Projektet dhe Aktivitetet

Në kuadër të UBT ne jemi të orientuar në punë me projekte, dhe për më tepër të gjitha projektet tona realizohen duke u bazuar në kornizën logjike IPMA (International Project Managament Assosiation) dhe njëkohësisht UBT e ka themeluar edhe IPC (http://www.ipcert.com).

Përveq që implemetojmë projekte me Universitetet partnere në kuadër të Horizon 2020, Ereasmus etj, ne realizojmë edhe projekte që ndërlidhen me sektorin privat dhe publik në Kosovë.

Disa prej projektet e realizuara

Erasmus, Komisioni Europian, Dokutech, Projekte Arkitektonike, Projekte urbanistike, Projekte për siguri në komunikacion, Tempus

Ekipi i jonë profesional  është i gatshëm që të ju përkrahë dhe të ju asistojë në:

  • Përplilimin e rastit të biznesit për projekt
  • Identifikimin e palëve të interesuara
  • Krijimin e planit të komunikimit për projekt
  • Punimin e planit të projektit
  • Realizimin e analizës së rrezikut
  • Vendosjen e kontrolleve në projekt
  • Definimin e tolerancave në projekt
  • Kontrollin e kualitetit
  • Mbylljen e projektit
  • Vlerësimin e projektit dhe punimin e raportit të mësimeve të mësuara