Bordi i Industrisë

Të diplomuarit e CSE në UBT kanë shumë ambicie të jenë në gjendje të përshtaten më shpejt në industri, të përgjigjen shpejt në nevojat e tregut dhe të miratojnë një qasje integruese në zhvillimin e produktit dhe procesit, dhe në bazë të njohurive dhe përvojë të gomave në fusha të ndryshme aftësi disiplinore, të jetë udhëheqëse më kompetente të ekipit. Diplomantët do të kërkohet të punojnë në një mjedis industrial dhe të vënë në funksionin e teknologjive të përparuara sipas parimeve të QPS, si dhe të komunikojnë me të dhe të sigurojnë një lidhje midis një specialist në një zonë të përcaktuar që janë në përputhje me kërkesat e bizneseve të Kosovës.

 

Kërkesa e tregut të punës në Kosovë për shkencën kompjuterike dhe inxhinierinë ka qenë veçanërisht e lartë gjatë viteve të fundit. Bazuar në një studim të kohëve të fundit të kërkesës së diplomuar të arsimit të lartë në sektorët e ekonomisë dhe aftësive (EC / LSE, 2015) në Ballkanin Perëndimor dhe në Kosovë, teknikët dhe profesionistët e TIK janë një nga profesionet më dinamike dhe frytdhënëse për shkak i takon rritjes së punësimit në Kosovë.

Ndërkohë nga ana tjetër UBT përdor një gamë të gjerë parametrash për të vlerësuar kërkesën për profesionistë në ekonomitë sektoriale. Tërësia e treguesve përbëhet nga: (1) sektorët e aftësive që punësojnë shumicën e profesionistëve (të aftë të dallojnë të gjithë punëtorët në sektor), (2) përqindja e shpërndarjes së profesionistëve në të gjithë ekonomitë sektoriale (ISCO) dhe (3) prirje për krijimin e vendeve të punës në dekadën e kaluar për ekonominë e sektorit përkatës NACE).

 

Sipas Anketës që tregon Fuqinë Punëtore të Kosovës (2015), veçanerisht në sektorin ekonomik pjesa më e madhe e profesionistëve të punësuar janë në përpunimin e programeve kompjuterike dhe prodhimin e kompjuterëve së bashku me pajisje të tjera elektronike.

 

 

Në këtë pikëpamje, përshtatja ndaj kërkesave bazohet kryesisht tek njohuritë e përdorura për krijimin e produkteve dhe shërbimeve që tregtohen. Nëse “knoë-hoë”, është një teknik i importuar dhe avantazh konkurrues është krijuar një punë të lirë, mund të ketë efekt pozitiv në të ardhurat, punësimin dhe mirëqenien e përgjithshme sociale. Prandaj, rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve në shitësin e planit është çelësi për të fituar dhe mbajtur konkurrencën. Një përfaqësues nga sektori i ekonomisë duhet të mbajë në vetvete aftësitë e duhura për të dhënë një kontribut të vyer duke nxitur ato aspekte të cilat kanë ndikim të menjëhershëm në rritjen e treguesve ekonomikë. Punonjësit e këtij sektori duhet të kenë aftësinë për të përshtatur, përtërirë dhe për të bërë më konkurruese. Në këtë pikëpamje vlen të theksohet se pjesa më e madhe e të punësuarve kërkohet të kenë aftësi të mira sidomos në fushën e inxhinierisë dhe kompjuterëve shkencorë. Pjesa më e madhe e të punësuarve në vende pune që kërkojnë shkathtësi të nivelit të lartë në shkencat kompjuterike dhe inxhinierinë e arritshme kryesisht përmes kualifikimeve të arsimit të lartë si dhe aftësitë teknike për aplikimin e njohurive në prodhuesin mjedisor.

 

Bazuar në treguesit për hapjen e vendeve të reja të punës, përkundër fundit të aplikimit dhe hyrjes në ekonominë e Kosovës, sektori i TIK ka krijuar rreth 6500 vende të reja pune.

 

 

Si përfundim, në bazë të programimit kompjuterik dhe prodhimit të kompjuterëve dhe pajisjeve elektronike, këto janë disa nga aftësitë që ndikojnë në punësimin e pjesës më të madhe të profesionistëve. Së dyti, profesionet profesionale që lidhen me gjetjen e TIK-ut gjejnë zbatim në masën rreth 30% të ekonomisë së Kosovës kryesisht në prodhimin industrial, administratën publike, TIK, kujdesin shëndetësor dhe shërbimet me karakter individual. Sektori i TIK ka krijuar rreth 6500 vende pune në dekadën e fundit dhe sipas parashikimeve ekonomike do të krijohen edhe 10,000 vende të reja pune deri në vitin 2025 (USAID, 2014).

 

Graduatët do të jenë në gjendje të punojnë në profesione të ndryshme dhe në sektorë të ndryshëm ekonomikë si:

  • Menaxheri i sektorit të Informacionit të Biznesit – propozon plane dhe strategji për integrimin e TIK-ut në prodhim, shpërndarje të shërbimeve apo administrimit.
  • Administrator i bazës së të dhënaveanalizon nevojat për menaxhimin e informacionit, harton, zbaton dhe mirëmban bazat e të dhënave.
  • Projektuesi ose zhvilluesi i faqes së internetit – krijon dhe zhvillon produktet dhe shërbimet e TIK sipas kërkesës së klientëve.
  • Specialist i medias digjitale – krijon faqet e internetit dhe aplikacionet multimediale duke kombinuar fuqinë e teknologjisë dixhitale me përdorimin sa më efikas të imazheve grafike, audio dhe video.
  • Konsulenti i TIK – ofron shërbime konsulence për administratën e biznesit dhe botimit në lidhje me atë se si TIK siguron vlerë për konkurrencën, administrimin dhe ofrimin e shërbimeve.
  • Menaxheri i Rrjetit – siguron shtrirjen e rrjetit, duke përfshirë telekomunikacionin dhe infrastrukture kompjuterike për të përmbushur komunikimin e organizatave.
  • Specialist i Sigurisë në ICT – mban rrjetin e organizatave dhe klientëve, bazën e të dhënave dhe sigurinë e informacionit.
  • Administratori i Sistemeve – administron përbërësit e sistemeve të TIK në server, rrjete, bazën e të dhënave, server ëeb dhe administrator ndërmarrjeje.
  • Specialist Teknik – mirëmban dhe riparon pasije të llojit hardëare dhe softëare në përputhje me kërkesat e klientëve.