Specializimet

Programi i studimeve Inxhinjeria e Agrokulturës dhe Mjedisit ofron tri specializime:

 • Prodhimtari Bimore
 • Hortikulturë
 • Menaxhimi i Mjedisit në Agrokulturë

 

 

Pas një përfundimi të suksesshëm të programit Inxhinjeria e Agrokulturës dhe Mjedisit -drejtimi Prodhimi Bimor, kandidatët do të jenë në gjendje të:

 • Kuptojnë rolin e prodhimit të ushqimeve, dhe nivelet e funksionit të lëndëve ushqyese, në ruajtjen e shëndetit normal dhe mbështetjes ushqyese në sëmundjet gjatë gjithë jetës
 • Vlerësojnë dhe kuptojnë standardet, ligjet, rregulloret dhe politikat që lidhen me Bujqësinë dhe mjedisin (p.sh. statusi socio-ekonomik, kultura, psikologjia, zgjedhjet e problemeve bujqësore dhe mjedisore, kostot) dhe zbatimin e tyre në praktik.
 • Përdorin teknologjinë e përshtatshme (pajisje laboratorike, programe kompjuterike, instrumente vlerësimi, pajisje mësimore) brenda një konteksti të caktuar për të informuar dhe mbështetur zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrjen,
 • Udhëzojnë individët, familjet dhe komunitetin me prodhimet bimore, planifikimin e dietave dhe përgatitjen e ushqimit për të rritur përfitimet shëndetësore dhe për të zvogëluar rreziqet e mundshme për shëndetin
 • Mbikëqyrin dhe udhëheqin programme që kanë për qëllim vetdisimin e banorëve me kultivimin e bimëve, ruajtjen dhe mbrojtjen e tyre si dhe mbrojtjen e mjedisit nga to.
 • Përgatisin dhe vlerësojnë të dhënat në lidhje me gjendjen faktike në terren të kulrurave bujqësore;
 • Konsultohen me profesionistët e fushave tjera si (Industritë, Fermetët e prodhimeve shtazore);
 • Kryerjen e hulumtimeve në fushën e Bujqësisë dhe Mjedisit dhe ndarjen e gjetjeve në konferenca shkencore dhe në mjedise të tjera.
 • Demonstrojnë profesionalizëm dhe sjellje etike në të gjitha fushat e praktikës
 • Të njohin dhe përcaktojnë vlerat ushqimore, shëndetsore të produkteve ushqimore me origjinë bimore.

Pas një përfundimi të suksesshëm të programit Inxhinjeria e Agrokulturës dhe Mjedisit -drejtimi Hortikulturë, kandidatët do të jenë në gjendje të:

 • Njohin problematikat e sektorit te hortikultures, trended e zhvillimit ne Republiken e Kosovës dhe ate nderkombetare.
 • Zbatojnë njohuritë e marra në pemtari, perimtari, luletari, vreshtari dhe bime mjekuese dhe aromatike.
 • Te fitoj njohuri menaxheriale te sektorit te hortikulturës
 • Te ket njohuri ne interpretimin e analizave te tokës dhe ujit dhe te ofroj alternative ne ballansimin e te ushqyerit te bimëve.
 • Te dizajnoj dhe programoj sisteme te ujitjes dhe te ushqyerit te bimëve ne hortikultur
 • Te fitoj njohuri ne ngritjen e pemishteve intenzive te pemëve drurore dhe atyre manore
 • Ti njof dhe te ofroj këshilla ne krasitjen dhe formimin e kurorave te pemëve duke aplikuar sisteme te ndryshme te kultivimit.
 • Njohuri bazike rreth bimëve dekorative si dhe dizajnimin e kopshteve ne zona urbane duke bere kombinime harmonike te bimëve qoft atyre gjethmbajtese dhe bimëve shkurre.
 • Njohuri ne shumimin e bimëve barishtore ne theks te veqant prodhimin e materjalit fidanor te poerimeve dhe bimëve mjekuese dhe atyre aromatike.
 • Te njof parimwet e kultivimit te perimeve ne fushe te hapur dhe mjedise te mbrojtura
 • Ti dalloj dhe ti njof tipet e ndryshme te serrave, planifikimin e shfrytëzimit te tyre dhe kalkulimet e kostove te prodhimit.
 • Te jete motivues dhe te kete gatishmëri ti përditësoj njohurit duke i ndjekur trendët e zhvillimit te hortikulturës.
 • Te njohin prodhimtarin organike sidomos per bimët mjekuese dhe aromatike

 

Pas një përfundimi të suksesshëm të programit Inxhinjeria e agrokulturës dhe mjedisit – drejtimi: Menaxhimi i mjedisit ne agrokulture, kandidatët do të jenë në gjendje të:

 • Kuptojnë dhe analizojnë mjedisin rregullator vendor dhe ndërkombëtar në lidhje me aspektin Bujqësor dhe Mjedisor
 • Analizojnë të dhënat dhe aplikojnë mjetet e metodat më të avansuara një mbrojtjen e mjedisit Bujqësor;
 • Përshkruajnë konceptet e rreziqeve në mjedis nga Bujqësia;
 • Analizojnë dhe identifikojnë rreziqet e mundshme në zingjirin tokë-ujë-bimë;
 • Përshkruajnë standardet e cilësisë në përpunimin e kulturave bujësore dhe shkarkimet në mjedis;
 • Planifikojnë sistemin e menaxhimit të kulturave dhe mbetjet e tyre
 • Zbatojnë parimet ndërkombëtare lidhur me mjedisin dhe ndotësit e tij
 • Mbikëqyrin zbatimin e rregulloreve të produkteve bujqësore të një kompanie
 • Inspektojnë hapësirat punuese për pajtueshmërinë me standardet e kërkuara higjenike
 • Analizojnë dhe marrin vendime për të zgjidhur çdo çështje që lind gjatë punës
 • Realizojnë takime të përditshme me mbikëqyrësit
 • Mbikëqyrin punëtorët dhe proceset prodhuese të agro-kompanive
 • Të njohin dhe përcaktojnë vlerat e agrokemikateve dhe pesticideve që përdoren në Bujqësi.