Mësimdhënia dhe Mësimnxënia

KONCEPTET E MËSIMDHËNIES DHE MËSIMNXËNIES

 

Qasja e zakonshme është që të ketë një leksion në javë dhe dy ushtrime për kurse. Varësisht nga qasja pedagogjike, njësitë e caktuara mund të kërkojnë të mësuarit më të orientuar. Në shumë lëndë studentët duhet të punojnë përmes një sasi të caktuar të leximeve të detyrueshme, zakonisht 15-20 faqe për seminar. Përveç kësaj, duhet të përgatiten detyrat me shkrim në formën e një letre për reflektim 1-2 faqe, duhet të përgatiten ese me 5-7 faqe ose deri në 15 faqe. Puna e pavarur gjithashtu përfshinë detyra të punës në grup.

Pjesa e punës së pavarur është rreth 75% e ngarkesës totale të studentëve dhe që përfshin leximin, punën kërkimore varësisht nga lëndët. Pjesëmarrja e punës aktive (leksioneve dhe seminareve) u jepet rëndësi të madhe (10-15%).

 

Veprimaritë e të mësuarit në komponentin teorik të kursit të arsimit organizohen për të mbështetur lëndën dhe kompetencat që studenti duhet të eksplorojë dhe zhvillojë. Arsimi dhe metodat e studimit përbëjnë një gamë të gjerë aktivitetesh që variojnë në mes: leksioneve, prezantimeve të studentëve, ushtrimeve dhe detyrave teorike, arsimit të bazuar në dialog dhe në bazë të diskutimit, trajtimit të rastit, aftesimit  dhe trajnimit në laborator, përmes kontakteve mes pacientëve/qytetarëve përmes organizatave të pacientëve, si dhe edukimin e bazuar në projekte, duke përfshirë prezantimin dhe komunikimin e rezultateve dhe produkteve.

Marrja e këshillave në lidhje me detyrat individuale dhe të përbashkëta, duke përfshirë edhe projektet; lloje të ndryshme të objekteve virtuale të të mësuarit; leximit dhe të mësuarit në grup.

 

ECTS janë një vlerë e caktuar për njësitë e kurseve për të përshkruar ngarkesën e punës të studentëve për t’i plotësuar. Ato pasqyrojnë sasinë e punës që secili kurs kërkon në raport me sasinë totale të punës që kërkohet për të përfunduar një vit të plotë të studimeve akademike në institucionin që është, ligjërata, punë praktike, seminare, vetëstudime – në bibliotekë ose në shtëpi – Dhe provimet ose aktivitetet e tjera të vlerësimit.

Kreditë ECTS shprehin një vlerë relative. Në sistemin e  ECTS, 60 kredite përfaqësojnë ngarkesën e punës të një viti studimi; Zakonisht 30 kredite jepen për një semestër. Një kredi ECTS është e barabartë me 30 orë ngarkesë pune të studentëve. Kreditë jepen vetëm nëse kursi është përfunduar dhe të gjitha provimet e kërkuara janë marrë me sukses. Nxënësit duhet të kenë përfunduar të paktën 75% të kësaj ngarkese pune për t’u regjistruar për vitin e ardhshëm akademik.

 

Studentët që marrin pjesë në ECTS do të marrin kredi për të gjithë punën akademike të kryer me sukses në cilindo prej institucioneve partnere dhe ata do të jenë në gjendje të transferojnë këto kredi akademike nga një institucion pjesëmarrës në tjetrin, në bazë të marrëveshjes paraprake.

Marrëveshja e të mësuarit bazohet në përmbajtjen e një programi studimi jashtë vendit dhe përfundohet në mes të nxënësit dhe institucionit shtëpiak.

Nëse studenti ka përfunduar me sukses programin e studimit të rënë dakord më parë në përputhje me atë çka parashikon marrëveshja e të nxënit dhe kthehet në institucionin e origjinës, do të bëhet transferimi i kredisë dhe studenti do të vazhdojë studimet e tij në institucionin e shtëpisë pa ndonjë humbje kohe ose kredi.

ECTS gjithashtu mundëson studime të mëtejshme jashtë vendit. Transkripti i të dhënave, ose e thënë ndryshe, lista e notave është e dobishme në këtë kontekst, pasi ajo pasqyron arritjet akademike të studentit.