SME

Kontributi i UBT për industrinë dhe komunitetin bazohet në shtrirjen e gjerë gjeografike dhe shërbimet që UBT i ofron. Sigurimi i arsimit, trajnimit, hulumtimit dhe këshillimit të ofruar nga organizata shërben një fushë të gjerë të klientëve. Ky diversitet përfshin organizata ndërkombëtare në sektorë të ndryshëm; një gamë e gjerë ndërmarrjesh të vogla dhe të mesme (NVM) si të qytetit ashtu edhe të bazuara në zona rurale; sektori publik dhe komuniteti dhe organizatat vullnetare. UBT gjithashtu kontribuoi për të përmirësuar jetën shoqërore dhe ekonomike duke përdorur rrjetet e saj ndërkombëtare të njohurive për të krijuar mundësi për ndërmarrjet lokale, organet publike dhe komunitetin dhe organizatat vullnetare të marrin pjesë në projekte ndërkombëtare, duke rritur kështu bazën e tyre të njohurive, rrjetet tregtare dhe efektivitetin.

 

Rezultatet tona në komunitet
2014 2018 2025
Numri i parteriteteve industriale 89 121 260
Numri i projekteve industriale 22 36 72
Numri i citimeve në hulumtime 1860 4680 12,000
Shkalla e punësimit e studentëve tonë 98.8 100

 

Për ndërmarje ne mund të ofrojmë

Ndihmë dhe këshilla në procesin e rekrutimit të stafit, vendosjen e sistemit të performacës, auditimin e kompanive, analizën e tregut dhe të konkurencës, lansimin e produketeve të reja, ri dizajnimin e proceseve të punës, përpilimin e strategjisë, trajnimin për menaxhimin e projekteve, digjitalizimin e ndërmarjeve, certifikimin e produkteve dhe të proceseve me ISO standarde.