Bordi i Industrisë

Partneritetet e Dizajnit të Integruar me Industri

Tregu i punës në Kosovë dhe Anketa e Fuqisë Punëtore nuk e specifikojnë drejtpërdrejt dhe nuk e përcaktojnë sasinë e kërkesës për profesionistë të Dizajnit të Integruar. Megjithatë, një analizë më e afërt ndihmon për të dalluar një trend në zhvillim në ekonominë e Kosovës; avantazh konkurrues në projektimin dhe prodhimin e materialeve harxhuese, lëkure dhe këpucë, dizajn dhe prodhim mobiljesh dhe tekstile. Bazuar në një studim të fundit të kërkesës së të diplomuarve të arsimit të lartë në sektorët ekonomikë dhe të aftësive (EC/LSE, 2015) në Ballkanin Perëndimor dhe Kosovë, fushat ku pritet të angazhohen të diplomuarit potencialë kanë treguar trende dinamike të rritjes. Kompanitë me bazë në Kosovë kanë përdorur gjithnjë e më shumë avantazhin e tyre konkurrues në fuqinë punëtore të lirë dhe afërsinë me Bashkimin Evropian për të krijuar një industri të lulëzuar në tekstil, dizajn të pajisjeve dhe materialeve harxhuese, dizajn të mobiljeve, dizajn të bizhuterive dhe dizajn komunikimi përmes ‘outsourcing’.

Programi plotëson kërkesën e trajnimit të shprehur nga industria e produkteve të konsumit dhe komponentëve ndërmjetësues, praktikat profesionale të projektimit të produkteve, shpërndarjen dhe shitjet dhe dizajnimin e grafikës kompjuterike. I diplomuari hyn në sistemin profesional me aftësi dhe aftësi operacionale për të punuar në një ekip dhe për të interpretuar dhe dhënë indikacionet e projektit operacional dhe duke i përkthyer ato në kushtet ekonomike dhe modeluese për të hyrë në prodhim. Studentët pritet të kenë aftësitë e nevojshme për të ndihmuar në fazën e kërkimit dhe zhvillimit të konceptit me aftësinë për të kuptuar kërkesat e përdoruesve, dinamikën sociale dhe të konsumatorit, gjuhën formale dhe filozofinë e korporatës. Të diplomuarit pritet të punojnë në fusha të ndryshme: dizajni i produkteve industriale, teknikë për zhvillimin e modeleve të produkteve fizike dhe virtuale, teknikë të projektimit me ndihmën e kompjuterit, hulumtime pajisjesh dhe produktesh, asistent për zhvillimin e koncepteve, asistentë të shitjeve dhe shpërndarjes, tregtimit vizual, dizajnit të tekstilit dhe modës dhe asistent të dizajnit grafik dhe produktit.

UBT nga ana tjetër përdor një kornizë treguese për të vlerësuar kërkesën për profesionistët dhe sektorët ekonomikë. Korniza e treguesve përbëhet nga: (1) sektorët e aftësive që punësojnë shumicën e profesionistëve (për t’u dalluar midis të gjithë punëtorëve në sektor), (2) pjesa e shpërndarjes së profesionistëve në të gjithë sektorët ekonomikë (ISCO) dhe (3) tendenca për krijimin e vendeve të punës në dekadën e fundit për sektorin përkatës ekonomik (NACE). Sipas Anketës së Fuqisë Punëtore në Kosovë (2015), sektorët ekonomikë me përqindjen më të lartë të punësimit dhe krijimit të vendeve të punës janë tregtia, prodhimi dhe ndërtimi. Përshtatja ndaj kërkesave në ndryshim zakonisht bazohet në njohuritë e përdorura për projekte të integruara të projektimit në një treg lokal dhe ndërkombëtar në lulëzim.

 

Kosova është e pozicionuar në mënyrë unike për të shfrytëzuar avantazhin e saj konkurrues në dizajnin e tekstilit, dizajnin grafik dhe dizajnin indusrial. Avantazhi konkurrues i ndërtuar mbi fuqinë punëtore të lirë mund t’i pozicionojë profesionistët dhe firmat në sektor për sa i përket të ardhurave më të mira, punësimit dhe mirëqenies së përgjithshme sociale. Prandaj, rritja dhe zhvillimi i njohurive vendase janë çelësi për të fituar dhe mbajtur konkurrencën. Bazuar në treguesin e krijimit të vendeve të punës, zonat e destinacionit për të diplomuarit e mundshëm: ndërtimi (dizajn i brendshëm), prodhim (tekstile dhe dizajn lëkure) janë disa nga sektorët më dinamikë të rritjes së vendeve të punës.

 

Institucioni ka një rrjet të gjerë institucionesh dhe industrie për të mundësuar vendosjen e studentëve në punë. Programi në vetvete ka tërhequr studentë dhe njerëz tashmë të angazhuar në tregun e punës dhe zgjedhja e studimit duket se ka qenë e orientuar kryesisht si proces i ngritjes së aftësive. Programi thekson rëndësinë e punës praktike si për sa i përket pjesës së orëve të dedikuara për përvojën praktike laboratorike dhe fokusit të saj në një tezë dhe aplikim të bazuar në industri.

 

Programi përfshin komponentin e Temës së Diplomës (Capstone/Thesis) i cili synon të promovojë dhe gjenerojë kërkime, njohuri dhe projekte të rëndësishme për industrinë. Kapitulli i mësipërm teori-praktikë përshkruan laboratorët që institucioni ka përvetësuar për t’u mundësuar studentëve një theks më të madh në komponentin praktik. Për më tepër, institucioni ka tërhequr praktikues në industri për të ligjëruar në institucion si një mjet për të përforcuar njohuritë e studentëve në zhvillimet më të fundit në industri. Një listë e plotë e marrëveshjeve me industrinë, si dhe opsionet e lëvizshmërisë së studentëve është përshkruar në detaje në seksionin e punësimit dhe karrierës së studentëve.

 

• Fakulteti i Dizajnit të Integruar mbështetet nga Bordet Këshillimore Industriale që ofrojnë një forum për ndërveprim ndërmjet fakultetit dhe drejtuesve nga biznesi, industria dhe qeveria. Udhëheqësit e departamenteve caktojnë takime të rregullta të bordit për të mbajtur veten dhe fakultetin e tyre të informuar për trendet më të fundit në industri; për të rishikuar dhe vërtetuar qëllimet dhe objektivat e programit; dhe për të diskutuar rekomandimet për zhvillimin e kurrikulës. Bordi Këshillimor i Alumni përfshin të diplomuar të cilët vazhdimisht kontribuojnë në kauzën e Universitetit.

 

• Lidhjet dhe partneritetet tona me bizneset dhe industrinë jo vetëm që përmirësojnë përvojën e të mësuarit të studentëve tanë, por gjithashtu japin një kontribut jetik në zhvillimin e tyre të suksesshëm. Ngjarjet e rregullta të ndërlidhjes me industrinë përfshijnë leksione të ftuar, prezantime dhe seminare, projekte grupore të fokusuara në industri, të sponsorizuara nga kompania hackathons, dhe ngjarjet vjetore të prezantimit të posterëve për studentët e vitit të fundit dhe për studentët pasuniversitar. Këto u mundësojnë studentëve të zhvillojnë kontakte me kompanitë dhe të shfrytëzojnë mundësitë e mundshme të partneritetit dhe punësimit.

• BINNI
• USAID
• DOKUFEST
• AUTOSTRADA BIENNALE
• SOLID