Politika Publike dhe Menaxhim

PASQYRA E PROGRAMIT TE POLITIKAVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIT

 

 

 

Emri i institucionit BPRAL Kolegji UBT
Fakulteti / Departmenti Departmenti për Shkenca Sociale
Kampusi Kampusi Kryesor
Programi studimor MA Politika Publike dhe Menaxhimi
Personi pergjegjes Flora Kadriu
NQF Niveli i kualifikimit NQF Niveli 7
Titulli i dhënë akademike Master i arteve në Politika Publike dhe Menaxhimi
ECTS 120
Profilet e programit  (Specializimet) Politika Publike dhe Menaxhimi
Erasmus Kodi
Lloji i studimeve Full-time
Numri i studentëve 50
Koha minimale e studimeve 2 vite

 

Udhëheqja e Fakultetit Politika Publike dhe Menaxhment – Organogrami

Dekani: Dritero Arifi

Email: [email protected]

Tel: +38338541400

 

Prodekani/nja: Hajdi Xhixha

Email: [email protected]

 

Kordinatorja: Samire Sadiku

Email: [email protected]