Shërbime

UBT bashkëpunon ngushtë me shumë kompani kombëtare dhe ndërkombëtare.Qëllimi kryesor i këtij bashkëpunimi është përcimi i njohurive (know-how) dhe teknologjisë. Si rrjedhojë e bashkëpunimit me partnerët tanë ndërkombëtarë, UBT deri sa ka bashkëpunuar me më shumë se njëqind akademikë ndërkombëtarë, nga SHBA, Evropa dhe Azia Juglindore, duke punuar me studentët tanë dhe stafin tonë akademik. Bashkëpunimi me këta partnerë u mundëson studentëve tanë të zgjerojnë njohuritë e tyre akademike, si dhe zhvillimin e projekteve kërkimore dhe zhvillimore të cilat janë në dobi të madhe për zhvillimin industrial dhe ekonomik të Kosovës.

 

Për më tepër, studentëve të UBT-së u jepet mundësia për vizita studimore në disa nga partnerët tanë jashtë vendit, varësisht nga sfera e studimeve dhe projekteve kërkimore që ata kanë zgjedhur.

 

Një vend i rëndësishëm në listën e partnerëve të UBT i përket institucioneve dhe kompanive të Kosovës, të cilat ndihmohen në zbatimin e projekteve specifike, veçanërisht në fushat ku kërkohet përvoja, njohuria dhe teknologjia moderne.

 

Secili fakultet ka krijuar një bord këshillues të industrisë, i cili këshillon për nevojat e industrisë dhe sa mirë i plotësojnë të diplomuarit aktualë këto nevoja.

 

Lidhje të tjera formale përbëhen nga emërimi i jashtëm nga kompanitë që kanë të ngjarë të rekrutojnë të diplomuar nga UBT.

 

Anëtarët e personelit mbajnë lidhje formale dhe joformale me kompani dhe agjenci të tjera të jashtme – hulumtime dhe lidhje profesionale, të ulur në bordet e agjencive të jashtme, ofrimin e konsulencës dhe këshillave etj.