Kërkime shkencore

Fushat kryesore të kërkimit shkencor janë:

  • Arkitekturë e Qëndrueshme
  • Banim
  • Trashëgimia Arkitektonike dhe Urbane
  • Planifikim Hapësinor/ Planifikim Urban
  • Dizajn Urban/Dizajn i Peisazhit
  • Historia dhe Teoria e Arkitekturës
  • Menaxhimi Arkitekturor, Urban dhe Mjedisor
  • Efiçenca e Energjisë në Ndërtesa
  • Performansa fizike e ndërtesës
  • Ndotja me zhurmë në mjedis