Laboratorët, Qendrat dhe Institutet

LABORATORËT, QENDRAT DHE INSTITUTET

UBT ka ndërtuar laboratorë dhe i ka pajisur ata me mjetet e duhura në mënyrë që ti’u mundësojë studentëve kryejnë dhe zhvillojnë veprimtari hulumtuese përsa i takon fushës së Shkencave Kompjuterike. Laboratorët përmbajnë pajisjr përkatëse të cilat përputhen me gamën e kësaj fushe studimi. Laboratorët ndahen në këto kategori; Laboratori për Siguri Kibernetike, Laboratori për kryerjen dhe zhillimin e programimit, Laboratori i Rrjetave dhe Telekomunikacionit, Laboratori i cili është kryesisht i posacëm për veprimtari të cilat janë të ndërlidhura me Internetin, Laboratori i Sigurisë dhe Privatësisë, Laboratori i cili ka të bëjë më përcaktimin e rrjetave kompjuterike dhe me qartësimin e funksionit të rrjetave kompjuterike në praktikë.

 

Qendrat e Hulumtimit ose të quajtuara ndryshe ato të Ekselencës janë vendet ku koordinohen mbështeten dhe kryejn veprimtari hulumtuese të cilat nuk bëhen vetëm ne nivel të departamenteve por edhe më gjerë.

 

 1. Laboratori i cili ka të bëjë me rrjetat dhe cështje të cilat janë të lidhura ngushtësisht me Internetin
 2. Laboratori i Sigurisë dhe Privatësisë
 3. Laboratori i cili ka të bëjë më përcaktimin e rrjetave kompjuterike dhe me qartësimin e funksionit të rrjetave kompjuterike në praktikë.
 4. Laboratori i cili ka të bëjë dhe vihet në funksion të përcaktimit të Sistemeve të Radios dhe Komunikacionit
 5. Sistemet e Informacionit dhe Qendra për Hulumtim në fushën e Sigurisë Kibernetike
 6. Qëndra për Hulumtim në fushën e Mekatronikës
 7. Qendra përHulumtim në fushën e Ekonomisë dhe Shkencave Administrative
 8. Qendra për Hulumtim në fushën e Ekonomisë dhe Strategjisë
 9. Qendra për Hulumtim në fushën e Shëndetësisë
 10. Qendra për Hulumtim në fushën e Inxhinierisë së Energjisë
 11. Qendra për Hulumtim në fushën e Arkitekturës dhe Inxhinierisë Civile
 12. Qendra për Hulumtim në fushën e Drejtësisë
 13. Qendra e Studimeve Globale dhe Evropiane
 14. Qendra për Hulumtim në fushën e Medias dhe Komunikacionit