Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Programi i studimit është i hapur për studentët që kanë përfunduar Maturën Kombëtare. Një kandidat do të kualifikohet për pranim nëse ai/ ajo plotëson kërkesat minimale të pranimit të përcaktuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

 

Dokumentet e nevojshme          

  • Fletëkërkesa për regjistrim (Aplikacioni) e cila merret në Zyrën për Shërbimin e Studentëve (ZSHS);
  • Diploma/Certifikata për kryerjen e shkollës së mesme
  • Dëftesat e shkollës së mesme;
  • Ekstrakti e lindjes,
  • Dy fotografi
  • Autobiografia (CV) për studentët që punojnë.