Portfolio

Filozofia e jonë është që për çdo specializim akademik që e kemi, të kemi ndërlidhjen me industrinë duke zbatuar njohuritë akademike, praktikat më të mira dhe nevojat e tregut. Ekipet tona janë në dispozicion për të ofruar këshilla, trajnime dhe zgjidhje praktike për problemet të cilat ju mund ti keni.

UBT është duke kontribuar në masë të madhe në sektorin e industrisë dhe komunitet në tërësi. gjithashtu mbështetet shumë në shtrirjen e gjerë gjeografike dhe shërbimet që ofron UBT. Si rezultat, ai ofron një gamë të gjerë aktivitetesh në fusha të ndryshme si; arsimi, trajnimi, hulumtimi dhe këshillimi i ofruar nga organizata i shërben një gamë të gjerë palësh të interesuara. Ndërkohë, vlen të theksohet se kjo larmi përfshin organizata ndërkombëtare në sektorë të ndryshëm; një gamë e gjerë ndërmarrjesh të vogla dhe të mesme (NVM) si në zonat rurale ashtu edhe ato urbane; sektori publik dhe komuniteti dhe organizatat vullnetare. Krahas të tjerave UBT është në mënyrë të vazhdueshme kontribuar edhe në përmirësimin e jetës sociale dhe ekonomike duke përdorur rrjetet e saj ndërkombëtare të njohurive për të krijuar mundësi për ndërmarrjet vendore, organet publike dhe komunitetin dhe organizatat vullnetare të marrin pjesë në projekte ndërkombëtare, duke rritur kështu bazën e tyre të njohurive, ndërveprimin ndërmjet sektorëve të ndryshëm etj.