Dizajn i Integruar

Emërtimi i programit Baçelor (BFA) Dizajn i Integruar
Kodi Erasmus (EU) 03.5 Design – Fashion Design, Product Design, Graphics)
Lokcionet e programit Prishtinë, Lipjan
Kohëzgjatja 3 vjet,  180 ECTS
Lloji i realizimit Orar të plotë, paradite dhe pasditePuna praktike: Studio dhe Kompani
Partnerët në implementim UBT, Partneret ndërkombëtar, Industria
Kualifikimi dhe diploma Baçelor i Arteve të Bukura në Dizajn të Integruar
Destinacioni pas studimeve 1.       Dizajner Grafik2.       Dizajner i Komunikimit dhe PR

3.       Dizajner i Produkteve Industriale

4.       Dizajner Mode dhe Tekstili

5.       Dizajner i Interierit dhe Dekorimit

6.       Mundësi angazhimi në UBT

Detaje tjera
·         Ofrohet për herë të parë në stilin e integruar sipas metodologjisë së Parsons (Neë York),  BA Desgn – Politecnico Milano,  BA Integrated Design Koln, Bremen, Dasssau (Gjermani)

·         Diploma njihet në sektorin publik dhe privat në Kosovë dhe Bashkim Evropian

·         UBT ofron mundësi studimi/transferi në BE përmes Erasmus Mundus/Erasmus +

·         Programi është i harmonizuar me rregullat e Bashkimit Evropian dhe ofron mundësi transferi dhe njohje në Evropë

·         Puna praktike realizohet në Studio dhe Laboratorët e UBT-së (AutoCAD, Materialeve, Dizajnit, Modeleve dhe CISCO/Microsoft Labs)

·         Profesionet e mundëshme dhe angazhimet:  Dizajner i Produkteve Industriale ( elektronike, drurit, betonit, plastikes, lëkurës, xhamit, arit dhe arxhendit),  Dizajner i Komunikimit (Fushatave, Eventeve, Desktop Publishing), Drejtor Artistik në Komanpi Dizajni, Konsulent Dizajni, Dizajner Grafik (Ëeb, Multimedia), Dizajner Mode dhe Tekstili (Fabrikë Tekstili, Industri të Modës), Dizajner i Interierit (Dizajn të Studiove, Dizajn dhe Dekorime të brendshme shtëpiake, shërbimeve, industriale

·         Trajnimet: CISCO, Microsoft, AutoCAD, ECDL, IPMA

·         Sistem Online të studimeve (Moodle)

 


BFA Dizajn i Integruar

 

Programi i studimit Baçelor Dizajn i Integruar zgjat tri vite studimi, 180 ECTS dhe zbatohet me orar te plotë.  Qëllimi kryesor i studimit është që të ofroj një program të integruar studimit duke integruar aspeket nderdiciplinore dhe kontekstuarlizuar sipas kërkesave të shoqërisë në Kosovë.  Kurrikula e programit mbështetet në studim të përbashkët të lëndëve bazë të artit, inxhinierisë dhe shkencave shoqërore.  Studentëve u ofrohet mundësia në përzgedhje të një nga specializimeve: dizajn grafik dhe komunikimit, dizajn mode dhe tekstili, dizajn industrial dhe dekorim ndertese dhe mobilim.  Metoda e mësimdhënies dhe mësimnxënnies integrojnë dimenzionin e instruksionit teorik dhe qasjen praktike të bazuar në studio. Studentët poashtu përfitojnë nga ndërlidhja e programit më industrinë.

 

Programi ofrn mundësi pranimi për të gjithë studentet që plotësojnë kriteret minimale të pranimit.  Programi është sidomos i përshtatëshëm për studentët që kanë diplomuar nga shkollimi i mësëm i lartë i fushave art, dizajn, arktitekturë dhe inxhinieri civile.  Studentët potencial me histori studimi në mekatronikë, shkenca kompjuterike, mekanikë, administrim biznesi mund të përzgjedhin dhe përshtaten me profilet e studimit dizajn industrial dhe dizajn grafik.

 

BFA Dizajn i Integruar ka tërhequr stafin më të kualifikuar lokal dhe ndërkombëtar në sferën e dizajnit. Në kuadër të gamës së zgjeruar të bashkëpunimit ndërkombëtar, studentët do të kenë mundësi të ndjekin punëtori me profesor ndërkombëtar. Infrastruktura e programit është e dizajnuar për t’u përshtatur nevojave të mësimnxënies dhe kërkesave pedagogjike të programit.