Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

Koncepti didaktik i zbatuar në Inxhinjerin e Agrokulturës dhe Mjedisit synon të rrisë njohuritë eksplicite të nxënësve (konceptualizim / reflektim) dhe njohuri të heshtura (eksperimentim / përvojë).

 

Teori dhe Praktikë:

Konceptualizimi: Njohuri eksplicite të përpunuara përmes teorisë

Eksperimentimi: njohja konceptuale bëhet e bazuar

Përvoja: aplikimi praktik i njohurive të heshtura, duke përforcuar njohuritë e heshtura të fituara nga eksperimentimi

Reflektim: sjell njohuri të heshtura të pandara në sipërfaqe

 

Mësimi praktik i studentëve do të organizohet dhe mbështetet nëpërmjet qasjeve të mëposhtme: në laboratorët e UBT-së, në fushat eksperimentalekompani prodhuese dhe perpunuese me të cilat UBT ka marrëveshje bashkëpunimi.

 

Vlerësimi i studentëve bazohet në:

Seminare: duhet të ipen një herë në semestër dhe lëndë me qëllim të dhënies së një vlerësimi formativ të progresit të studentëve. Seminari mund të shkruhen ose të prezantohen. Mësimdhënësi përgjegjës përcakton formën e një seminari dhe përqindjen e vlerësimit. Seminari i një kursi përbëhet prej 10% të vlerësimit përfundimtar të kursit.

Projekte ndërdisiplinore: Çdo student duhet të kryejë një projekt ndërdisiplinor gjatë semestrit. Projektet gjithmonë përbëhen nga një pjesë e shkruar dhe e prezantuar. Projektet vlerësohen. Projekti ndërdisiplinor përfshin 20% të klasës përfundimtare të kurseve të përfshira në projekt.

Në ekzaminimin e laboratorit: eksperimentimi laboratorik dhe ushtrimet numerike të kurseve specifike përfshijnë formën e provimit të përcaktuar nga një profesor. Mund të jetë në formë të provimit me gojë, kuize, provim me shkrim tremujor, etj. Përgjegjësja e mësimdhënësit duhet të përcaktojë përqindjen e notave në detyrat, seminaret dhe projektet e vlerësimit të laboratorit.

Provimet përfundimtare: duhet të kryhen pas përfundimit të semestrit bazuar në afatet e përcaktuara nga UBT. Provimet përfundimtare duhet të mbulojnë rezultatet e mësimit për kursin dhe duhet të vlerësohen. Provimi përfundimtar përfshin 60% të klasës së kursit të ekzaminuar.