UBT

UBT u themelua ne Prishtinë, në Kosovë në vitin 2004 nga Prof.Dr. Edmond Hajrizi. Institucioni, është ndërtuar në bazë të eksperiencave të mëparshme të Institutit të Inxhinierisë së Ndërmarresise dhe dhe Menaxhimit. (IISM)..Kolegji UBT e ka vendndodhjen në Prishtinë, “Lagja Kalabria”, dhe zhvillon veprimtarinë e tij nëpërmjet katër kapmuseve.; UBT Prishtina, Kampusi i Inovacionit i UBT-së në Lipjan,  Ferizaj dhe Prizren.. Institucioni është i shtrirë edhe në qyete të ndryshme të Kosovës. Kolegji është akredituar si në kuadrin institucional po ashtu edhe në atë të programeve prej Agjensisë së Kosovës për Akreditim, për të ofruar 30 në Bachelor dhe Master, në fushën e biznesit, shkencave kompjuterike, shkencave sociale, arkitekturës, inxhinierisë dhe arteve.

 

UBT drejtohet nga Bordi i UBT-së, Këshilli Akademik, Presidenti and Komiteti Drejtues. Cdo organ statutor është i përberë prej strukturave të përkohshme dhe të përhershme, nën-komitetet dhe grupet e punës. Bordi Drejtues ka përgjegjësi të përbashkët mbi menaxhimin dhe kontrollin mbi cështjet e brendshme të Kolegjit për të siguruar mirëfuksionimin e sistemit të brendshem të brendshëm dhe zbatimin e institucionit

 

UBT aspiron te jete oferta më e mirë për arsim të lartë, arsim professional, kërkim shkencor dhe mësim gjatë gjithë jetës në Evropën Jug-Lindore. Aktualisht është lider në Kosovë në ofertën arsimore, cilësisë, inovacion dhe teknologji dhe mbetet destinacioni primar në biznes, teknologji dhe inxhinieri.

 

UBT  ofron rreth 30 programe studimi të nivelit bachelor dhe master të ofruara nga një kuadër prej 500 profesorë të edukuar jashtë vendit dhe kuadër ndërkombëtar. Programet e UBT zbatohen në mjediset më të avancuara për mësimdhënie dhe mësimnxënie në Prishtinë, Lipjan, Ferizaj dhe Prizren. Kampusi i Inovacionit është më i madhi i këtij lloji në Kosovoë me rreth 40 laboratore, biblotekën më të madhe në Kosovë dhe është anëtari i vetëm Kosovar në Asociacionit e Parqeve Botërore të inovacionit. Oferta arsimore dhe infrastrukturore e UBT është e vetmja e akredituar ne nivel kombetar dhe nderkombetar dhe e certifikuar për ekselence (EFQM) dhe ISO standarde.

 

Rreth 17,000 studentë të UBT përfitojnë nga mundësi shkollimi të avancuar, njohje ndërkombëtare të diplomave dhe mundësi transferi në rreth 250 universitete partnere në Bashkimin Evropian dhe SHBA. Rreth 100 studentë tanë janë transferuar në universitetet më prestigjoze ndërkombtare. UBT është përfituesi më i madh i projekteve ndërkombëtare të shkëmbimit të studenteve nga Komisioni Evropian.

 

Kontributi i UBT-së në industri dhe në komunitet është i bazuar në gamën gjeografike dhe shërbimet që ofron. Arsimimi, trajnimi, hulumtimi dhe dhënia e këshillave prej institucionit përbëjnë shtyllat bazë të institucionit. Kjo ndërthurrje mes këtyre proceseve përfshin edhe pjesëmarrjen e organizatave ndërkombëtare në sektorë të ndryshëm, një gamë të gjerë sipërmarrjesh të mesme si ne sektorin publik ashtu edhe në atë privat. UBT, ka kontribuar edhe në sferën e zhvillimit social dhe ekonomik duke përdorur rrjetin e saj ndërkombëtar të njohjeve për të krijuar mundësi dhe i fton sipërmarrjet vendore, organet publike, komunitetin dhe organizatat vullnetare për të marrë pjesë në projektet ndërkombëtare, më qëllim që të shkëmbejnë njohuritë mes tyre.

