Laboratorët, Qendrat dhe Institutet

Infrastruktura dhe pajisjet

Fakulteti i Arkitektures dhe Planifikimit Hapesinor ofron kushte te mira per performance akademike te mesimdhenesve dhe studenteve ne ambientet e UBT-se. Kryesisht aktivitetet akademike zhvillohen ne ambientet e dedikuara per aktivitete te ligjeratatve dhe ushtrimeve per student por edhe ne ambientet shtese ne te cilat studentet zhvillojne pune  e pavaruar. Keto ambiente kan nje shtrirje gjeografike (Prishtine, Lipjan , Ferizaj dhe Prizren)

Ne infrastrukturen e Fakultetit jane te nderlidhura pjesa teorike dhe ajo praktike duke u krijuar nje relacion te natyreshme te zhvillimit te moduleve perkatese qe jane te ndertuara si simbioze e pjeses teorike dhe praktike. Pjesa teorike zhvillohet ne klasat e mesimit me kapacitet jo shume te medha (150 student) ndersa pjesa praktike –ushtrimet zhvillohet ne klasat me 25 student. Kjo infrastrukturu dhe kjo ndarje e klasave ne grupe shume te vogla kjion nje qasje te drejteperdrejt me studentet dhe rrit interaktivititenin mesimdhenesit me studentin duke favoforizuar mesimdhenien e bazuar ne projekte dhe ne kontakte individuale per debate rreth ketyre projekteve.

Pasi qe kurikula e studimeve integron edhe aplikimin e mjeteve didaktike per te zhvilluar me suskses mesimdhenien dhe mesimnxenien Fakulteti ka nje grup te madh te infrastruktures ne te cilen zhvillohen modulet kryesore apo edhe ato mbeshtetese te kurikules. Keto mjete didaktike jane te vendosura ne laboratoret perkatese dhe qendra te ndryshme qe jane ne kuader te UBT-se e qe ndihmojne studentin ne zhvillimin e njohurive dhe projekteve permes shfrytezimit te kesaj infrastrukture.

Interdiciplinariteti ne mes te kurikulave dhe moduleve e ben qe nje grup i laboratoreve te perdoren edhe nga studentet e fakultetit te Arkitektures dhe Planifikimit Hapesinor me qellim studimi dhe gjenerimit te njohurive multidiciplinare.

Fakulteti eshte ngusht i lidhur edhe me industrine dhe disa module realizohen ne kuader te praktikave profesionale qe jane pjese e kurikules se studimeve.

Studentet pjesen e modelimit e realizojne ne qenrdat qe ka UBT per modelim, simulim dhe vizuelizimet e vevoshme per te realizuar dhe kupturar me mire projektet dhe dukurit qe jane duke i studjuar. Infrastruktura dhe laboratoret e ndryshme te njesive tjera akademike jane ne dispozicion te studenteve te Arkitektures dhe Planifikimit Hapesinorsidomos kur studentet jane duke zhvilluar projekte multidisplinare.

Pjesa e infrastrukture qe ka ne dispozicion Arkitektures dhe Planifikimit Hapesinor eshte:

 • Amfiteatrot për ligjëratat grupore
 • Klasat për ushtrime
 • Laboratori për IT
 • Laboratori për modelim
 • Laboratori i materialeve
 • Hapësira ekspozuese
 • Biblioteka
 • Hapësirat për punë të pavarur të studentëve
 • Studio
 • Laboratori me kompjuterë 
 • Laboratori për modelim
 • Laboratori për shtyp/printim
 • Punëtoria e drurit dhe metalit
 • Instituti i Fizikës së Ndërtesave
 • Instituti për Studime Urbane dhe Planifikim Hapësinor (http://cus.ubt-uni.net/)
 • Qendra e Studentëve
 • Qendra e Karrierës
 • Zyra këshillimore
 • Qendra e Transferit të Teknologjisë (CTT)
 • Instituti për Inovacion dhe Zhvillim të Ndërmarrësisë (RIED)
 • UBT Stats
 • UBT Campus Radio
 • UBT Library
 • UBT Knowledge Center