Studimi

Sistemi evropian i bazuar në marrëveshjen e Bolonjës dikton një përmbajtje principale të kurrikulave të shkollës. Qëllimi është që ky sistem të jap një gamë të gjerë të zgjedhjes pas përfundimit të programeve profesionale të arsimit të lartë, si dhe të intensifikoj procesin e studimit për studentët. Kurrikula u ofron studentëve njohuri brenda specializimit dhe kompetencës së tyre sociale, për zhvilluar gatishmërinë e tyre për të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe të krijojë mundësi për tranzicione ndër-kurrikulare. Kreditë ECTS shprehin një masë relative të ngarkesës së studentëve. ECTS-të, apo 60 kredi përfaqësojnë ngarkesën e punës për vitin e plotë akademik të studimeve. Për të marrë një diplomë Bachelor të Kolegjit, studentëve u duhet  të arrijnë minimum 180 kredi gjatë tre viteve të studimit.

 

Zhvillimi dhe rishikimi i kurrikulave në UBT merr parasysh misionin dhe vizionin e UBT-së, filozofinë arsimore të UBT-së, politikat arsimore kombëtare dhe mjedisit social ekonomik, brenda të cilit do të punojnë të diplomuarit.

 

  1. b) Rezultatet e të nxënit duhet të shprehen qartë për çdo kurs apo program dhe këto duhet të jenë boshti rreth të cilit zhvillohet gjithë programi.
  2. c) Kurrikula duhet të sigurojë një bazë për një arsimim të shtrirë kudo e cila integron përsosmëri akademike, arsimim njerëzor dhe arsimim për ndërmarrësi. Kurrikuli duhet të ndihmojë që student të zhvillojë një pasion për të vërtetën, lirinë personale, integritetit moral dhe të shërbimit.
  3. d) Analiza e mjedisit arsimor edukativ që na rrethon është tipari kryesor i zhvillimit të kurrikulit. Para se të dizajnohet duhet të vërcaktohen nevojat e studentëve dhe të shoqërisë. Analiza Arsimore e tregut do të ndihmoj në gjetjen e informacionit mbi aftësitë e nevojshme nga tendencat e industrisë dhe punësimin.
  4. e) Proceset e rishikimit duhet të jenë pjesë e një plani të kurrikulit në mënyrë që të akomodohen ide të reja dhe njohuri. Këto ndryshime duhet të informohen nga risitë në të mësuarit dhe mësimdhënia teknologjive, si dhe avancimet në një lëndë të posaçme apo disiplinës

Struktura e përgjithshme e programit mësimor në Kolegj është uniforme dhe është përpunuar nga Komisioni Studimior dhe Këshilli Akademik dhe është aprovuar nga Bordi. Departamentet përkatëse hartojnë objektivat e programeve të kurrikulit dhe arsimit brenda rregullave të caktuara të konfirmuara

 

Kalendari akademik përshkruan cikle studimi duke treguar datat specifike, që përmbajnë informata për fillimin dhe fundin e studimeve, periudhat e provimit, afatet për regjistrim në kurse dhe provimet përfundimtare. Kalendari akademik miratohet në çdo fillim të vitit. Viti akademik zgjat 40 javë dhe është i ndarë në semestrin vjeshtor dhe pranveror (të dy 14 javë), dy peridhat e provimeve (në janar dhe në qershor) dhe pushimi i Vitit të Ri. Në mes të çdo semestri një javë ndahet për punë individuale dhe për t’ju nënshtruar provimeve.

 

Ngarkesa normale e studimit për semestër është 30 ECTS. – Për të ruajtur statusin e studentëve Studentët duhet të marrin – të paktën 45 ECTS si student i rregullt dhe 30 ECTS si student me korespodencë. Një pjesë e studentëve të kanë tendencë të punojnë dhe të studiojnë në të njëjtën kohë ata shpesh do të zgjedhin studimet me korespodencë. Kjo vonon diplomimin dhe e bën të vështirë përparimin e studimeve. Për shembull, planifikohet që disa ligjërata dhe seminare në arsimin e lartë profesional të zhvillohet gjatë javës në mbrëmje.

 

Dokumenti bazë për organizimin e studimeve është përpilimi i orarit për një semester. Me ndihmën e orarin, bëhet dhe garantohet shpërndarja e ngarkesave të studimeve gjatë gjithë periudhës së studimeve. Të gjitha kurset janë të përshkruara në Programin e kursit, i cili përshkruan kërkesat kryesore, metodat e vlerësimit dhe leximet e detyrueshme. Kurset e zgjedhura krijojnë një plan studimi të studentit për një semester.

Sipas Rregullores për Organizimin e Studimeve janë tri forma të studimeve: Studimet në kontakt, praktika dhe punët e pavarura. Studimet në kontakt janë ligjeratat, seminaret, e-kurset, punët praktike apo ndonjë formë tjetër e studimit që i përgjigjet kursit. Si rregull ligjerata ka për qëllim t’u ofrojë studentëve njohuri teorike, seminaret dhe puna praktike kanë për qëllim zbatimin praktik të njohurive të marra gjatë ligjëratave. Praktika është trajnim që zhvillohet në bazë të udhëzimeve të një mbikëqyrësi në një mjedis pune. Puna e Pavarur përfshin detyrat, zbatimin e njohurive, zgjidhjen e problemeve, përgatitjen e prezantimeve, leximin e teksteve dhe përgatitjen e detyrave me shkrim.