Media dhe Evente

UBT Media grupi

 

Zyra e Media Group e UBT-së menaxhon imazhin dhe marrëdhëniet me publikun për UBT-në, me qëllim që të fuqizojë profilin kombëtar dhe ndërkombëtar të UBT-së, përmes lajmeve, marrëdhënieve me mediat, botimeve, marketingut, faqes zyrtare të internetit, medieve sociale, si dhe aktiviteteve të tjera.

Zyra krijon një strategji për të pozicionuar më mirë UBT-në, duke i shfrytëzuar mediat tradicionale dhe ato në zhvillim, si dhe duke ndërtuar lidhje të rëndësishme e duke parashikuar nevojat e palëve të interesit.

Zyra për Komunikim Publik, gjithashtu, i propozon rektorit politikat e UBT-së për komunikim dhe marrëdhënie me publikun.

Çfarëdo lloj komunikimi publik i UBT-së ose punonjësve të institucionit duhet të koordinohet me Zyrën për Komunikim me Publik.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të Zyrës së Media Group janë:

 • Është përgjegjëse për të gjitha komunikimet me median në emër të UBT-së;
 • Është përgjegjëse për organizimin dhe menaxhimin e raporteve midis UBT-së dhe mediave;
 • Është përgjegjëse për organizimin dhe menaxhimin e reklamave të UBT-së;
 • Është përgjegjëse për prodhimin e gazetës periodike të UBT-së;
 • Përcjell aktivitetet që organizohen nga UBT, si dhe e bënë promovimin e tyre në medie;
 • Menaxhimi i marrëdhënieve me media, përkatësisht kultivimi i raporteve profesionale me gazetarë të medias tradicionale;
 • Organizon aktivitete publicitare për UBT-në;
 • Menaxhon ueb faqen zyrtare të UBT-së, si dhe faqet e tjera në medie sociale, duke përfshirë faqen në Facebook, Instagram, Twitter dhe YouTube;
 • Komunikon në mënyrë të rregullt me përgjegjësit e degëve të ndryshme në kuadër të UBT-së, për të menaxhuar komunikimin publik, si dhe për të gjeneruar lajme për UBT-në;
 • Promovimi i brendit dhe imazhit të UBT-së;
 • Kryen detyra të tjera në fushën e komunikimit publik me kërkesën e rektorit

Struktura e Zyrës së Media Group-it funksionon në kuadër të Zyrës së Rektorit të UBT-së.

Zyra udhëhiqet nga Koordinatorja/i e/i cila/i i përgjigjet drejtpërdrejt rektorit të UBT-së. Koordinatorja/i është përgjegjës për organizimin dhe menaxhimin e zyrës, për të siguruar përmbushjen e përgjegjësive dhe funksionimin efikas e efektiv të saj.