Struktura e Programit

Kohëzgjatja e programit është tre vjet. Për të përfunduar me sukses programin, duhet të grumbullohen 180 kredi ECTS. Numri i kredive është një masë sasiore e ngarkesës së përgjithshme të një studenti. Ato përfshijnë ligjëratat aktuale, si dhe kohën e shpenzuar për përgatitjen dhe vlerësimin e ligjëratave, dhënien e provimeve, përgatitjen për provime, punë seminarike, praktikën dhe punimin e diplomës. Në vitin e tretë (semestri i 5-të) studenti duhet të zgjedhë një nga modulet e ofruara.

 

  VITI I PARË: 60 ECTS
  SEMESTRI 1: 30 ECTS
    Orë në javë  
  Nr O/Z Lënda Teori Praktikë ECTS
  1 O Sporti në histori, kulturë dhe shoqëri 2 0 4
  2 O Bazat e aktivitetit fizik: teoria e lëvizjes 2 1 5
  3 O Biologjia dhe gjenetika me bazat e Biokimisë 3 1 5
  4 O Biokimia e Ushtrimeve 2 1 3
  5 O Anatomia funksionale 3 1 6
  6 O Sportet ekipore 1 (Futbolli – Basketbolli) 1 2 4
    E Lënda Zgjedhore 1 1 3
  SEMESTRI  2:  30 ECTS
  Nr O/Z Lënda Teori Praktikë ECTS
  7 O Fiziologjia e njeriut 3 1 6
  8 O Psikologjia e përgjithshme 2 1 4
  9 O Teoria dhe metodologjia e stërvitjes dhe ushtrimeve – 1 2 1 5
  10 O Sportet ekipore II (Volejbolli – Hendbolli) 2 1 4
  11 O Sportet individuale I (Gjimnastika artistike – Gjimnastika ritmike dhe vallëzimi) 1 2 4
  12 O Të menduarit shkencor, Metodat kërkimore dhe statistika 2 1 4
    E Lënda Zgjedhore 1 1 3
  VITI I DYTË: 60 ECTS
  SEMESTRI  3:  30 ECTS
  Nr O/Z Lënda Teori Praktikë ECTS
  13 O Fiziologjia e ushtrimeve 2 1 4
  14 O Biomekania 2 1 4
  15 O Teoria dhe metodologjia e stërvitjes dhe ushtrimeve – 2 2 1 4
  16 O Testimi i ushtrimeve dhe përshkrimi 1 1 3
  17 O Psikologjia sportive 2 1 4
  18 O Pedagogjia Sportive dhe Etika 2 0 4
  19 O Sportet Individuale I (Atletika – Skijimi) 2 2 4
    E Lënda Zgjedhore 1 1 3
  SEMESTRI  4:  30 ECTS
  Nr O/Z Lënda Teori Praktikë ECTS
  20 O Aktiviteti fizik në shëndet dhe çrregullime 2 1 6
  21 O Të ushqyerit, shëndeti dhe ushtrimet 2 0 3
  22 O Mjekësia sportive dhe ndihma e parë 2 1 5
  23 O Sociologjia sportive dhe Legjislacioni 2 1 4
  24 O Sportet Individuale II (Atletika 2– Artet Marciale –  Noti) 1 3 6
  25 O Biostatistika dhe teknikat kompjuterike 1 1 3
    E Lënda Zgjedhore 1 1 3
  VITI I TRETË: 60 ECTS
  SEMESTRI 5:  30 ECTS – Moduli 1 – SHËNDETI, PARANDALIMI DHE REHABILITIMI
  Nr O/Z Lënda Teori Praktikë ECTS
  26 O Mjekësia sportive dhe Shëndeti Publik 2 1 5
  27 O Aktiviteti Fizik në Rritje dhe moshim 2 1 4
  28 O Ushtrimi Fizik, Trajnimi Personal Dhe Rehabilitimi 2 1 5
  29 O Aktiviteti Fizik i Adaptuar, Sëmundjet dhe Pa aftësitë 2 1 5
  30 O Vlerësimi dhe Monitorimi i Performancës 2 1 5
  31 O Shkencat kompjuterike dhe teknologjitë në sport dhe lëvizje 1 2 3
  32 O Anglisht (Avancuar/bashkëbisedim) 1 1 3
  VITI I TRETË: 60 ECTS
  SEMESTRI 5:  30 ECTS – Moduli 2 – TRAJNIMI SPORTIV DHE STËRVITJA
  Nr O/Z Lënda Teori Praktikë ECTS
  33 O Psikologjia sportive dhe Pedagogjia 2 1 4
  34 O Shkenca e avancuar e trajnimit dhe ushtrimeve 2 1 5
  35 O Zhvillimi Afatgjatë i sportistit 2 1 5
    O Vlerësimi dhe Monitorimi i Performancës 2 1 5
  36 O Biomekanika e avancuar dhe Kineziologjia 2 1 5
    O Shkencat kompjuterike dhe teknologjitë në sport dhe lëvizje 2 1 3
    O Anglisht (Avancuar/bashkëbisedim) 1 1 3
  VITI I TRETË: 60 ECTS
  SEMESTRI 5:  30 ECTS – Moduli 3 – MENAGJIMI NË SPORT DHE ZHVILLIMI SOCIOEKONOMIK
  Nr O/Z Lënda Teori Praktikë ECTS
  37 O Ekonomia në sport dhe Ndërmarrësia 2 1 5
  38 O Sporti dhe Psikologjia Sociale 2 1 4
  39 O Menaxhimi dhe Marketingu në sport 2 1 5
  40 O Sporti dhe Inovacioni 2 1 5
  41 O Politikat sportive dhe zhvillimi i qëndrueshëm 2 1 5
  42 O Sporti dhe Integrimi Social 1 1 3
    O Anglisht (Avancuar/bashkëbisedim) 1 1 3
  SEMESTRI 6:  30 ECTS
  Nr O/Z Lënda Teori Praktikë ECTS
  43 O Praktika Profesionale (në Laborator/Shëndet ose në Sport/në Vendin e punës dhe Lidhur me përvojën) 2 1 20
  44 O Tema e diplomës 2 1 10
  VITI I PARË
  Nr O/Z Lënda Teori Praktikë ECTS
    Z Bazat e teknologjisë kompujterike 1 1 3
    Z Anglisht(Bazik-i ndërmjemë) 1 1 3
    Z Sportet ekipore(Ragbi) 1 1 3
    Z Sportet individuale (Pingpong-Fitnes) 1 1 3
    Z Gazetaru sportive 1 1 3
    Z Lojrat Elementare 1 1 3
VITI I DYTË: Lëndë zgjedhore
O/Z   Lënda Teori Praktikë ECTS
  Z Sportet ekipore (Futsall) 1 1 3
  Z Shkrimi akademik dhe aftësitë komunikuese 1 1 3
  Z Sportet individuale (Yoga & Pilates) 1 1 3
  Z Sportet individuale (Badminton) 1 1 3