Specializimet

SPECIALIZIMI 1: INXHINIERI E SISTEMEVE SOFTUERIKE

Nr Lloji Lënda
1 O Inxhinieri e Kërkesave Softuerike
2 O Dizajnimi i Softuerit
3 O Arkitekturë Softuerike
4 O Testimi dhe Mirëmbajtja e Softuerit

SPECIALIZIMI 2: DATABAZE DHE SISTEME INFORMATIVE

Nr Lloji Lënda
1 O Sistemet e Bazës së të Dhënave II
2 O Menaxhimi dhe Analiza e Informacionit
3 O Sistemet e Informacionit për Menaxhim
4 O Siguria e IT dhe Databazës

SPECIALIZIMI 3: RRJETET DHE TELEKOMUNIKIMI

Nr Lloji Lënda
1 O Rrjeta Kompjuterike II
2 O Bazat e Telekomunikimit
3 O Komunikimi Mobil
4 O Menaxhimi dhe Siguria e Rrjetave

SPECIALIZIMI 4: GRAFIKE KOMPJUTERIKE DHE MULTIMEDIA

Nr Lloji Lënda
1 O Bazat e Grafikës Kompjuterike
2 O CAD Dizajni i Bazuar në Kompjuter
3 O Hyrje në Sistemet Multimedia
4 O Hyrje në Animacion Kompjuterik

SPECIALIZIMI 5: UEB PROGRAMIMI

Nr Lloji Lënda
1 O Teknologjitë e Ueb dhe Shërbimet
2 O Zhvillimi dhe Dizajnimi i Ueb
3 O Hyrje në Ueb Programim
4 O Ueb Multimedia

SPECIALIZIMI 6: ROBOTIKE DHE SISTEME INTELEGJENTE

Nr Lloji Lënda
1 O Intelegjenca Artificiale
2 O Përceptimi dhe të pamurit e Makinave
3 O Të mësuarit dhe njohuria tek Makinat
4 O Dizajnimi dhe Kontrolli i Sistemeve

SPECIALIZIMI 7: BIOINFORMATIKË

Nr Lloji Lënda
1 O Informatika e Menaxhimit të Sistemit Shendetesor
2 O Hyrje në Bioinformatikë
3 O Hyrje në Bioinformatikë
4 O Modelim dhe Simulim Biomjekësor

SPECIALIZIMI 8:  SIGURIA DHE SIGURIMI I INFORMACIONIT

Nr Lloji Lënda
1 O Siguria e IT e Avancuar
2 O Siguria Kibernetike
3 O Kriptografia
4 O Siguria e Bazës së të Dhënave