Turizmi dhe Mikpritja

Qendra e Ekspertizës se UBT për Hoteleri dhe Turizëm (CoE H&T)

UBT ka themeluar Qendrën e Ekspertizës për Holeteri dhe Turizëm (CoE H&T), në mënyrë që të ndërtojë kapacitete të cilat kanë për qëllim rritjen e shkallës së punësimit të fuqisë punëtore brenda sektorit privat, duke i kushtuar vëmendje të veçantë për rinisë dhe gjininë në mënyrë që të plotësojë hendekun në mungesë të staf i kualifikuar me staf të kualifikuar në sektorin e Hotelerisë dhe Turizmit. Kjo ka qenë një ambicie e UBT pasi që fillimisht ka angazhuar ekspertë të lartë të PUM Hollandezit në shkurt 2013 për të kryer një studim fizibiliteti për potencialin e një qendre të tillë në Kosovë dhe doli në pah nevoja për profesionistë më të kualifikuar në H&T.

Në këtë pikëpamje, për t’i shërbyer këtij qëllimi UBT është duke themeluar dhe do të presë Shkollën Hotele CoE H&T në kampusin e Inovacionit në Lipjan, me lehtësira për të akomoduar mysafirët (dhoma hoteli), restorante për mysafirë dhe staf, si dhe për studentë (dy restorante), përpara zyra dhe zona pritje prapa zyrës, dhe një zonë me pishinë shtëpie. Në përgjithësi, një hotel duhet t’i përmbushë të gjitha kushtet për të pritur mysafirë, dhe më e rëndësishmja, të kujdeseni për nisjen e trajnimeve praktike, në vendin e punës të pjesëmarrësve të regjistruar në një nga programet e hotelerisë dhe turizmit.

Në kuadër të këtyre shërbimive do të përfshihen një gamë të gjerë të programeve për ndërtimin e kapaciteteve: nga kurse të shkurtra shumë specifike dhe praktike për stafin e kuzhinës, p.sh. HACCP, në trajnime të bazuara në praktikë. Praktika, ose trajnimi i bazuar në sistem të dyfishtë, do të përfshijë katër komponentë: komponetin teorik; komponenti i trajnimit praktik i brendshëm i cili nënkupton trajnime në vend të punës në Shkollën Hoteleri/turizëm H&T të CoE, dhe komponentin e trajnimit brenda objektit të kompanisë (sponsorizuese); dhe ndihmë për vendosjen në punë të profesionistëve të kualifikuar përmes paraprakeve me kompani H&T, shoqatat e biznesit dhe Qendrën e karrierës në UBT.

Shkolla Hoteleri dhe Turizëm  e H&T e CoE ofron të gjitha lehtësirat e nevojshme hoteliere dhë të nevojshme për trajnim praktik: dhomat e hoteleve përmbajnë; zyra të cilat shërbejnë për trajnim, restorante dhe salla të pritjes për trajnime dhe shërbime për turistët etj. Kjo është një mundësi unike për të realizuar të gjitha veprimtaritë hoteliere nga praktikantët, të mbikëqyrur dhe trajnuar në vendin e punës nga trainer me përvojë. Prandaj, të gjithë pjesëmarrësit do të jenë gjithashtu “të angazhuar” si staf dhe do të përmbushin detyrat e tyre në baza të plotë. Programet e ngritjes së kapaciteteve do të ndryshojnë në kohëzgjatje dhe planifikim (të përbërësve të ndryshëm) në varësi të rezultateve të mësimit të kërkuara. Angazhimi i industrisë, ndërmarrjeve aktuale të hotelerisë, është thelbësore dhe për këtë qëllim Shkolla Hotele e H&T e CoE ka krijuar një grup pune me përfaqësuesit e industrisë për të siguruar pjesëmarrjen aktive të sektorit. Ky koncept shkon përtej modeleve ekzistuese dhe të aplikuara të mikpritjes dhe trajnimit për përsosjen e shërbimeve të turizmit në Kosovë. Shkolla Hotele e H&T e CoE do të jetë modeli kryesor i rolit në trajnimin e H&T jo vetëm në Kosovë, por edhe në mbarë rajonin.

Shkolla Hotele e H&T e CoE do të siguron marrjen e një çertifikate ose diplomë përmes së cilave dëshmohen shkathtësitë e fituara gjatë kursit. Veç kësaj ofrohe edhe kurse të posaçme për përmbushjen e kërkesave të veçanta. Në këtë kuadër, do të zhvillohet një sistem i njohjes së mësimit paraprak (RPL ose APL) për të lehtësuar programet e përcaktuara të kompetencave për ata me përvojë specifike pune akoma pa një çertifikim zyrtar (të kualifikuar). Krahas të tjerave, të gjitha kapacitetet do të zhvillohen bazuar në standardet ndërkombëtare siç zbatohen nga ofruesit e shërbimeve të hoteleri ose turizmit ndërkombëtare të nivelit të lartë dhe siç kërkohet nga kompanitë ndërkombëtare dhe më e rëndësishmja nga turistët ndërkombëtarë.

Ndërtimi i shkollës së re të hotelerisë dhe turizmit CoE H&T, e cila ka në përbërjen e saj dhe kuzhinë ka për qëllim të demonstrojë edhe prodhimet e restoranteve në kampusin e Inovacionit UBT në Lipjan janë në proces dhe specifik për këtë projekt Nisma UBT për CoE H&T është mirëpritur ngrohtësisht dhe miqësisht nga palë të ndryshme të interesit në terren – siç janë pronarët e hoteleve ose menaxherët, operatorët turistikë dhe agjensitë e udhëtimit, Shoqata e Turizmit në Kosovë dhe DMO e Kosovës Perëndimore, u krijua  për herë të parë në 2013 deri tani si asnjë qendër tjetër trajnimi në Kosovë (për shembull, Qendra e Kompetences – Prizren dhe Qendra Italiane e Aftesimit Professional As Consulting – Prishtinë) ofrojnë trajnime praktike brenda vendit në një mjedis të jetës reale, me klientë të vërtetë, sikundër edhe kontrata paraprake për mundësi punësimi.

Qendra UBT e Ekspertizës për Hoteleri dhe Turizmin (CoE H&T) është një mundësi unike për palët e interesuara të Kosovës që synojnë zhvillimin e aftësive praktike në bashkëpunim të ngushtë me sektorin privat. Ndryshe nga shkollat ​​e tjera të AFP-së në Kosovë e cila përfshin vetëm teorinë brenda shkollës, Shkolla Hotele e H&T Hoteleve e KE ofron, përveç kurseve të tjera, aftësimin për shkollim ose trajnim të bazuar në sistem dual, i cili nënkupton kryesisht përvojë praktike të jetës reale bazuar në angazhimin, marrëveshjet dhe partneritetet me sektorin (kompanitë). Përveç kësaj, Shkolla e Hoteleri/turizmit e H&T e CoE do të ofrojë kurse të zhvillimit profesional të përshtatur për punonjësit e sektorit nën kualifikim, bazuar në Njohjen e Qasjes së Mësimit Paraprak (RPL, i njohur gjithashtu si APL: Mirënjohje e Mësimit Paraprak). Pra, në thelb, CoE H&T do të jetë plotësisht i drejtuar nga trajnimi praktik brenda ndërmarrjes, të cilat krijojnë mundësi për; çertifikim dhe krijimin e vendeve të punës përmes marrëveshjeve me bizneset.