Struktura e Programit

STRUKTURA E PROGRAMIT TË POLITIKAVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIT

 

 

Programi mësimor zgjat dy vite dhe ndahet në katër semestra. Studentët e suksesshëm duhet të përfundojnë të gjitha kurset në çdo semestër. Dy semestrat e parë janë të përqendruar tek përçimi i njohurive dhe aftësive të përgjithshme për politikën publike dhe menaxhimin publik. Pas përfundimit të suksesshëm të vitit të parë studentët duhet të zgjedhin një nga specializimet e mëposhtme: politikat publike dhe menaxhimi publik.

 

 

 

Viti i Pare: 60 ECTS

SEMESTESTRI  1:30 ECTS
 Oret per cdo jave
No Type Subject L E ECTS Lecturer
1 C  Mikroeconomia e avancuar 2 2 4
2 C Makronomia e avancuar 2 2 4
3 C Ekonometria 2 2 5
4 C Analiza sasaiore dhe cilesore 1 3 5
5 C Analiza mbi Politikat Publike 2 3 7
6 C Administrimi i Teorise 2 2 5
SEMESTRI  2 :  30 ECTS
7 C Menaxhimi Publik dhe Qeverisja 2 3 7
8 C Economiku i Sektorit Publik 2 2 5
9 C Theories of Public Affairs 2 2 5
10 C Jurdiku dhe Ekonomia 2 2 4
11 C Qeverisja e Ekonomise ne BE 2 2 4
12 C Menaxhimi i Sistemeve te Informacionit 1 3 5
Viti i dyte
SEMESTERTRI i 3 – Fusha e Studimit

Ne semestri e trete studentet vendosin se ku do te studiojne ne drejtimet e meposhtme :

  • Politika Publike
  • Menaxhimi Publik

Studentet duhet te perfundojne

  • Lendet Baze te Kursit: 20 ECTS

Dizertacioni: Studentet duhet te kene permbushur 15 ECTS ne formen e provimit me shkrim ne fushen perkatese.

A Politikat Publike
B Menaxhimi Publik
Viti i Dyte
Fusha e Studimit (1):  Politika Publike
No Type Lendet L E ECTS Ligjeruesi
1 C Proceset e Politikave Publike ne Kosove 2 2 5
2 C Menaxhimi i Menaxhimit te Financave Publike 2 2 5
3 C Analiza Politike, Vleresimi dhe zbatimi i saj 2 2 5
4 C Politika Publike e BE 2 2 5
5 O Lidershipi dhe Sjellja Organizative 5
6 O Lende Zgjedhore 1 5
Fusha e Studimit (2): Menaxhimi Publik
No Type Lenda L U ECTS Ligjeruesi
1 C Menaxhimi Strategjik 2 2 5
2 C HRM and Employment Relations 2 2 5
3 C Menaxhimi i Financimit Publik 2 2 5
4 C E drejta Administrative e BE 2 2 5
5 O Lidershipi dhe Sjellja Organizative 2 2 5
6 O Lenda Zgjedhore 5
 

SEMESTER 4

13 O Menaxhim i Projekteve 2 2 5
14 O Internshipi dhe Zhvillimi Profesional 2 2 5
15 O Lenda Zgjedhore 2 5
16 C Dizertacioni 15
Lendet Zgjedhore – Lendet si meposhte jane bere pjese e programit mesimor me qellim qe studentet te zgjerojne njohurite e tyre dhe te zhvillojne me tej aftesite.
1 O Teoria e Diskutimit 2 2 5
2 O Ekonomia Politike Nderkombetare 2 2 5
3 O Organizatat jo-qeveritare 2 2 5
4 O Qeverisja Lokale 2 2 5
5 Politika Mjedisore dhe Menaxhimi 2 2 5
6 Sherbimet Publike dhe Mireqenia Sociale 2 2 5