Qëllimet dhe Objektivat

Programi Bachelor në Shkencat e Sportit dhe Lëvizjes i mbështetet në misionin e UBT-së, i cili u krijua për të kontribuar në avancimin e vendit, në kërkim dhe arsim në, përputhje me standardet evropiane, si dhe për të formuar profesionistë të kualifikuar, të aftë për t’iu përgjigjur nevojave sociale në fusha të ndryshme të teknologjisë, zhvillimit socio-ekonomik, studimeve njerëzore dhe shëndetësore, mjekësisë dhe parandalimit.

Qëllimi i tij është të kontribojë në zhvillimin e vendit dhe të sigurojë perspektiva të mira punësimi për popullsinë e tij të re në një sektor të ri dinamik. Falë kompetencave të saj përkatëse teknologjike dhe bashkëpunimit të institucioneve dhe studiuesve të njohur evropian, UBT planifikon të edukojë profesionistë sportiv shumë të kualifikuar, të aftë për të përmbushur nevojat në rritje të tregut të punës në një perspektivë evropiane.

 

Pas përfundimit të studimeve në këtë program, studentët do të:

 • Të ketë një pasqyrë bazë të të kuptuarit të dukurive kryesore të disiplinave të caktuara sportive;
 • Të kuptojnë dhe shpjegojnë rëndësinë e ushtrimeve dhe aktivitetit fizik për organizmin e njeriut;
 • Të kenë aftësi dhe kompetenca për të përdorur rezultatet e kërkimit shkencor në fushën e sportit duke përdorur bazën e të dhënave elektronike
 • Të reflektojnë problemet madhore të sportit dhe kulturës sportive dhe të zhvillojnë ndërgjegjësimin për qasje në Shkencën e Sportit dhe Lëvizjes
 • Të ketë aftësi dhe kompetenca në zhvillimin e cilësive të fitnesit në grup-mosha të ndryshme (cilësia për të zhvilluar, kryer, monitoruar dhe analizuar performancën dhe programet e ushtrimeve dhe aktiviteteve fizike lidhur me shëndetin për pjesëmarrësit në sport të të gjitha grupmoshave që synojnë të përmirësojnë, maksimizojnë, optimizojnë, ruajnë ose rifitojnë performancën e ushtrimeve);
 • Të kuptojnë karakteristikat bio-psiko-sociale të grupeve të ndryshme të njerëzve;
 • Të ketë njohuri për aspektet shëndetësore të aktivitetit fizik dhe sportit;
 • Të ketë njohuri për aspektet fiziologjike të sportit;
 • Të ketë njohuri për aspektet bazë biomekanike të sportit;
 • Të ketë njohuri për problemet që lidhen me kohën e lirë, sportin dhe aktivitetin fizik;
 • Të ketë njohuri për karakteristikat fizike, motorike dhe shëndetësore të fëmijëve dhe të rinjve, të rriturve, të moshuarve dhe grupeve të veçanta të njerëzve;
 • Të ketë aftësi dhe kompetenca për të analizuar dhe planifikuar aktivitetin fizik dhe sportin për fëmijë, të rritur, të moshuar dhe grupe të veçanta njerëzish;
 • Të ketë njohuri për karakteristikat e dietës së shëndetshme, si dhe aftësi dhe kompetenca për të zhvilluar një program të duhur të të ushqyerit sipas nevojave individuale;
 • Të ketë kompetenca dhe aftësi për të përdorë teknologjitë më të avancuara të mësimdhënies në Shkencën e Sportit dhe Lëvizjes;
 • Të dinë se si të përshtatin aktivitetin fizik për njerëzit me probleme të ndryshme të lidhura me shëndetin;
 • Të ketë njohuri teorike dhe praktike për testimin dhe monitorimin e performancës sportive;
 • Të ketë njohuri dhe kompetenca teorike dhe praktike në lidhje me përdorimin e aktivitetit fizik dhe ushtrimeve si pjesë e procesit të rehabilitimit;
 • Të ketë njohuri për rolin e sportit në zhvillimin e shoqërisë;
 • Të ketë njohuri në lidhje me menaxhimin dhe marketingun sportiv;