Politika Publike dhe Menaxhim

PASQYRA E PROGRAMIT TE POLITIKAVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIT

 

 

 

Emri i institucionit BPRAL Kolegji UBT
Fakulteti / Departmenti Departmenti për Shkenca Sociale
Kampusi Kampusi Kryesor
Programi studimor MA Politika Publike dhe Menaxhimi
Personi pergjegjes Flora Kadriu
NQF Niveli i kualifikimit NQF Niveli 7
Titulli i dhënë akademike Master i arteve në Politika Publike dhe Menaxhimi
ECTS 120
Profilet e programit  (Specializimet) Politika Publike dhe Menaxhimi
Erasmus Kodi
Lloji i studimeve Full-time
Numri i studentëve 50
Koha minimale e studimeve 2 vite