Specializimet

SPECIALIZIMET NË SISTEME TË INFORMACIONIT

 

Kurrikula e Sistemeve të Informacionit është e dizajnuar për të prodhuar të diplomuar të pajisur për të funksionuar në pozitat e sistemeve të informacionit të nivelit të hyrjes me një bazë të fortë për rritjen e vazhdueshme të karrierës. Kurrikula reflekton të dhëna nga industria dhe universitetet. Ajo u përgjigjet kërkesave të industrisë si për theksin më të madh në orientimin teknik dhe aftësinë e përmirësuar në ndërveprimet individuale dhe grupore. Kurrikula kërkon një zgjidhje të problemeve të ngulitura dhe kornizë kritike të të menduarit në të gjitha kurset. Kurrikula ka kurse të sistemeve të informacionit, por gjithashtu merr përdorimin e kurseve paraprake në komunikimet, matematikën dhe statistikat, si dhe funksionet e biznesit. Kurset paraprake të komunikimit duhet t’u japin studentëve aftësi dëgjimi dhe njohuri për të qenë efektive në komunikimin me shkrim dhe me gojë. Parakushtet e matematikës dhe statistikave duhet të ofrojnë teknika bazë sasiore dhe cilësore. Kurset e biznesit duhet të mbulojnë funksionet e përbashkëta të biznesit, ekonominë dhe konsideratat ndërkombëtare.

 

Në këtë mënyrë nuk kemi ndarje të specializimeve në programin IS Bachelor pasi struktura e tij e kurrikulit është më e përgjithshme.

 

Nga ana tjetër, përmbajtja e programit të nivelit master të sistemeve të informacionit ndjek strukturën dhe parakushtet e sugjeruara në udhëzimet e Asistencës së Sistemeve të Informacionit (AIS) për programet e diplomave në sistemet e informacionit. Përmbajtja e kurrikulës përbëhet nga pesë komponentë thelbësorë të programeve të sistemeve të informacionit (a) Parakushtet e Sistemeve të Informacionit, (b) Parakushtet e Biznesit, (c) Teknologjia e Sistemeve të Informacionit, (d) Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit, (e) Bazat e Përqendrimit dhe Teza e Masterit.

 

Viti i parë i studimit të programit i prezanton studentët në kurset e përgjithshme në sistemet e informacionit dhe mjedisin ku veprojnë. Viti i dytë i studimit ndahet në përqëndrime (specializime) në: Sistemet e Informacionit të Biznesit, Sistemet e Informacioni per Bibloteka dhe Arkiva, Tregtisë Elektronike, Sistemet e Sigurisë së Informacionit, Sistemet e Gjeo-Informacionit dhe Statistike, Procesim i te Dhenave dhe Simulim. Studenti duhet të zgjedhë një nga specializimet që përbëjnë tre module thelbësore të barasvlershme me 18 ECTS. Përveç kësaj, studentët do të duhet të zgjedhin dy lëndë zgjedhore – një nga Grupi A i lëndëve zgjedhore dhe një nga grupi B. Semestri i dytë përfshin një kurs në Metodat e Kërkimit dhe Shkrimin në Sistemet e Informacionit (5 ECTS), praktikë (5 ECTS) dhe një tezë master (20 ECTS).