Programet Master

  Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Shkenca kompjuterike dhe Inxhinieri

  • 6 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Specializimet

   

  • Inxhinieri e Sistemeve Softuerike
  • Sistemet e Databazes
  • Web Programim
  • Inxhinieri e Komunikimit
  • Shkenca e te dhenave Statistikore
  • Informatike Mjekesore

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Media dhe Komunikim

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

  • 6 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Specializimet

   

  • Inxhinieri Strukturore
  • Menaxhim I Ndertimtarise dhe Teknologji
  • Infrastrukture rrugore
  • Inxhinieri e Ujrave
  • Inxhinieri e Gjeoteknikes
  • Inxhinieri e Materialeve

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Sistemet e Informacionit

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  E Drejta Biznesore Evropiane dhe Ndërkombëtare

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Menaxhim i Mekatronikës

  • 3 Specializime
  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Specializimet

   

  • Menaxhimi I Mekatronikes
  • Dizajn I Produkteve Industriale
  • Inxhinieri e Proceseve te Prodhimit dhe Teknologjia

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Politika Publike dhe Menaxhim

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Shkenca Politike

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Farmaci

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Stomatologji

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  E Drejta Civile dhe Pronës

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjisë

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Ligj, Kriminologji Kompjuterike dhe Forenzikë

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri

  Energjia Elektrike dhe Tregjet e Energjisë

  • Diplomë të njohur ndërkombëtarisht
  Programet Master

  Zgjedh më të mirin që të bëhesh më i miri