UBT Gjilan

 

Kolegji UBT është ndërtuar mbi përvojën e Institutit të Inxhinierisë dhe Menaxhimit të Ndërmarrjeve (IEME) që nga viti 2001. Kolegji është licencuar për të funksionuar si bartës privat i arsimit të lartë nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nr. 808/02-1, datë. 18.10.2004, për të gjeneruar vlerë të shtuar në sistemin e arsimit të lartë në Kosovë dhe rajon. Filozofia e institucionit ka qenë ofrimi i programeve arsimore konkurruese që do ta bazonin mësimdhënien në kërkesat e tregut të punës dhe praktikat ndërkombëtare. Orientimi i studentëve të UBT-së është i balancuar ndërmjet tre fushave të gjera: (1) TIK, matematikë dhe shkenca natyrore, (2) Inxhinieri, prodhim dhe ndërtim, dhe (3) Shkenca sociale dhe humane.

 

Duke ndjekur një nga politikat kryesore të UBT-së për rajonalizimin, Misioni i Degës së UBT-së në Gjilan është të ofrojë një mjedis akademik dinamik dhe inovativ të shekullit 21 në Rajonin Lindor të Kosovës. Ai gjithashtu synon të ofrojë një mundësi mbështetëse dhe sfiduese për studentët, fakultetin dhe stafin në një mjedis pjesëmarrës dhe vetëqeverisje. Duke u bazuar në një qasje të punës ekipore në mes të studentëve, fakultetit, stafit dhe administratorëve, Dega e UBT-së në Gjilan është e përkushtuar të rrisë pjesëmarrjen e saj si një anëtar aktiv i komunitetit duke ofruar mundësi mësimi të nxitura nga përsosmëria e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, ndërveprimi intelektual dhe kreativiteti. Dega e UBT-së në Gjilan synon të bëhet një qendër e shquar e veprimtarisë intelektuale dhe kulturore në Rajonin Lindor të Kosovës, duke përmirësuar cilësinë e jetës së rajonit përmes aftësive, njohurive, përvojës dhe angazhimit të fakultetit, stafit, studentëve dhe ish-studentëve të saj. Dega e UBT-së në Gjilan do të jetë një kontribuues kryesor në rritjen dhe zhvillimin strategjik të Rajonit Lindor të Kosovës. Ai do t’i shërbejë rajonit, duke përgatitur liderë për shekullin e 21-të me një pikëpamje globale dhe aftësitë e nevojshme për përparimin arsimor, social, ekonomik, politik, mjedisor dhe kulturor.

 

Ju lutem referojuni Shtojcës 1_ Vendimi i UBT-së për themelimin e Degës së UBT-së në Gjilan si dëshmi e vendimit për themelimin e Degës (15.02.2021).

Vetëm në këtë përkushtim Dega e UBT-së në Gjilan synon të fokusohet në fushat më të nevojshme të studimit, në mënyrë që të japë një kontribut të drejtpërdrejtë drejt zhvillimit të qëndrueshëm të rajonit të caktuar.

Kur bëhet fjalë për këto fusha të caktuara të fokusit, duhet thënë se metodologjia e Degës për zhvillim dhe përmirësim është ndërtuar mbi një proces të vazhdueshëm të përgjegjshëm që kërkon përmirësimin e rezultateve. Në këtë drejtim, plani strategjik është hartuar në konsultim të ngushtë me komunitetin akademik në institucion, si dhe me palët e jashtme të interesit dhe sektorin privat (Appendix_Industrial Advisory Board Dega UBT në Gjilan). Disa ide, opinione dhe propozime të ndara mes palëve të interesuara janë pasqyruar në Planin Strategjik dhe ky pranim i përbashkët i planit përbën një nga pikat më të forta të tij. Duhet thënë se vetëm pas diskutimeve të gjata të hapura dhe vetëm pas vlerësimit serioz të ideve dhe propozimeve të përbashkëta, palët e interesuara kanë sugjeruar që Dega e UBT-së në Gjilan të fokusohet në fusha të caktuara që do të ndihmonin zhvillimin e ardhshëm të Rajonit Lindor të Kosovës. Në këtë drejtim, fokusimi në fusha si TIK, Ekonomia, Bujqësia dhe Shkenca e Ushqimit, Infermieria dhe Shëndeti Publik janë ndër propozimet dhe sugjerimet më të zakonshme që i jepen Menaxhmentit të Degës. Këto propozime dhe sugjerime u morën në shqyrtim dhe ky Plan Strategjik 5-vjeçar u përgatit me një rol dhe kontribut të rëndësishëm të aktorëve të përmendur.

