Qëllimet dhe Objektivat

QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT

 

Menaxherët e suksesshëm, politikanët dhe profesionistët që udhëheqin organizatat publike duhet të kenë një gamë të aftësive dhe njohurive, dhe një mendim kritik për sfidat me të cilat ballafaqohen. Programi për studime në Politika Publike dhe Menaxhim ofrojnë njohuri për mënyrën se si menaxhohet sektori publik dhe financimi i sektorit publik në të gjithë botën. Ky program do t’ju përgatisë për një karrierë në menaxhimin e lartë në sektorët e qeverisë kombëtare dhe ndërkombëtare, organizatat ndërkombëtare, zhvillimin rajonal,agjencitë dhe OJQ-të.

 

 

Qëllimi i përgjithshëm i programit është që të promovojë perspektivat bashkëkohore në politikat publike dhe në menaxhimin publik në të gjitha aspektet e tyre, përmes një qasjeje moderne të mësimit, mësimdhënies dhe mësimit.

Programi adreson mënyrën se si bëhet politika publike, si zbatohet dhe vlerësohet, dhe çështjet kryesore të menaxhimit të shërbimeve publike. Fokusi i saj është veçanërisht se si lidhen proceset e politikave dhe ofrimi i shërbimeve.

Qëllimi i kurrikulës është që:

1) Të përgatisë specialistë të kualifikuar në sektorin e  politikave publike dhe menaxhimit publik për llogari të shërbimit civil të Kosovës, sektorin joqeveritar dhe sektorin ndërkombëtar të zhvillimit;

2) Të përgatisë menaxherë publikë me menaxhim strategjik, Aftësitë e krijimit të politikave në mënyrë që të jenë në gjendje të menaxhojnë menaxhmentin publik dhe sektorët joqeveritarë;

3) Të përgatisë studentë të aftë për identifikimin dhe formulimin e problemeve të lidhura me specialitetin, zhvillimin e temave praktike të hulumtimit dhe arritjen e përfundimeve të vërtetuara shkencore duke përdorur metoda të përshtatshme hulumtimi;

4) Të përgatisë studentë që të jenë të aftë për të kryer në mënyrë të pavarur hulumtime dhe analiza politike në OJQ , Agjenci ndërkombëtare ose lokale të zhvillimit.

 

 

Rezultatet e dala nga aspekti mësimor i programit

 

Pas përfundimit të programit, studenti do të jetë i aftë të:

  • Aplikojë në mënyrë kritike teoritë, modelet dhe konceptet kryesore të përdorura në studimin e politikës publike, menaxhimin publik dhe analizën e ndikimit të organizatave ndërkombëtare, duke përfshirë BE-në, politikat e vendit dhe hartimin e politikave;
  • Demonstrojë të kuptuarit e debateve kryesore në literaturën akademike në lidhje me politikën publike, menaxhimin publik dhe ndikimin e organizatave ndërkombëtare, politikave vendore dhe qendrore;
  • Të ndërmarrë projekte kërkimore të pavarura;
  • Të jetë në gjendje të shqyrtojë në mënyrë kritike teoritë, modelet dhe konceptet kryesore të përdorura në studimin e politikës publike dhe të menaxhimit publik;
  • Të jetë i aftë të shpalosë aftësi komunikuese në fushën e debateve kryesore, të shfrytëzojë literaturën akademike lidhur me politikën publike dhe menaxhimin publik;
  • Aftësi analitike dhe kritike;
  • Aftësi për të bërë prezantime me gojë;
  • Aftësi për të planifikuar dhe hartuar detyra me shkrim;
  • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur;
  • Aftësi për të përdorur teknologjinë e informacionit.