 

Palët e interesuara dhe bashkëpunëtorët e shohin UBT-në si një institucion i cili mbart në vetvete cilësitë më të mira të një instititucioni të arsimit të lartë. Sipërmarrësit e industrisë i shohin të diplomuarit në UBT si kandidatë potencial oër punësim në kompanitë e tyre dhe u ofrojnë atyre mundësi të shumta punësimi. Sektori industrial ka besim dhe vlereson vlerat profesionale të institucionit dhe kontributin që jep në përmirësimin e cilësisë së arsimit në nivel kombëtar. Në mënyrë të vecantë, vleresohet për sistemin (ICT), Informacion Komunikim dhe Teknologji, dhe sistemet e tjera përkatësisht në industry, biznes, institucionet publike, shoqërinë civile dhe organizatat e tjera. Në e vëmë theksin tek përmirësimi i proceseve dhe praktikave të biznesit përmes programeve akademike, hulumtimit, dhe programeve të certifikuara të cilat kontribuojnë në rritjen e sistemeve dhe proceseve të biznesit, në kohën kur industria është në përpjekje për tu përfshirë në rrjedhën globale të biznesit. UBT, jep të dhëna të vazhdueshme dhe merr pjesë në mënyrë aktive Komitetin Kombëtar të Statistikave, Sektorin Privat të Agjensisë për Zhvillim. Bashkësinë Kombëtare të ICT, Komunitetin Kombëtar për Hulumtim etc.

 

Për sa i përket, kontributit të komunitetit, UBT zbaton një skemë intershipi ku studentët tanë shkojnë të punojnë në zonat rurale me qëllim që të ndihmojnë fermerët, shtresat në nevojë, për dhe organizata të këtij lloji për të rritur mirëqënien e popullsisë përkatëse.

 

Si pjëse e strategjisë sonë është nxitja dhe inkurajimi i procesit të dixhitalizimit, duke udhëhequr trajnime të cilat kanë si synim përditësimin e administratorëve të shkollave filore dhe të mesme me Teknologjinë e Komunikimit dhe të Informimit. Për më tepër, UBT ka hartuar skema të caktuara, të cilat iu vijnë në ndihmë vecanërisht shtresave në nevojë që të studiojnë në këtë institucion.

 

UBT ka një bashkëpunim të vazhdueshëm edhe me bartës të tjerë të arsimit të lartë në Kosovë. Në këtë kuadër, janë ndërmarrë projektë të përbashkëta me qëllim që të shkëmbehen eksperiencat në lëmin e mësimdhënies dhe të shqyrtohet metodat më inovative në lëmin e shkencës. Ketë bashkëpunime kanë pasur një rol shumë frytdhënës për të përmirësuar dhe përsosur reputacionin, integritetin, cilësinë dhe besueshmërinë e institucionit. UBT ka pasur lidhje të forta me institucione të tjera akademike, bashkëpunimi me të cilat ka ndihmuar në sinkronizimin, forcimin, nxitjen e filozofisë akademike. UBT, është një institucion i njohur për nxitjen e cilësisë në rrafshin akademik në Kosovë, duke punësuar ekspertë ndërkombëtare si ligjërues për të përcuar njohuritë e tyre. UBT dhe stafi i saj kanë qënë përfituës të rregullt të programeve të mobilitetit të ofruara prej Programeve të Shkembimit të Komisionit Evropian. Program Tempus, dhe projektet Sigma etc.

 

Për sa i përket përmbushjes së objektivave kombëtarë UBT luan një rol të rëndësishëm në ndërtimin e një shoqërie të arsimuar, duke i dhenë shpresë njerëzve dhe mbështetur ata në nismat e tyre për të arritur objektivat e tyre ne planin akademik, po ashtu të përfshihen në hulumtim, zhvillimin e punës dhe ndërmarrjeve sipërmarrëse. UBT ka kontribuar në nxitjen e punësimit dhe përmbushjen në rrafsh individual të njërzve të cilët kanë ambicje për tu përsosur në nivel akademik. Këtë gjë e arrin përmes dhënies së mundësisë së arsimimit këtyre individëve. UBT ka dhënë një kontribut të cmuar duke e ndihmuar Kosovën të bëhet pjesë integrale dhe anëtare e organizmave ndërkombetare si IPMA, EOQ, IFAC, EUROSIM.