Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret e mëposhtme kanë të drejtë të regjistrohen për të studiuar programin Sport Science and Movement

Pranimi në studim kryhet bazuar në një thirrje publike dhe ekzaminimin e kryer të pranimit. Provimi pranues kryhet nga Komisioni për provimin pranues të caktuar nga Këshilli i Fakultetit për një periudhë prej tre vjetësh. Provimi i pranimit përfshin testimin e njohurive dhe aftësive motorike dhe mesataren e pikës së notës gjatë arsimit të mesëm.Bazuar në rezultatet e provimit pranues, Komisioni krijon një listë renditjeje që përcakton se cilët kandidatë janë bërë të drejtë të regjistrohen bazuar në rezultatet e arritura në provimin e pranimit dhe që kanë aftësi psikofizike të vërtetuara nga një çertifikatë e lëshuar nga Institucioni përkatës. Bazuar në rezultatet dhe dokumentet e paraqitura, Koordinatorët e Programit krijojnë një listë që specifikon se cilët kandidatë kanë qenë të aftë të regjistrohen bazuar në rezultatet e arritura në arsimin paraprak.
Thirrja për regjistrim shpallet dhe publikohet nga Kolegji UBT pas publikimit të rezultateve të provimit të Maturës nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Republikës së Kosovës.