Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

Bashkëpunimi midis UBT-së dhe industrisë është një prej prioriteteve institucionale, të cilat ndikojnë në realizimin e objektivave teorike të mësimdhënies dhe trajnimin e nevojshëm praktik të tyre.

 

Mësimi praktik i studentëve organizohet dhe mbështetet nëpërmjet qasjeve të mëposhtme:

  • Në laboratorët e UBT-së;
  • Në ndërmarrjet industriale me të cilat UBT ka marrëveshje bashkëpunimi;
  • Në laboratorët dhe institutet që punojnë në përpunimin e ushqimit dhe analizën e sigurisë;
  • Në organizata të ndryshme ushqyese.

 

UBT është duke krijuar vazhdimisht marrëveshje të bashkëpunimit me një numër të bizneseve dhe organizatave, të cilat punojnë në fushën e programit studimor, në mënyrë që të sigurohet mundësia e realizimit të mësimit praktik në kompani.