Struktura e Programit

Studentëve të këtij drejtimi i ofrohet ndërlidhja e njohurive teorike dhe praktike të kësaj fushe me infrastrukturë dhe metodat më moderne të mësimdhënies.

 

 

Viti I: 60 ECTS
SEMESTERI  1: 30 ECTS
  Orë/javë  
Nr O/Z Lënda L U ECTS  
1 O Matematikë aplikative 2 2 5  
2 O Kimi e përgjithshme dhe inorganike 2 2 5  
3 O Fizikë dhe Meteorologji 2 1 4  
4 O Biologji 2 2 5  
5 O Botanikë e përgjithshme 2 2 5  
6 O Gjuhë Angleze 2 0 2  
7 O Statistikë aplikative 2 2 4  
SEMESTERI  2 :  30 ECTS
8 O Kimia organike 2 2 5  
9 O Sistematika e bmëve të larta 2 2 5  
10 O Ekonomia bujqësore 2 2 4  
11 O Bazat e prodhimit bimor 2 2 4  
12 O Bazat e prodhimit shtazor 2 2 4  
13 O Shkencat e tokës 2 2 4  
14 O Informatika në agrokulturë 2 1 2  
15 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Gjuhë gjermane
 • Sociologjia mjedisore
    2  
2 0
2 0
   
Viti II: 60 ECTS
SEMESTERI  3 :  30 ECTS
Nr O/Z Lënda L U ECTS  
16 O Biokimia 2 2 4  
17 O Mikrobiologji 2 2 4  
18 O Mbrojtja e bimëve 2 2 4  
19 O Gjenetikë 2 2 4  
20 O Fiziologji e bimëve 2 2 4  
21 O Mekanizmi bujqësor 2 2 4  
22 O Mbrojtja e ambientit 2 1 3  
23 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin nje lëndë)

 • Bazat e Prodhimtarisë së Integruar në Hortikulture
 • Teknologjia e kultivimit te bimëve mjekuese aromatike
2 1 3  
SEMESTERI 4:  30 ECTS
    Viti i II semestri 4        
Nr O/Z Lënda L U ECTS  
24 O Fitofarmacija në hortikulture 2 2 5  
25 O Bazat e pemëtarisë 2 1 3  
26 O Agroekologji 2 2 5  
27 O Bazat e vreshtarisë 2 2 4  
28 O Bazat e prodhimtarisë perimore 2 2 4  
29 O Menaxhimi i ujërave dhe ekonomizimi i ujërave në bujqësi 2 1 3  
30 O Bletari

 

 

2 2 4  
31 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Menaxhimi i zingjirit të furnizimit të ushqimeve
 • Politikat e bujqësisë dhe ushqimi
 • Standardet e cilësisë te prodhimeve bujqësore
    2  
   
2 1
2 1
2 1
    VITI I       III        
  A Prodhimtari Bimore
  B Hortikulturë
  C Menaxhimi i mjedisit ne agrokulture
   
  A Prodhimtari Bimore
  SEMESTERI 5:  30 ECTS
1 O Të ushqyerit e bimëve 2 2 5  
2 O Patologjia e bimëve me entomologji 2 2 5  
3 O Metodat e hulumtimit shkencor 2 1 4  
4 O Kulturat lavërtare 2 2 4  
5 O Legjislacioni ne agrikulture dhe mjedis

 

2 0 3  
6 O Menaxhimi pas vjeljes 2 1 3  
7 O Shërbimi këshillimor në agrokulturë 2 0 2  
8 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)

 • Energjitë alternative
 • Programimi dhe projektimi i sistemeve te ujitjes dhe te ushqyerit,
 • Prodhimtaria Organike

 

2 1 2  
  SEMESTERI 6:  30 ECTS
9 O Menagjimi i cilësisë

 

2 2 4  
10 O Menagjimi dhe mbrojtja e tokës 2 1 3  
11 O Menagjimi i projekteve në agrokulturë dhe mjedis 2 1 3  
12 O Herbologji 2 2 4  
13 O Praktikë profesionale (1 muaj) 3 3  
14 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Bimët endemike
 • Teknologjia e prodhimit në ferma

 

2 1 3  
15 O Temë diplome     10  
   

 

 

B Hortikulturë
  SEMESTERI 5:  30 ECTS
1 O Menaxhimi i pas-vjeljes në Hortikulturë 2 2 5  
2 O Të ushqyerit e bimëve 2 2 5  
3 O Menagjimi integruar i sëmundjeve dhe dëmtuesve në Hortikulturë 2 2 5  
4 O Metodat e hulumtimit shkencor 2 1 4  
5 O Enologjia 2 1 3  
6 O Pemëtaria e veçantë 2 1 4  
7 O Shërbimi këshillimor në agrokulturë 2 0 2  
8 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Bimët dekorative
 • Prodhimtaria Organike
 • Programimi dhe projektimi i sistemeve te ujitjes dhe te ushqyerit

 

 

    2  
   
2 1
2 1
1 2
  SEMESTERI 6:  30 ECTS
9 O Parimet e Marketingut në Hortikulturë 2 2 5  
10 O Kultivimi i bimëve në mjediset e mbrojtura 2 2 5  
11 O Kultivimi i BMA-ve (Bimët Mjekuese dhe Aromatike)

 

2 2 5  
12 O Praktike profesionale (1 muaj) 3 3  
13 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Dizajnimi i sistemit të ushqimeve
 • Menaxhimi i fermës
 • Kultivimi i Kërpudhave
 • Menaxhimi i projekteve ne Hortikulture

 

    2  
1 2
2 1
2 1
2 1
  O Temë diplome     10  
   
C Menaxhimi i mjedisit ne agrikulturë
  SEMESTER 5:  30 ECTS
1 O Menaxhimi mjedisor

 

2 2 5  
2 O Energjia e rinovueshme dhe mjedisi jetësor 2 2 5  
3 O Biodiversiteti 2 2 5  
4 O Kimia e Mjedisit 2 2 5  
5 O Metodat e hulumtimit shkencor 2 1 4  
6 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin dy lëndë)

 • Mjedisi dhe ekosistemi
 • E drejta mjedisore
 • Rivitalizim i ekosistemeve te degraduara

 

    3  
1 2
2 1
2 1
  SEMESTER 6:  30 ECTS
7 O Ndotje e ajrit 2 2 5  
8 O Menaxhimi i Projekteve në agrokulturë dhe mjedis 2 2 5  
9 O Agroturizmi dhe Mjedisi 2 1 4  
10 O Praktike profesionale (1 muaj) 3 3  
11 Z Lëndët zgjedhore (Studentët zgjedhin një lëndë)

 • Monitorimi i Mjedisit dhe sisteme informacioni
 • Pesticidet ne Mjedis
2 1 3  

 

  O Temë diplome 10