Për më tepër; Dega e UBT-së në Gjilan, ka për qëllim tërheqjen e studentëve nga zona të ndryshme të Kosovës, me fokus të veçantë në Rajonin Lindor, studentë të të dy gjinive dhe grupeve të nënpërfaqësuara. Ofrimi i aktiviteteve të edukimit dhe trajnimit janë kujdesur dhe përshtatur për të përmbushur kërkesat e zhvillimeve bashkëkohore në industri dhe shoqëri. Dega synon gjithashtu të bashkëpunojë me lokacionet dhe degët e tjera të UBT-së, duke përfshirë përdorimin e bibliotekave dhe laboratorëve të tyre. Bashkëpunimi vendor/horizontal përfshin bashkëpunimin me kampuset, qendrat dhe zyrat e mëposhtme të UBT-së në Kosovë dhe jashtë saj:

 

Vendndodhja e kampusit

  1. UBT Prishtinë Kampusi Prishtinë
  2. UBT Innovation Campus Lipjan
  3. UBT Prizren Kampusi Prizren
  4. UBT Ferizaj Kampusi Ferizaj
  5. Kampusi UBT Pejë – Kolegji Dukagjini Pejë
  6. Zyra e UBT Austria në Vjenë
  7. Zyra UBT Hungari Budapest

 

Kontributi i UBT Dega në Gjilan në arsimin e lartë bazohet në marrëdhëniet e vazhdueshme të bashkëpunimit me bartësit e tjerë të arsimit të lartë brenda Kosovës. Kjo përfshin një projekt të përbashkët të mundshëm në risitë e aksesit, mësimdhënies dhe mësimnxënies. Dega synon të kontribuojë pozitivisht në organet rregullatore dhe u përpoq të avancojë një reputacion të integritetit, cilësisë dhe besueshmërisë. Dega e UBT-së në Gjilan ka lidhje të forta me organet përkatëse profesionale të cilat ushqehen përmes departamenteve akademike dhe në nivel programor. Lidhje të tilla do të mbahen dhe forcohen, aty ku janë në përputhje me filozofinë tonë arsimore dhe qasjet pedagogjike dhe ku do të jenë të dobishme për nxënësit dhe të diplomuarit. UBT si organ ofron të dhëna dhe merr pjesë aktive në Komitetin Kombëtar të Statistikave, Agjencinë për Zhvillimin e Sektorit Privat, Qendrën Kombëtare të Punësimit, Shoqatën Kombëtare të TIK-ut, Komitetin Kombëtar të Kërkimeve etj., ndërsa njihet për promovimin e cilësisë dhe standardeve ndërkombëtare në Kosovë, institucioni më aktiv në përpjekjet për ndërkombëtarizimin e sistemit arsimor dhe mundësive në Kosovë dhe si vend për ekspertë të nivelit të lartë ndërkombëtar dhe për transferimin e njohurive. Në këtë drejtim, Dega e UBT-së në Gjilan synon të përfitojë studentët dhe stafin nga programet e gjera të mobilitetit të programeve të Komisionit Evropian Erasmus Exchange, programet Tempus, projektet Sigma etj.

 

Dega e UBT-së në Gjilan publikon informacione për aktivitetet e tyre, duke përfshirë programet, të cilat janë të qarta, të sakta, objektive, të përditësuara dhe lehtësisht të aksesueshme. Ekzistojnë procedura që monitorojnë dhe sigurojnë që të gjitha informacionet të publikohen rregullisht. Ky informacion përfshinte, aktivitete të ndryshme, programe që ofron kolegji, kriteret e përzgjedhjes, rezultatet e synuara të të nxënit, kualifikimet që ai jep, metodat e mësimdhënies, të nxënit dhe vlerësimit, mundësitë e të mësuarit dhe informacionin për punësimin e të diplomuarve.

