Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Plani Strategjik mbi Kërkimin Shkencor dhe Hulumtimet e ndihmon dhe njëkohësisht kontribuon që UBT-ja ti përgjigjet në mënyrë sa më efikase zhvillimeve të vrullshme teknologjike.Në ndryshim në mundësitë e kërkimit dhe ofron një platformë për pjesëmarrje në iniciativat ndërkombëtare të lidhura me hulumtimet. Plani i hulumtimit të programit për shkenca kompjuterike dhe inxhinieri është i lidhur kryesisht me temën dhe aspekte të strategjisë institucionale të kërkimit të tilla si Teknologjia e Informacionit etj. UBT kryen kërkime në të gjitha aspektet e teknologjisë së informacionit: hardëare dhe softëare, komponentët dhe sistemet. Duhet theksuar se temat e hulumtimit të programit përfshijnë ne vetvete: sistemet e TI, analizat e të dhënave, modelimi dhe simulimi, softueri dhe programimi, sistemet dhe siguria e të dhënave, telekomunikimet, informatika e cila është e ndërlidhur me lëmin e  shëndetësisë, sigurisë kibernetike. Kontributet më të fundit të hulumtimit të stafit janë organizuar përmes Konferencës Vjetore Ndërkombëtare të UBT-së për Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri. Përveç kësaj, ekzistojnë dy qendra që veprojnë si pjesë e Departamentit të CSE: Qendra UBT për Modelim dhe Simulim dhe Qendra UBT për Sigurinë e të Dhënave dhe Privatësinë.

 

Temat kryesore të hulumtimit si pjesë e strategjisë kërkimore janë:

 • Të Dhënat Kryesore
 • Inteligjenca e Biznesit dhe Menaxhimi i Njohurive
 • Cloud Computing dhe Teknologjitë Mobile
 • Grumbullimi dhe “Grid Computing” (mbedhja ose grumbullojme e burimeve kompjuterike nga vende të shumta për të arritur një qëllim të përbashkët).
 • Lojra celulare/telefonike, aplikacionet e Ueb
 • Përsosmëri në lidhje me kujdesin ndaj klientit
 • Shërbimet elektronike, e-Health (përdorimi i teknologjisë në shërbimet e shëndetit), e-Qeverisja
 • Inxhinieria e Edukimit, E-Learning (të mësuarit nëpërmjet përdorimit të tekonologjisë), Të mësuarit e përjetshëm
 • E-Health (Përkujdesja Shëndetësore nëpërmjet përdorimit të teknologjisë), E-Services (Shërbimet të cilat kryhen me anë të ndihmës së teknologjisë) dhe Strategjia Konkurruese
 • Sistemet e Krijuara
 • Inxhinieri dhe Rrjetet
 • Qeverisja dhe Menaxhimi i IS
 • Sigurimi i Sistemeve të Informacionit
 • Bashkëpunimi i gjallë dhe virtual (pamor)
 • Teknologjitë me valë, rrjetet celulare, brezat e ardhshëm
 • Rrjetet, rrjetet e sensorit dhe meshkujve
 • Zgjidhjet e prodhuara prej RFID
 • Modelimi dhe simulimi,
 • Modelimi për aplikime të kontrollit dhe në kohë reale Sistemet paralele dhe të shpërndara
 • Aplikimi ose vënia në zbatim e sistemit TIK në sektorin publik
 • Inteligjenca Artificiale, Robotika, Sistemet Multi-Agent, (Një sistem multi-agjent është një sistem i kompjuterizuar i përbërë nga agjentë inteligjentë të ndërveprimit të shumëfishtë).
 • Informacion Inteligjent mbi Rrjetet
 • Teknologjitë e “Semantic Ueb”
 • Informatika me karakter social dhe Bashkëpunimi
 • Rrjetet sociale dhe vendndodhja
 • Telemjekësia