Programet Master

  Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

  • 4 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Specializimet:

   

  • Financa, Banka dhe Sigurime
  • Marketing dhe Shitje
  • Ndrëmarrësi dhe Inovacion
  • Logjistika dhe Menaxhimi I Prokurimit

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Shkenca kompjuterike dhe Inxhinieri

  • 3 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Specializimet:

   

  • Sistemet e Databazes
  • Inxhinieri e Komunikimit
  • Shkenca e të Dhënave Statistikore

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Media dhe Komunikim

  • 2 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Specializimet:

   

  • Komunikimi Politik dhe Organizatat
  • Mediat Migjitale dhe Komunikimi

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

  • 6 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Specializimet

   

  • Inxhinieri Strukturore
  • Menaxhimi i Ndërtimtarisë dhe Teknologji
  • Infrastrukturë Rrugore
  • Inxhinieri e Ujërave
  • Inxhinieri e Gjeoteknikës
  • Inxhinieri e Materialeve

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Sistemet e Informacionit dhe Menaxhment

  • 6 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Specializimet:

   

  • Sistemet e Informacionit për Biznes
  • Sistemet e Informacionit të Biblotekave dhe Arkivimit
  • Tregtia Elektronike
  • Sistemet e Informacionit, Siguria dhe Privatësia
  • Sistemet e Gjeo-Informacionit
  • Statistikat, Procedimi i të Dhënave dhe Simulimi

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  E Drejta Ndërkombëtare dhe Evropiane e Biznesit

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Menaxhimi i Mekatronikës

  • 4 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Specializimet:

   

  • Menaxhimi I Mekatronikës
  • Automatizim Industrial dhe Kontrolli I Procesit
  • Dizajn I Produkteve Industriale
  • Inxhinieri e Proceseve të Prodhimit dhe Teknologjia

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

  • 4 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Specializimet:

   

  • Akitekturë e Qendrueshme
  • Dizajn Enterierit
  • Restaurim
  • Planifikim Urban

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Politika Publike dhe Menaxhim

  • 3 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Specializimet:

   

  • Politika Publike
  • Menaxhim Publik
  • E-Qeverisje

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Shkenca Politike

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Farmaci

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Stomatologji

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  E Drejta Civile dhe Pronës

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

  • 3 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Specializime:

   

  • Të ushqyerit ( Nutricioni )
  • Teknologjia e Ushqimit
  • Menaxhimi dhe sigurimi i cilësisë së ushqimit

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Juridik, Kriminologji Kompjuterike dhe Forenzikë

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë

  • 2 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Specializimet:

   

  • Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë
  • Inxhinieri Energjetike dhe Mjedisi

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Inxhinieri e Energjisë dhe Menaxhement

  • 7 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Specializimet:

   

  • Burimet e Energjisë
  • Konzervimi i Energjisë
  • Efiçienca e Energjisë
  • Menaxhimi i Energjisë
  • Inxhinieria Elektrike
  • Konzervimi i Energjise në Ndërtesa
  • Sistemet e Ngrohjes dhe Ftohjes

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri