Studentët

Pranimi i studentëve rregullohet me Rregulloren e Këshillit të Fakultetit për Pranim. Të gjithë aplikantët, brenda kuotave të regjistrimit për studentë me kohë të plotë, të cilët kanë kryer shkollën e mesme të ulët dhe të lartë, kanë të drejtë të regjistrohen në programin Bachelor në Shkenca të Sportit dhe Lëvizjes. Rregullorja për studimet universitare përcakton se cila shkollë e mesme është e përshtatshme për t’u regjistruar në studim. Pranimi në studim bëhet në bazë të konkursit publik dhe provimit pranues të kryer. Provimin pranues e zhvillon Komisioni për Provimin Pranues i emëruar nga Këshilli i Fakultetit për një periudhë trevjeçare. Provimi pranues përfshin testimin e njohurive dhe aftësive motorike dhe vlerësimin e njohurive në shkencat natyrore dhe shoqërore të vlerësuar me pyetësor. Në bazë të rezultateve të provimit pranues, Komisioni krijon një listë rangimi, ku përcaktohet se cilët kandidatë kanë të drejtë të regjistrohen në bazë të rezultateve të arritura në provimin pranues dhe që kanë aftësi psikofizike të vërtetuara me certifikatë të lëshuar nga institucioni përkatës.