Struktura e Programit

STRUKTURA E PROGRAMIT TË POLITIKAVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIT

 

 

Programi mësimor zgjat dy vite dhe ndahet në katër semestra. Studentët e suksesshëm duhet të përfundojnë të gjitha kurset në çdo semestër. Dy semestrat e parë janë të përqendruar tek përçimi i njohurive dhe aftësive të përgjithshme për politikën publike dhe menaxhimin publik. Pas përfundimit të suksesshëm të vitit të parë studentët duhet të zgjedhin një nga specializimet e mëposhtme: politikat publike dhe menaxhimi publik.

 

 

 

Viti i Pare: 60 ECTS

SEMESTESTRI  1:30 ECTS
 Oret per cdo jave
NoType SubjectLEECTSLecturer
1C Mikroeconomia e avancuar224
2CMakronomia e avancuar224
3CEkonometria225
4CAnaliza sasaiore dhe cilesore135
5CAnaliza mbi Politikat Publike237
6CAdministrimi i Teorise225
SEMESTRI  2 :  30 ECTS
7CMenaxhimi Publik dhe Qeverisja237
8CEconomiku i Sektorit Publik225
9CTheories of Public Affairs225
10CJurdiku dhe Ekonomia224
11CQeverisja e Ekonomise ne BE224
12CMenaxhimi i Sistemeve te Informacionit135
Viti i dyte
SEMESTERTRI i 3 – Fusha e Studimit

Ne semestri e trete studentet vendosin se ku do te studiojne ne drejtimet e meposhtme :

  • Politika Publike
  • Menaxhimi Publik

Studentet duhet te perfundojne

  • Lendet Baze te Kursit: 20 ECTS

Dizertacioni: Studentet duhet te kene permbushur 15 ECTS ne formen e provimit me shkrim ne fushen perkatese.

APolitikat Publike
BMenaxhimi Publik
Viti i Dyte
Fusha e Studimit (1):  Politika Publike
NoTypeLendetLEECTSLigjeruesi
1CProceset e Politikave Publike ne Kosove225
2CMenaxhimi i Menaxhimit te Financave Publike225
3CAnaliza Politike, Vleresimi dhe zbatimi i saj225
4CPolitika Publike e BE225
5OLidershipi dhe Sjellja Organizative5
6OLende Zgjedhore 15
Fusha e Studimit (2): Menaxhimi Publik
NoTypeLendaLUECTSLigjeruesi
1CMenaxhimi Strategjik225
2CHRM and Employment Relations225
3CMenaxhimi i Financimit Publik225
4CE drejta Administrative e BE225
5OLidershipi dhe Sjellja Organizative225
6OLenda Zgjedhore5
 

SEMESTER 4

13OMenaxhim i Projekteve225
14OInternshipi dhe Zhvillimi Profesional225
15OLenda Zgjedhore 25
16CDizertacioni15
Lendet Zgjedhore – Lendet si meposhte jane bere pjese e programit mesimor me qellim qe studentet te zgjerojne njohurite e tyre dhe te zhvillojne me tej aftesite.
1OTeoria e Diskutimit225
2OEkonomia Politike Nderkombetare225
3OOrganizatat jo-qeveritare225
4OQeverisja Lokale225
5Politika Mjedisore dhe Menaxhimi225
6Sherbimet Publike dhe Mireqenia Sociale225