Cilësia

UBT i kushton vëmendje dhe rëndësi të vecantë aspektit të Sigurimit dhe Performancën e Cilësisë (“Rrethi i Cilësisë”).

 

Themelimi i Zyrës për Sigurimin e Cilësisë dhe Performace (OQA) brenda UBT ka dëshmuar dhe ka lehtësuar procesin e përfshirjes të të gjitha grupeve të tjera, si dhe në ndjekjen e një përmirësimi të vazhdueshëm të cilësisë. Zyra për Sigurimin e Cilësisë dhe Performancën ka tabelën e saj organizative, e cila përcakton funksionet e të gjithë stafit në procesin e sigurimit të cilësisë. Zyra për Sigurimin e Cilësisë dhe performances, harton një plan vjetor të zhvillimit, në të cilin parashikon indikatorët dhe kriteret për sigurimin e cilësisë. OQA obligon që deri në fund të çdo viti të lëshojë një raport vlerësimi për tërë vitin kalendarik. Masat e parashikuara nga raporti shqyrtohen nga Komisioni për Sigurimin e Cilësisë i cili më pas merr vendim për zbatimin e tyre në praktikë.

 

UBT gjithashtu ka hartuar dhe krijuar një sistem modern të sigurimit të cilësisë, i cili është certifikuar në përputhje me kriteret e standardeve të sigurimit të cilësisë të ISO 9001: 2000. Ky sistem vlerësohet nga ekspertë të jashtëm dhe nga një institucion i akredituar evropian dhe ndërkombëtar.

 

Rrethi i cilësisë përfshin proceset kryesore, proceset e menaxhimit dhe proceset mbështetëse. Parimi themelor i strategjisë së UBT për sigurimin e cilësisë bazohet në standardet evropiane dhe udhëzimet për sigurimin e cilësisë. Këto mund të përmblidhen në fushat e identifikuara në Udhëzimet Standarde Evropiane për Sigurimin e Brendshëm të Cilësisë brenda institucioneve të Arsimit të Lartë: (1) politikat dhe procedurat për sigurimin e cilësisë, (2) miratimin, mbikqyrjen dhe rishikimin në mënyrë periodike të programeve, (3) vlerësimin e studentëve , (4) burimet e mësimit dhe mbështetja e studentëve, (5) sigurimi i cilësisë së stafit mësimor, (6) sistemet e informacionit dhe (7) aspekte të cilat janë të lidhura me informimin publik.

Objektivi kryesor në punën e sigurimit të cilësisë në UBT është përmirësimi i vazhdueshëm i rritjes së transparencës ndaj të gjithë aktorëve të UBT si dhe përfshirja e tyre në procesin e sigurimit të cilësisë.Kjo ruajtje e vazhdueshme e cilësisë dhe zhvillimi i saj bëhet përmes pjesëmarrjes së vazhdueshme në forume ndërkombëtare, me organe të tilla që janë pëgjegjësë për ruajtjen e cilësisë si EOQ, ENQA etc.

 

Instrumentet e Sigurimit të Cilësisë

 

Në pajtim me rregulloren për avancimin e akademikëve dhe sigurimin e cilësisë dhe gjithashtu siç përshkruhet në planin vjetor të Zyrës për Sigurimin e Cilësisë dhe Performace, instrumentet e vlerësimit në institucion janë të prezantuara të gjitha palët e interesit, duke filluar nga studentët, stafi akademik, stafi administrativ, alumni dhe partnerët industrialë. Këto instrumente përbëhen nga pyetësorë të hartuar në mënyrë të vecantë për secilin grup përkatës të aktorëve. Këto pyetësorë përgatiten dhe miratohen nga Komiteti për Sigurimin e Cilësisë në një mbledhje të veçantë. Vlerësimet në institucion parashikohen të kryhen në baza të rregullta (për semestër, në vit akademik).

Llojet e vlerësimeve të brendshme dhe të jashtme:

 • Raportet e ekzaminuesve të jashtëm
 • Raportet e personelit të brendshëm dhe të jashtëm të sigurimit të cilësisë
 • Raportet e vlerësimit nga agjencitë financuese
 • Reagime, si formale dhe joformale, nga partnerët e industrisë dhe të tjerët
 • Feedback dhe opinione nga studentët, stafi akademik dhe administrativ, të diplomuarit
 • Komente të bordeve të kursit
 • Raportet e auditit të brendshëm
 • Departamenti dhe Takimet nepër Shkolla

Në këtë drejtim UBT ka krijuar avancimin e sistemit të vlerësimit elektronik për studentët (reagimet online).

Procedurat e Sigurimit të Cilësisë

UBT mund të konsiderohet si lider në zbatimin dhe promovimin e cilësisë në arsimin e lartë në Kosovë. Aspektet kryesore që ndikojnë në këtë aspekt janë si më poshtë:

 • Puna në sigurimin e vazhdueshëm të cilësisë në institucion është i orientuar drejt procesit (i orientuar drejt procesit).
 • Certifikuar nga ISO 9001 nga institucionet ndërkombëtare të respektuara
 • Funksionimi i Zyrës për Sigurimin e Cilësisë
 • Përfshirja e të gjithë aktorëve
 • Përgatitja dhe zhvillimi i dokumenteve dhe rregulloreve për sigurimin e cilësisë
 • Përfshirja e ekspertëve të jashtëm ndërkombëtar në procesin e sigurimit të cilësisë dhe në vetëvlerësim
 • Partneritet dhe Bashkëpunimi me zyrat për sigurimin e cilësisë nga universitetet partnere
 • Nxitësi dhe përkrahësi kryesor për zbatimin e standardeve evropiane dhe ndërkombëtare të cilësisë në Kosovë.

 

 

Përpjekjet në kuadër të përmirësimit dhe ruajtjes së cilësisë përbëjnë një sfidë të vazhdueshme të UBT-së. Sistemi ndihmon në përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë (sipas Deming Circle). Çdo rezultat i vlerësimit është transformuar në strategjinë për përmirësim. Çdo GQA mbledh vlerësime dhe të dhëna në secilin fakultet, të cilat pastaj konsiderohen në një mbledhje të veçantë ku bëhen rekomandime për përmirësim. Këto vlerësime dhe rekomandime dërgohen për shqyrtim në Komision nëpërmjet Zyrës për Sigurimin e Cilësisë për vendimmarrje dhe zbatim. (Gjeni bashkangjitur Udhëzimin Administrativ).

Zyra për sigurimin e cilësisë është e orientuar drejt parimeve themelore të Standarteve  të Bashkimit Evropian për Arsimin e Lartë dhe planet e saj bazohen në Ligjin për Arsimin e Lartë në Kosovë dhe në Strategjinë për Arsimin e Lartë në Kosovë. OQA përpiqet të vlerësojë çdo proces të universitetit dhe këtë vlerësim të përdoret me qëllim përmirësimin e cilësisë dhe performancës së institucionit.

Pjesëmarrja në forume ndërkombëtare për sigurimin e cilësisë (EOQ, ENQA, etj.), Rritja e bashkëpunimit ndëruniversitar për sigurimin e cilësisë dhe shkëmbimi me universitetet partnere ka mundësuar përfshirjen e tendencave dhe kulturën evropiane të cilësisë brenda UBT.