Sistemet e Informacionit

PROGRAMI – SISTEMET E INFORMACIONIT

 

Zhvillimi i programit të Sistemeve të Informacionit është iniciuar në bazë të kërkesave të ofertës dhe zhvillimit. Së pari, institucioni në përputhje me Strategjinë Kombëtare Ekonomike, Strategjinë Kombëtare të Arsimit, Kërkimin Kombëtar dhe Strategjinë e TIK si dhe planin strategjik institucional e sheh programin si një hap për të kontribuar në zhvillimin social dhe ekonomik të komunitetit ku vepron. Në përgjithësi, Kosova mbetet prapa në drejtim të integrimit, zhvillimit dhe komercializimit të shërbimeve të sistemeve të informacionit.

 

Programi Bachelor i Sistemeve të Informacionit në UBT është aktiv që nga viti 2010 dhe programi master që nga viti 2014.

 

Programi bazohet në udhëzimet e Shoqatës së Sistemeve të Informacionit (AIS) për programet universitare. Kurrikula e propozuar përputhet me parakushtet themelore. Programe të ngjashme ofrohen nga:

 

  • Trinity College Dublin, BSc Sistemet e Informacionit
  • Wilhelm Universitat Munster, BSc Sistemet e Informacionit
  • Universiteti i Shkencave të Aplikuara të Frankfurtit, Sistemet e Informacionit BA
  • Technische Universitat Munchen, Sistemet e Informacionit BA
  • Universiteti i Prishtinës për Ekonomi dhe Administrim Biznesi, BA Information Systems
  • Instituti i Teknologjisë i Waterford, BA Menaxhimi i Sistemit të Informacionit

 

Qëllimi i përgjithshëm i programit është të pajisë të diplomuarit me teoritë dhe praktikat e sistemeve moderne të informacionit dhe shërbimeve në nivele kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare.