Struktura e Programit

Studentëve të këtij drejtimi i ofrohet ndërlidhja e njohurive teorike dhe praktike të kësaj fushe me infrastrukturë dhe metodat më moderne të mësimdhënies.

 

BSc. INXHINJERIA E AGROKULTURES DHE MJEDISI
Viti I: 60 ECTS
SEMESTERI  1: 30 ECTS
  Orë/javë  
Nr O/Z Lënda L U ECTS Ligjëruesi
1 O Matematikë aplikative 3 2 6 Faton Kabashi
2 O Kimi e përgjithshme dhe inorganike 3 2 6 Fidan Feka
3 O Fizikë dhe Meteorologji 2 1 4 Labinot Kastrati ose Gzim Hudolli
4 O Biologji 3 2 5 Smajl Rizani
5 O Botanikë e përgjithshme 3 2 5 Shkëlzim Ukaj
6 O Gjuhë Angleze 2 0 2 Alisa Sadiku
7 O Statistikë aplikative 2 1 2 Emine Daci
SEMESTERI  2 :  30 ECTS
8 O Kimia organike 2 2 5 Syzana Aliu
9 O Sistematika e bimëve të larta 2 2 5 Shkëlzim Ukaj
10 O Ekonomia bujqësore 2 1 4 Emine Daci
11 O Bazat e prodhimit bimor 2 1 4 Smajl Rizani
12 O Bazat e prodhimit shtazor 2 1 4 Medin Zeqiri
13 O Shkencat e tokës 2 2 4 Agran Halimi
14 O Informatika në agrikulturë 2 1 2 Blerton Abazi
15 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Gjuhë gjermane
 • Bimët dekorative
 • Sociologjia mjedisore
2  

 

Majlinda Ferati-Muja

Nexhat Balaj

Vjollca Shahini Pllana

 

 

2 0
2 0
2 0
Viti II: 60 ECTS
SEMESTERI  3 :  30 ECTS
Nr O/Z Lënda L U ECTS Ligjëruesi
16 O Biokimia 2 2 4 Shkelzim Ukaj
17 O Mikrobiologji 2 2 4 Hyzer Rizani
18 O Mbrojtja e bimëve 2 2 4 Lumta Dida
19 O Gjenetikë 2 2 4 Naser Kamberi
20 O Fiziologji e bimëve 2 2 4 Smajl Rizani
21 O Mekanizmi bujqësor 2 2 4 Medin Zeqiri
22 O Mbrojtja e ambientit 2 1 3  Besa Veseli
23 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Bazat e Prodhimtarisë së Integruar në Hortikulture
 • Teknologjia e kultivimit të BMA-ve
2 1 3  

Lumta Dida

Ismet Babaj

SEMESTERI 4:  30 ECTS
  Viti i II semestri 4
Nr O/Z Lënda L U ECTS Ligjëruesi
24 O Fitofarmacia në hortikulturë 2 2 4 Mufail Salihaj
25 O Bazat e pemëtarisë 2 1 3 Maxhun Shehaj- Kujtim Lepaja
26 O Agroekologji 2 2 4 Shkelzim Ukaj
27 O Bazat e vreshtarisë 2 2 4 Nexhat Balaj- Maxhun Shehaj
28 O Bazat e prodhimtarisë perimore 2 2 4 Ismet Babaj
29 O Menaxhimi i ujërave dhe ekonomizimi i ujërave në bujqësi 2 1 3 Smajl Rizani
30 O Shërbimi këshillimor në agrikulturë dhe mjedis

 

2 0 2 Medin Zeqiri
31 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)

 • Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit të ushqimeve
 • Politikat e bujqësisë dhe ushqimi
 • Standardet e cilësisë së prodhimeve bujqësore
3  

Imri Demelezi

Emine Daci

 

Lumta Dida dhe Fisnik Laha

2 1
2 1
2 1
    VITI I       III
  A Prodhimtaria Bimore
  B Hortikulturë
  C Menaxhimi i mjedisit në agrikulturë
   
  A Prodhimi Bimor
  SEMESTERI 5:  30 ECTS
1 O Të ushqyerit e bimëve 2 2 5 Kujtim Lepaja dhe Ismet Babaj
2 O Patologjia e bimëve me entomologji 2 2 5 Mufail Salihaj
3 O Bioteknologjia bimore 2 2 4 Smajl Rizani
4 O Kulturat lavertare 2 2 4 Mufail Salihaj
5 o Legjislacioni ne agrikulture dhe mjedis

 

2 1 3 Ilirijana Zymberaj
6 o Menaxhimi pas vjeljes 2 1 3 Emine Daci
7 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)

