Kërkime shkencore

KËRKIMI SHKENCOR NË SISTEME TË INFORMACIONIT

 

Plani strategjik i kërkimeve udhëzon UBT-në për t’iu përgjigjur efektivisht mjedisit në ndryshim në mundësitë e kërkimit dhe ofron një platformë për pjesëmarrje në iniciativat ndërkombëtare të lidhura me hulumtimet. Ajo gjithashtu promovon pikat e kërkimit të qeverisë, partnerëve të komunitetit dhe organizatave financuese.

 

Objektivat kryesore të planit të kërkimit janë:

 

  • Të maksimizojë mundësitë për zbulim dhe inovacion;
  • Promovimi i hulumtimeve dhe bursave konkurruese ndërkombëtare;
  • Të kultivojë përsosmërinë përmes investimeve selektive në fushat e reja të kërkimit;
  • Të lehtësojë bashkëpunimet në të gjithë kufijtë disiplinorë dhe institucionalë;
  • Rekrutimi dhe mbajtja e studentëve të shquar, punonjësve të hulumtimit dhe fakultetit;
  • Inkurajimi i komunikimit efektiv dhe shpërndarjes së rezultateve të hulumtimit;
  • Të optimizojë përdorimin e burimeve tona të kërkimit dhe burimeve;
  • Të bëhet njohja e vlerës së plotë të pronësisë intelektuale;
  • Të angazhohet të gjitha komunitetet tona për të mirën e shoqërisë.