Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit

Pasqyrë e  programit: BSc. Inxhinieria e Agrokultures dhe Mjedisit

 

 

Emri I Institucionit BPRAL UBT College
Fakulteti/Departamenti Departamenti i Shkencave të Jetës
                 Kampusi kryesor apo Dega Kampusi kryesor

 

Emir  i programit të studimit Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit
Akreditim/Riakreditim Akreditim
Niveli i Kualifikimit sipas KKK Niveli 6 i KKK/EQF

 

Grada akademike Bachelor Inxhinier i Agrikulturës dhe Mjedisit
ECTS 180
Profilet e programit (specializimet) Prodhimtaria Bimore

Hortikulturë

Menaxhimi i Mjedisit në Agrikulturë

Fusha e studimit sipas Erasmus

Subject Area Codes (ESAC)

01 Shkencat e Bujqësisë / 01.3 Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjia
Forma e studimit E rregullt
Numri i vendeve të studimit 100
Kohëzgjatja minimale e studimeve 3 vite