 • Energjitë alternative
 • Menaxhimi i cilësisë
 • Programimi dhe projektimi i sistemeve të ujitjes dhe të ushqyerit
2 1 3 Sami Makolli

Violeta Lajqi Fisnik Laha

Ismet Babaj dhe Maxhun Shehaj

SEMESTERI 6:  30 ECTS
8 O Teknologjia e përpunimit të drithërave dhe bimëve vajore 2 2 4 Lorika Salihu
9 O Menaxhimi dhe mbrojtja e tokës 2 1 3 Shkelzim Ukaj
10 O Menaxhimi i projekteve në agrikulturë dhe mjedis 2 1 3 Emine Daci
11 O Herbologji 2 2 4 Naim Krasniqi
12 O Praktikë profesionale (1 muaj) 3 3 Besa Veseli
13 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Bimët endemike
 • Teknologjia e prodhimit në ferma
 • Hidrologjia

 

2 1 3  

Shkëlzim Ukaj

Xhavit Bytyqi

Smajl Rizani

14 O Temë diplome 10
 

 

 

B Hortikulturë
  SEMESTERI 5:  30 ECTS
1 O Menaxhimi pas-vjeljes në Hortikulturë 2 2 5 Maxhun Shehaj, Naim Krasniqi
2 O Të ushqyerit e bimëve 2 2 5 Ismet Babaj
3 O Menaxhimi integruar i sëmundjeve dhe dëmtuesve në Hortikulturë 2 1 4 Mufail Salihaj, Naim Krasniqi
4 O Kultivimi i bimëve në mjediset e mbrojtura 3 2 5 Ismet Babaj
5 O Enologjia 2 1 3 Shkelzim Ukaj
6 O Pemëtaria e veçantë 2 1 4 Kujtim Lepaja, Maxhun Shehaj
7 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)

 • Hortikultura dhe mjedisi
 • Bletaria dhe ekosistemi
 • Diversifikimi i fermave bujqësore
 • Programimi dhe projektimi i sistemeve të ujitjes dhe të ushqyerit

 

 

3  

Nexhat Balaj

Medin Zeqiri

Xhavit Bytyqi

Maxhun Shehaj

2 1
2 1
2 1
1 2
SEMESTERI 6:  30 ECTS
8 O Parimet e Marketingut në Hortikulturë 2 2 5 Emine Daci
9 O Prodhimtaria e materialit fidanor 2 2 5 Kujtim Lepaja, Maxhun Shehaj
10 O Kultivimi i BMA-ve (Bimët Mjekuese dhe Aromatike)

 

2 1 3 Ismet Babaj
11 O Praktike profesionale (1 muaj) 3 3 Smajl Rizani
12 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)

 • Dizajnimi i sistemit të ushqimeve
 • Menaxhimi i fermës
 • Kultivimi i Kërpudhave
 • Menaxhimi i projekteve në Hortikulture

 

 

 

2  

Imri Demelezi

Medin Zeqiri

Ismet Babaj

Emine Daci

 

1 2
2 1
2 1
13 O Temë diplome 10
C Menaxhimi i mjedisit në agrikulturë
SEMESTER 5:  30 ECTS
1 O Menaxhimi mjedisor dhe qëndrueshmëria

 

2 2 5 Hyzer Rizani
2 O Energjia e rinovueshme dhe mjedisi jetësor 2 2 5 Vehebi Sofiu
3 O Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis 2 2 5 Besa Veseli
4 O Kimia e Mjedisit 2 2 5 Sami Gashi
5 O Menaxhimi dhe mbrojtja e tokës 2 2 4 Shkelzim Ukaj
6 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)

 • Mjedisi dhe ekosistemi
 • E drejta evropiane Mjedisore
 • Rivitalizim i ekosistemeve te degraduara

 

3  

Afete Shala

Medin Zeqiri

Naser Kamberi

1 2
2 1
2 1
  SEMESTER 6:  30 ECTS
7 O Ndotje e ajrit 2 2 5 Besa Veseli
8 O Menaxhimi i Projekteve në agrikulturë dhe mjedis 2 2 5 Edmond Hajrizi

 

9 O Agroturizmi dhe Mjedisi 2 1 4 Shkelzim Ukaj
10 O Praktikë profesionale (1 muaj) 3 3 Besa Veseli
11 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Monitorimi i Mjedisit dhe sisteme informacioni
 • Pesticidet në Mjedis
2 1 3  

 

Zhilbert Tafa

Smajl Rizani

12 O Temë diplome 10