Rregulloret, procedurat dhe vendimet e brendshme të organeve qeverisëse janë të disponueshme për publikun përmes faqes në Internet të Degës së UBT-së në Gjilan.

 

Misioni dhe Vizioni

Kolegji UBT Dega në Gjilan do të ndërtohet për të përmbushur nevojat e tregut vendor dhe për të krijuar një lidhje më të mirë me komunitetin lokal dhe rajonal të Gjilanit.

Kolegji UBT është licencuar për të funksionuar si bartës privat i arsimit të lartë nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë nr. 808/02-1, datë. 18.10.2004. Filozofia e institucionit ka qenë ofrimi i programeve arsimore konkurruese që do ta bazonin mësimdhënien në kërkesat e tregut të punës dhe praktikat ndërkombëtare.

Dega e Kolegjit UBT në Gjilan do të jetë e orientuar nga kërkesa edhe pse do të ofrojë programe për menaxhim, biznes dhe ekonomi, ku mendon se mund të kontribuojë në zhvillimin ekonomik lokal dhe rajonal të Gjilanit.

Dega e Kolegjit UBT në Gjilan do të njihet për promovimin e cilësisë dhe standardeve ndërkombëtare në Kosovë në përgjithësi dhe në rajonin e Gjilanit në veçanti, institucioni më aktiv në përpjekjet për ndërkombëtarizimin e sistemit arsimor dhe mundësive në Kosovë dhe si vend i nivelit të lartë. ekspertë ndërkombëtarë dhe transferimi i njohurive.

Strategjia e kërkimit të degës është pjesë e strategjisë së përgjithshme të kërkimit të Kolegjit UBT dhe është krijuar për të mbështetur krijimin e një shoqërie të dijes duke punuar me firmat dhe agjentët e sektorit publik në ndërtimin e infrastrukturës së duhur për të ndërtuar qendra kërkimi, zhvillimi dhe inovacioni që do të jenë unike. për Kosovën dhe rajonin e Gjilanit.

Strategjia e kërkimit të degës zbatohet përmes instituteve dhe qendrave të shumta kërkimore të krijuara nga Kolegji UBT siç është prezantuar më parë, një pjesë e saj është duke punuar në nivel Dege.

 

Misioni

Dega e Kolegjit UBT në Gjilan do të aplikojë përsosmëri në mësimdhënie, mësimdhënie dhe kërkime në një mjedis gjithëpërfshirës të orientuar drejt studentëve për të nxitur të diplomuarit ose për të inkurajuar të diplomuarit që të avancojnë rolin e tyre udhëheqës në biznes, profesione, industri, shërbime publike dhe shoqëri. vendit dhe veçanërisht në pjesën lindore të Kosovës, Anamorava. Misioni i Kolegjit është gjithashtu të ofrojë një mundësi mbështetëse dhe sfiduese për studentët, fakultetin dhe stafin në një mjedis pjesëmarrës dhe vetëqeverisje. Duke u bazuar në traditën e punës ekipore ndërmjet studentëve, fakultetit, stafit dhe administratorëve, Dega e Kolegjit UBT në Gjilan do të zbatojë misionin e Kolegjit UBT, i cili është përkushtimi për të rritur pjesëmarrjen e tij si një anëtar aktiv i komunitetit duke ofruar mundësi mësimi të nxitura nga mësimdhënia. dhe përsosmërinë kërkimore, ndërveprimin intelektual dhe kreativitetin.

 

Kolegji UBT, Dega në Gjilan do të promovojë krijimin e njohurive dhe transferimin e njohurive dhe është e përkushtuar në zhvillimin arsimor të Gjilanit dhe shoqërisë së tij në një mënyrë që reflekton prioritetet e tij rajonale dhe kombëtare. Dega synon të përmirësojë cilësinë e jetës në rajon përmes aftësive, njohurive, përvojës dhe angazhimit të fakultetit, stafit, studentëve dhe të diplomuarve të saj.

 

Vendndodhja e Degës së Kolegjit UBT në Gjilan: https://goo.gl/maps/8ffSwyC9qU8pFzEt5