Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

UBT i kushton rëndësi të veçantë për ofrimin e mundësive të barabarta për studime cilësore dhe ndihmë për studentët në të. Shërbimet dhe infrastruktura e institucionit ka qenë e përqëndruar në studentë dhe ka arritur të përmbushë nevojat e nxënësit bashkëkohor. Personeli akademik dhe administrativ janë përgjegjës për të ofruar ndihmë, shërbime dhe udhëzime për çështjet akademike dhe studentore.

 

Fakulteti i Inxhinierisë së Agrikulturës dhe Mjedisit është programi që ofron ndërlidhjen e njohurive teorike dhe praktike të kësaj fushe me infrastrukturë dhe metodat më moderne të mësimdhënies.

 

Teori Konceptualizimi

Mësimi në klasë

 

Eksperimentimi

Puna në laboratorë

Praktikë Reflektimi

Marrja e kompetencës

 

Eksperienca

Puna në terren