Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Programi i studimit është i hapur për studentët që kanë përfunduar Maturën Kombëtare. Një kandidat do të kualifikohet për pranim nëse ai / ajo plotëson kërkesat minimale të pranimit të përcaktuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

Dokumentet e nevojshme: 

Fletëkërkesa për regjistrim (Aplikacioni) e cila merret në Zyrën për Shërbimin e Studentëve (ZSHS);

Diploma/Certifikata për kryerjen e shkollës së mesme;

Dëftesat e shkollës së mesme;

Ekstrakti e lindjes;

Dy fotografi;

Autobiografia (CV) për studentët që punojnë.