Specializimet

SPECIALIZIMET NË POLITIKA PUBLIKE DHE MENAXHIMI

 

Programi zgjat dy vite dhe ndahet në katër semestra. Studentët duhet të përfundojnë të gjitha kurset në çdo semestër. Dy semestrat e parë i dedikohen njohurive dhe shkathtësive të përgjithshme për politikën publike dhe menaxhimin publik.

 

Pas përfundimit të suksesshëm të vitit të parë studentët duhet të zgjedhin një nga specializimet e studimeve në dispozicion: Politika Publike dhe Menaxhim Publik.

 

Diploma e njohur ndërkombëtarisht hap rrugë për një karrierë të suksesshme në menaxhimin e lartë në sektorët e qeverisjes kombëtare dhe ndërkombëtare, organizatat ndërkombëtare, zhvillimin rajonal, agjencitë dhe OJQ-të.