Arkitekturë

Fakulteti Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor në UBT ofron studime të Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor prej vitit akademik 2005/06. 

 

Fakulteti aktulisht ofron studime të Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor në nivelin Bachelor (3 vite, 180 ECTS) dhe Master (2 vite, 120 ECTS) të njohura ndërkombëtarisht. 

 

Misioni i Fakultetit është të promovojë praktikat më të mira në fushën e Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor bazuar në kërkesën aktuale në nivel lokal dhe rajonal duke ofruar një mjedis akademik dinamik dhe inovativ të shekullit të 21-të. Fakulteti përkushtohet për përsosmëri mësimore dhe kërkimore, ndërveprim intelektual, kreativitet dhe kultivim të një komuniteti të aftë dhe të ditur që kontribuon në zhvillimin kombëtar dhe rajonal në fushën e arkitekturës dhe rregullimit të territorit. 

 

Programi i Fakultetit ka për qëllim të përgatisë arkitektë të aftë për identifikimin dhe analizën e problemeve arkitektonike, hartimin dhe zhvillimin e projekteve arkitektonike dhe shërbim për komunitetin në fushën profesionale duke marrë parasysh edhe çështjet e përgjithshme shoqërore dhe mjedisore.  

Programi adreson edhe shkathtësitë për komunikim dhe shkëmbim të informacionit dhe të ideve. Programi gjithashtu përfshin aspektet inter-disiplinare që ndihmojnë studentët të transferojnë dhe të kontekstualizojnë kompetencat e tyre në fusha dhe në mjedise të ndryshme të punës, duke përfshirë shkathtësitë e punës ekipore dhe individuale. 

 

Programi i studimeve në nivelin Bachelor ofrohet në tri degë: Prishtinë, Ferizaj dhe Prizren. Programi i studimeve në nivelin Master ofrohet në Prishtinë. 

 

Fakulteti Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor në UBT ofron një mjedis dinamik dhe inovativ akademik, që u mundëson studentëve të aftësohen profesionalisht por edhe ta shijojnë jetën studentore dhe sociale me hapësirat, infrastrukturën dhe aktivitetet e larmishme akademike dhe rekreative.