË USHQIMIT DHE BIOTEKNOLOGJISË

 

 

Viti I: 60 ECTS

SEMESTERI  1: 30 ECTS
Orë/javë
Nr O/Z Lënda L U ECTS Ligjeruesi
1 O Matematika për shkencat e ushqimit 3 2 6
2 O Kimia e përgjithshme dhe inorganike 3 2 6
3 O Hyrje në shkencat e ushqimit 3 1 5
4 O Biologjia qelizore dhe gjenetike 3 2 6
5 O Lëndët e para me origjinë bimore 3 1 5
6 O Gjuhë e huaj profesionale 2 0 2
 SEMESTERI  2 :  30 ECTS
7 O Kimia organike 2 2 5
8 O Mikrobiologjia e përgjithshme 2 2 5
9 O Fizika për shkencat e ushqimit 2 1 4
10 O Lëndët e para me origjinë shtazore 2 1 4
11 O Menaxhimi i Industrisë së Ushqimit 2 1 4
12 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)

 • Statistika e Aplikuar
 • Hyrje në ekonomi
 • Shkencat kompjutërike profesionale
 • Kimia analitike
8
2 1
2 1
1 2
1 2
Viti II: 60 ECTS
SEMESTERI  3 :  30 ECTS
Nr O/Z Lënda L U ECTS Ligjeruesi
13 O Biokimia 2 1 4
14 O Mikrobiologjia ushqimore 2 2 5
15 O Procesimi  në teknologjinë ushqimore 2 2 5
16 O Bazat e të ushqyerit 2 1 4
17 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin tri lëndë)

 • Termodinamika
 • Menaxhimi i cilësisë
 • Ekomenaxhmenti i mjedisit
 • Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit ushqimor
2 1 12
SEMESTERI 4:  30 ECTS
Nr O/Z Lënda L U ECTS Ligjeruesi
19 O Kimia dhe biokimia ushqimore 2 2 5
20 O Bioteknologji ushqimore 2 1 4
21 O Proceset e konservimit të ushqimit 2 2 5
22 O Fizika e ushqimeve 2 1 4
23 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin tri lëndë)

 • Mbrojtja e ambientit jetësor nga industritë ushqimore
 • Anatomia e njeriut (Nutricioni)
 • Kontrolli i cilësisë së produktëve ushqimore
 • Teknologjia e ujit
2 1 12
2 1
2 1
1 2
2 1
Viti III
  A Teknologjia Ushqimore
  B Të ushqyerit ( Nutricioni )
  C Menaxhimi më cilësinë dhe sigurinë ushqimore
 
A Teknologjia Ushqimore
SEMESTERI 5:  30 ECTS
1 O Teknologjia e përpunimit të drithërave 2 2 5
2 O Teknologjia e përpunimit të fruta perimeve 2 2 5
3 O Teknologjia e përpunimit të qumështit 2 2 5
4 O Teknologjia e përpunimit të mishit 2 2 5
5 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin tri lëndë)

·         Teknologjia e verës dhe pijeve alkoolike

 • Metodat instrumentale ne kontrollin e ushqimeve
 • Legjislacioni ushqimor
 • Menaxhimi i projekteve në shkencat ushqimore
 • Dizajnimi i sistemit të ushqimit
2 2 10
SEMESTERI 6:  30 ECTS
6 O Teknologjia e produkteve të pjekjes dhe konditore 2 2 5
7 O Teknologjia e pijeve joalkoolike dhe freskuese 2 2 5
8 O Shkrimi akademik dhe Metodat e hulumtimit 2 1 3
9 Praktikë profesionale (1 muaj ) 3 4
12 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Tëknologjia e vajrave dhe yndyrave
 • Cilësia dhe siguria ushqimore
 • Ambalazhimi dhe ruajtja e produktëve ushqimore
 • Sistemi i informacionit në shkencat e ushqimit
 • Shtesat ushqimore
2 1 3
13 O Temë diplome 10
 

 

 

B Të ushqyerit ( Nutricioni )
SEMESTERI 5:  30 ECTS
1 O Tëknologjia e produktëve me prejardhje bimore 2 2 5
2 O Tëknologjia e produktëve me prejardhje shtazore 2 2 5
3 O Shkenca e të ushqyerit 2 1 4
4 O Fiziologjia e njeriut 2 1 4
5 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin tri lëndë)

 • Marketingu i produktëve ushqimorë
 • Produktet e paketuara dhe kohëzgjatja
 • Sociologjia e të ushqyerit
 • Metodat instrumentale në kontrollin e ushqimeve
 • Legjislacioni ushqimor
 • Dizajni i sistemit te ushqimit
12
2 1
2 1
2 1
1 2
SEMESTERI 6:  30 ECTS
6 O Bazat e Dietotërapisë 2 2 5
7 O Bazat e toksikologjisë 2 1 4
8 O Shkrimi akademik dhe Metodat e hulumtimit 2 1 3
9 O Praktike profesionale (1 muaj) 3 4
10 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 

 • Analizat senzorike të ushqimeve
 • Ushqimet funksionale
 • Cilësia dhe siguria ushqimore
 • Prodhimet organike
 • Bimët aromatike dhe mjeksore
 • Ushqimet e modifikuara gjenetike
4
1 2
2 1
2 1
2 1
2 1
11 O Temë diplome 10
C Menaxhimi më cilësinë dhe sigurinë ushqimore
SEMESTER 5:  30 ECTS
1 O Teknologjia e produktëve me prejardhje bimore 2 2 5
2 O Tëknologjia e produktëve me prejardhje shtazore 2 2 5
3 O Cilësia dhe siguria ushqimore 2 1 4
4 O Menaxhimi i ndërmarrjeve ushqimore 2 1 4
5 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin tri lëndë)

 • Metodat dhe analizat e ushqimeve
 • Siguria gjatë punës
 • Menaxhimi me cilësinë e ushqimeve
 • Dizajni i sistemit te ushqimit
12
1 2
2 1
2 1
2 1
SEMESTER 6:  30 ECTS
6 O Marketingu dhe dizajnimi i produktëve ushqimore 2 2 5
7 O Bazat e toksikologjisë 2 1 4
8 O Shkrimi akademik dhe Metodat e hulumtimit 2 1 3
9 O Praktike profesionale (1 muaj) 3 4
10 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Ambalazhimi dhe ruajtja e produktëve ushqimore
 • Sistemet e informacionit pë shkencat e ushqimit
 • Shtësat ushqimore
 • Ushqimet e modifikuara gjenetike
2 1 4
11 O Temë diplome 10