Shkencat e Sportit dhe të Lëvizjes

Fakulteti i Shkencës dhe Lëvizjes Sportive i Kolegjit UBT plotëson kërkesat profesionale dhe plotëson përcaktimet e Bashkimit Evropian që rregullojnë njohjen e arsimit profesional. Programi mësimor dhe rezultatet e tij të synuara të të mësuarit ofrojnë një ekuilibër të mirë midis teorisë dhe praktikës dhe pasqyrojnë standardet e edukimit sportiv në nivel evropian, duke i lejuar studentët të përmbushin nevojat e tregut të punës në vendin e tyre si dhe të kualifikohen për një kontekst shumë më të gjerë social dhe të punës në të gjithë Evropën.

Sporti është zhvilluar në mënyrë mbresëlënëse në shoqërinë moderne, duke ardhur për të përfaqësuar një aspekt themelor të interesave individuale dhe një shprehje të identitetit grupor.  Aktiviteti fizik është pjesë e mënyrës së jetesës së përditshme dhe është i njohur për të nxitur shëndetin dhe parandalimin në të gjitha moshat, si dhe arritjen në shkollë, kreativitetin, socializimin, përfshirjen etj.  Sporti është një sektor i madh dhe në zgjerim i ekonomisë së BE-së (3% e PBB-së dhe 3.5% e punësimit) dhe BE përmend arsimin sportiv midis temave të saj parësore, duke rekomanduar rritjen e numrit dhe cilësisë së profesionistëve për t’iu përgjigjur kërkesës së lartë të tregut të punës dhe për të lehtësuar lëvizshmërinë e punës në BE.

Studimet lidhur me sportin dhe lëvizjen janë bërë gjithnjë e më të rëndësishme në kërkimin shkencor, dhe kanë qenë pjesë e mësimdhënies universitare për një kohë të gjatë në vendet perëndimore.  Programet e vjetra për mësuesit apo trajnuesit e edukimit fizik, siç janë ende të pranishme në disa vende të Evropës Lindore dhe të tjera, janë përditësuar dhe zgjeruar në programet e shkencës sportive të bazuara në kërkim, duke llogaritur nevojat më të gjera të arsimit universitar dhe ndryshimet në tregun e punës.   

 

Regulation-on-Standards-to-Election-into-Higher-Academic-Titles-UBT-2
Regulations for Student Complaints of the University
SILLABUSET_SHQIP
Staff development plan 2021-2026_Faculty of Sport and Moevement Science –
Syllabuses English
UBT_FSMS Faculty_Quality Assurance Policy
Annual Quaality Report 2022-2023
Annual-Quality-improvement-plan-of-2021-2022-final
Code of Ethics_UBT_SPORT_SCIENCE_MOVEMENT
Handbook for student – ang
Monitoring Plan for Quality Improvement Plan 2021-2022 (1)
 Quality Improvement Plan 2023-2024_sport
Annual-Action-Plan-aligned-with-5-Year-Action-Plan
Annual-Program-and-Quality-Reviews-2021-2022 and 2022-2023-Sport-Faculty
Guide for Constructive Alignment of Learning Outcomes with Learning Activity and Student Assessment
Guidelines-for-Student-Assessment-SPO-Faculty
Raporti Semestral 21_22 SEMESTRI DIMROR Shkencat e Sportit dhe te Levizjes
Raporti Semestral 21_22 SEMESTRI Verorë_Shkencat e Sportit dhe te Levizjes
Raporti Semestral Dimeror 2022-2023 Shkencat e Sportit dhe te Levizjes
Raporti Semestral Verorë 2022-2023 Shkencat e Sportit dhe te Levizjes
RESEARCH STRATEGIC PLAN 2022_23 Sport and Movement Science
Strategic Plan 2021-2026_Sport and Movement Science Faculty
UBT_FSSL_Politika e Sigurimit te Cilesise