Studimi

Specializimet

 

 • Inxhinieri e Sistemeve Softuerike
 • Databazë dhe Sisteme të Informacionit
 • Grafikë dhe Multimedia
 • Web Programim
 • Rrjeta dhe Telekomuikacion
 • Robotikë dhe sisteme Intelegjente
 • Informatikë Biomjekësore
 • Siguria dhe Sigurimi I Informacionit
 • Informatika Mjekësore

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet

 

 • Menaxhimi I Mekatronikës
 • Automatizim Industrial dhe Kontrolli I Procesit
 • Dizajn I Produkteve Industriale
 • Robotikë dhe Sisteme Intelegjente dhe Inxhinieri i Biomjekësisë
 • Inxhinieria e Telekomunikimit
 • Inxhinieri Mekanike
 • Inxhinieria e Aeronautikës
 • Inxhinieria Elektronike dhe Elektrike

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Civile
 • Penale
 • Ndërkombëtare

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet

 

 • Marrëdhenie Nderkombetare dhe Diplomaci
 • Integrime Evropiane
 • Administrate Publike

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Gazetari (T)
 • Komunikim (T)
 • Menaxhim i Medias (T)
 • Marrëdhëniet me Publikun (T)
 • Regji Televizive (T)
 • Gazetari Online (T)
 • Kamerë dhe Fotografi (T)

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet

 

 • Burimet e Energjisë
 • Konzervimi i Energjisë
 • Efiçienca e Energjisë
 • Menaxhimi i Energjisë
 • Inxhinieria Elektrike
 • Konzervimi i Energjise në Ndërtesa
 • Sistemet e Ngrohjes dhe Ftohjes
 • Teknologjia e Informacionit
 • Sistemet e Qendrueshme

Top Education for Top Students

Specializimet:

 

 • Dizajn Grafik
 • Dizajn i Produkteve
 • Dizajn Mode
 • Dizajn i Enterierit

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet

 

 • Teknologjia e Ushqimit
 • Nutricion (Të ushqyerit)
 • Menaxhimi dhe Sigurimi i Cilësisë të Ushqimit
 • Shkenca dhe Inxhiniera e Ushqimit

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Kompozim / Këngshkrues (T)
 • Performancë Vokale (T)
 • Performancë në Instrument (T)
 • Audio Produksion (T)
 • Menaxhment Muzikor (T)

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Prodhimtaria Bimore
 • Agrobiznes
 • Menaxhimi I Mjedisit në Hortikulturë

 

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Sistemet e Databazes
 • Inxhinieri e Komunikimit
 • Shkenca e të Dhënave Statistikore

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Komunikimi Politik dhe Organizatat
 • Mediat Migjitale dhe Komunikimi

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet

 

 • Inxhinieri Strukturore
 • Menaxhimi i Ndërtimtarisë dhe Teknologji
 • Infrastrukturë Rrugore
 • Inxhinieri e Ujërave
 • Inxhinieri e Gjeoteknikës
 • Inxhinieri e Materialeve

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Sistemet e Informacionit për Biznes
 • Sistemet e Informacionit të Biblotekave dhe Arkivimit
 • Tregtia Elektronike

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Menaxhimi I Mekatronikës
 • Automatizim Industrial dhe Kontrolli I Procesit
 • Dizajn I Produkteve Industriale
 • Inxhinieri e Proceseve të Prodhimit dhe Teknologjia

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 • Dizajn i Modes
 • Dizajn Produkti
 • Dizajn Grafik
 • Dizajn Inteieri

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Akitekturë e Qendrueshme
 • Dizajn Enterierit
 • Restaurim
 • Planifikim Urban

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Politika Publike
 • Menaxhim Publik
 • E-Qeverisje

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializime:

 

 • Të ushqyerit ( Nutricioni )
 • Teknologjia e Ushqimit
 • Menaxhimi dhe sigurimi i cilësisë së ushqimit

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë
 • Inxhinieri Energjetike dhe Mjedisi

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Specializimet:

 

 • Burimet e Energjisë
 • Konzervimi i Energjisë
 • Efiçienca e Energjisë
 • Menaxhimi i Energjisë
 • Inxhinieria Elektrike
 • Konzervimi i Energjise në Ndërtesa
 • Sistemet e Ngrohjes dhe Ftohjes

Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Specializimet:

 • Logjistika dhe Menaxhimi I Prokurimit
 • Financa, Banka dhe Sigurime
 • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
 • Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Specializimet:

 • Financa, Banka dhe Sigurime
 • Kontabilitet, Auditim dhe Tatime
 • Marketing dhe Shitje
 • Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion
 • Biznes Ndërkombëtar

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori

Programi është në proces të akreditimit

Ky program pritet të fillojë nga Tetori