Inxhinieri e Mekatronikës

Programi i studimit në UBT synon të ofrojë një qasje më të drejtpeshuar përmes kombinimit dhe nderthurrjes së sistemeve mekatatronike bashkëkohore me ekonominë, menaxhimin, psikologjinë ligjore dhe etikën organizative dhe sjelljen për të përgatitur më mirë të diplomuarit për adresimin e konkurrencës organizative, duke njohur zhvillimet në kontekstin ku ata veprojnë. Programi i studimit synon të prodhojë inxhinierë që janë të angazhuar për një karrierë në mekatronikë me një shumëllojshmëri të punëdhënësve të ndryshëm në Kosovë.

Programi i kushton rëndësi të vecante  formesimit të njerezve të dijes te cilet jane sa me origjinalë të cilët janë në gjendje të vënë në zbatim një qasje krijuese në zgjidhjen e një game të gjerë problemesh inxhinierike. Studimi ofron një kualifikim akademik të mbështetur nga matematika dhe shkenca, e integruar me menaxhimin e biznesit dhe teknologjinë informative që u mundëson atyre të përparojnë në profesionet profesionale përkatëse. Për më tepër, programi ofron gjithashtu një qasje e cila ka për qëllim  ti mundësoje studentëve të kuptojnë  standardet ligjore dhe etike të profesionit dhe  iu jep atyre mundësinë të specializohen në udhëheqjen dhe menaxhimin e procesit inxhinierik.

Ky program ofron mundësi për studentët që të zhvillojnë dhe shpalosin njohurite, aftësitë dhe krijueshmërinë e tyre në fushat e mëposhtme:

Njohuritë

Studentët do të fitojnë njohuri mbi aspektet e mëposhtme;

Parimet themelore të matematikës si të aplikuara për analiza, zgjidhjen e problemeve dhe dizajnit

Konceptet themelore të mekanikës, themodinamikës, elektronikës dhe shkencës inxhinierike në lidhje me analizën, projektimin dhe zbatimin e sistemeve mekatatike

Përdorimi i teknologjisë së informacionit për analiza sasiore, simulimi, dizajnimi i sistemit, menaxhimi i projektit dhe komunikimi efektiv

Karakteristikat dhe sjellja e materialeve inxhinierike që lidhen me dizajnin e komponentëve, përzgjedhjen e materialeve dhe integritetin strukturor të sistemeve mekanike

Teoria e dizajnit në lidhje me prodhimin e specializimeve, projektimit ose prodhimit dhe dizajnimin e sistemeve mekanike / mekatrike me një vlerësim të urës moderne të elementëve të projektimit

Funksionet e ekonomisë së biznesit, duke përshkruar kornizën për praktikën e inxhinierisë tregtare së bashku me implikimet e teorisë ekonomike në kontekstin e praktikës së biznesit dhe menaxhimit të projektit.

 

Aftësitë

Studentët do të zhvillojnë aftësi për:

Të përzgjedhur dhe vënë në zbatim i metodat e përshtatshme matematikore në mbështetje të analizës së problemeve praktike dhe teorike të inxhinierisë

Të zbatuar parimet e mekatronikës të zhvilluara përmes shkencave inxhinierike për të zgjidhur problemet praktike, analiza model dhe proceset inxhinierike të projektimit, sistemet dhe produktet

Të përzgjedhur dhe aplikuar  infrastrukturë kompjuterike e cila ka të bëjë me strukturimin dhe analizën e hollësishme të problemeve të inxhinierisë dhe projektimin e sistemeve të inxhinierisë

Të zbatojnë teknologjinë e informacionit për komunikim efektiv dhe prezantim të të dhënave të inxhinierisë dhe zgjidhjeve të projektimit

Të vënë në zbatim parimet e dizajnit për të analizuar sistemet, proceset dhe komponentët dhe ta përdorin atë për të modifikuar, zhvilluar, dizajnuar dhe krijuar produkte të reja dhe sisteme inxhinierike

Përdorni softëare dhe teknika të përshtatshme për të identifikuar, modeluar dhe simuluar sistemet komplekse

Të përdorni testet e përshtatshme dhe pajisjet e matjes për të marrë, analizuar dhe interpretuar rezultatet nga një gamë e gjerë e sistemeve laboratorike të bazuara dhe eksperimentale

Të vënë në zbatim një qasje të integruar ose sisteme për dizajnimin e inxhinierisë dhe prodhoni zgjidhje inovative për një gamë të gjerë problemesh të inxhinierisë duke përdorur teknika të vendosura për të testuar dhe vlerësuar idetë e dizajnit

Kompetenca dhe aftësi të tjera

Studentët do të fitojnë dhe zhvillojnë aftësi të cilat përcohen nga njëri-tjetri në mënyrë që ata të jenë në gjendje të:

të përdorin aftësitë analitike për klasifikimin dhe të dhënat e paraqitura koherente si pjesë e procesit të zgjidhjes së problemeve

të përdorin teknologjinë e informacionit për të simuluar systme, për të analizuar të dhënat dhe për të dhënë  zgjidhje në lidhje me çështjet e menaxhimit

të komunikojnë në mënyrë të qartë dhe efektive duke përdorur dëshmi, grafikë dhe aftësi shkrimi

të jetë në gjendje të zbatojë sistemin dhe qasjen integruese ndaj kërkesave të vendit të punës

të përdor kohën dhe teknikat e menaxhimit të burimeve për të përmbushur momentet e menaxhimit të projektit

të përpilojë dhe hartojë raporte dhe prezantime me shkrim të posacëm