Sistemet e Informacionit

Në kuadër të Sistemeve të Informacionit e kemi ndërldhur teorinë me praktikat më të mira dhe ekipet tona profesionale mund të ju ndihmojnë dhe të realizojnë për juve:

  • Krijimin e rregulloreve dhe politikave për punë të sigurtë në Teknologjinë e Informacionit
  • Specifikacionin e harduerit dhe softuerit më të përshtatshëm për nevojat e biznesit tuaj
  • Identifikimin e të metave në sistemet tuaja të informacionit
  • Analizën e sistemeve tuaja të informacionit
  • Dizajnimin e sistemeve të reja të informacionit
  • Krijimin e sistemit të shënimeve reserve
  • Ridizajnim të proceseve të punës konform ligjeve në fuqi dhe sistemit tuaj të informacionit
  • Digjitalizimin e biznesit tuaj
  • Zbatimin e Office 365
  • Testimin e sigurisë së kompanisë tuaj në aspektin kibernetik