Qëllimet dhe Objektivat

Programi i studimeve Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit është projektuar posaçërisht për të lidhur parimet shkencore me aplikimet e tyre praktike dhe komerciale që lidhen me teknologjinë e prodhimit të produkteve bujqësore, dhe mbi të gjitha, ka të bëjë me mirëmbajtjen dhe përmirësimin e cilësisë dhe sigurisë së prodhimit dhe mjedisit.

 

Mision themelor do të jetë ofrimi i nivelit të edukimit universitar dhe pasuniversitar, si dhe do të merret me hulumtimet shkencore dhe me punë konsultative që kanë të bëjnë me Shkencat e Agrikulturës dhe Mjedisit.

 

Në kuadër të orientimit të vet, drejt studimit të burimeve natyrore dhe menaxhimit të qëndrueshëm, fakulteti është njëri ndër drejtimet për të cilin ka nevojë çdo shtet, e që është i vetmi i këtij lloji që ofrohen në Kosovë përmes UBT-së.

 

Synim i këtij fakulteti është që të ofrojë dije shkencore dhe vlera demokratike, të formojë specialistë dhe shkencëtarë të rinj, të jetë qendër permanente e formimit të vazhduar, si dhe të ofrojë lidership dhe ekspertizë për gjykimin dhe adresimin e problemeve të agrikulturës dhe mjedisit në nivel lokal, kombëtar dhe më gjerë.

 

IAM-ja e ka vizion interesin afatgjatë të përmbushjes së funksionit dhe misionit, krijimin e perspektivës për gjeneratën e re, modernizimin dhe reformimin e sistemit të shkollimit në Kosovë, integrimet rajonale dhe evropiane në lëmin e agrikulturës dhe mjedisit.

 

Vizioni kryesor i Fakultetit të Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit qëndron në transmetimin e njohurive dhe të kompetencave tek ekspertët e ardhshëm në këto fusha:

 

 • Prodhimi i lëndës së parë bimore e shtazore dhe sigurimi i ushqimit;
 • Përpunimi i lëndës së parë bimore dhe shtazore;
 • Zbatimi i praktikave të mira në prodhimtarinë bimore dhe shtazore, ruajtja e mjedisit jetësor;
 • Strategjitë e financimit dhe të tregtimit të prodhimeve bujqësore;
 • Zbatimi i praktikave të mira bujqësore në agrikulturë, ruajtjen e shëndetit të tyre dhe të njeriut, siguria ushqimore, mjedisore, etj.

 

Për të qenë një qendër e përsosmërisë në fushën e trajnimit, hulumtimit, shpërndarjes dhe shërbimeve të konsulencës në Inxhinierinë e Agrikulturës dhe Mjedisit, UBT është e gatshme ta marrë këtë përgjegjësi duke besuar në kapacitet akademike dhe profesionale që posedon.

 

Objektivat e programit – Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit

 

 • Përgatitja e specialistëve dhe kërkueseve të aftë për të kontribuar në fushën e agrikulturës dhe mjedisit dhe/ose zhvillimin e qëndrueshëm social-ekonomik të vendit;
 • Të ofrojë dije në përgjigje të problematikës në fushën e agrikulturës dhe në fushën mjedisore aktuale, si dhe të formojë specialistë të denjë për tregun e punës brenda dhe jashtë vendit.
 • Të formojë specialistë me aftësi praktike dhe kompetencë profesionale në fushën e inxhinierisë së agrikulturës dhe mjedisit, për të qenë të aftë të kryejnë ekspertiza të ndryshme në fushat respektive të agrikulturës dhe mjedisit, si dhe të burimeve natyrore;
 • Të ofrojë studime e kurse kualifikimi në kuadër të zbatimit të politikës së të mësuarit gjatë gjithë jetës, për të bërë të mundur rikthimin në auditorët universitarë për rifreskimin e dijeve dhe kualifikime të ndryshme në fushën e inxhinierisë së agrikulturës dhe mjedisit.
 • Përparimi i dijes përmes aftësimit të profesionistëve të shkathtë dhe zbatimi i saj në zhvillimin e potencialit njerëzor, në funksion të zhvillimit të një shoqërie moderne në Kosovë të orientuar drejt zhvillimit, duke synuar përvetësimin e trendëve modernë globalë në aspektin shoqëror dhe social, si dhe në atë arsimor.
 • Me programet e tij edukative dhe shkencore, UBT përshpejton dhe inkurajon bashkëpunimin ndërdisiplinor dhe multidisplinor në fushën e agrikulturës dhe mjedisit, si dhe hulumtimet integrale të problemeve të zhvillimit, që janë në masë të madhe shumë-shtresore e të ndërlidhura me interesat e profesioneve të ndryshme.