Studentët

STUDENTËT NË SISTEME TË INFORMACIONIT

 

Programi Bachelor i Sistemeve të Informacionit ofron një diversitet të gjerë të sfondeve dhe mjediseve mësimore. Programi mësimor i bachelor është i përshtatshëm për: të diplomuarit e shkollave të mesme, profesionistët që kërkojnë të përmirësojnë aftësitë e tyre dhe profesionistët nga fusha të tjera që kërkojnë një ndryshim në karrierë. Ka disa profile tipike të punës në aplikimin profesional të programit:

 

  • Sistemet e Informacionit: zhvillues i aplikacioneve / konsulenti, analist i biznesit / konsulent, inxhinier i procesit të biznesit, analist i sistemeve / konsulent / zhvillues, analist programues, inxhinier i softuerit dhe administratori i bazës së të dhënave.
  • Komunikimi i të Dhënave dhe Rrjetëzimi: administratori i rrjetit, inxhinieria e rrjetit, analisti i rrjetit / konsulenti dhe specialist i komunikimit të të dhënave.
  • Menaxhimi i informacionit: analist i biznesit / konsulent, menaxher i njohurive, menaxher i projektit IT, konsulent i inteligjencës së biznesit dhe konsulent ERP.

 

Në anën tjetër, programi master i studimit është i hapur për studentët që kanë përfunduar një program bachelor të barabartë me të paktën 180 ECTS në çdo institucion të akredituar në Kosovë. Studentët që kanë diplomuar në sisteme të informacionit, informatikë, informatikë biznesi, teknologji dhe inxhinieri, matematikë dhe administrim biznesi, shkencat natyrore do të pranoheshin me kusht që ata të kenë demonstruar të arriturat në studimet e mëparshme – nxënësit me nota 7.5 / 10 dhe më të lartë konsiderohen direkt për pranimin në program. Të gjitha aplikacionet e tjera do të konsideroheshin në baza individuale (të paktën 60 ECTS në shkencat kompjuterike dhe në ekonomi).