Struktura e Programit

STRUKTURA E PROGRAMIT TË POLITIKAVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIT

 

 

Programi mësimor zgjat dy vite dhe ndahet në katër semestra. Studentët e suksesshëm duhet të përfundojnë të gjitha kurset në çdo semestër. Dy semestrat e parë janë të përqendruar tek përçimi i njohurive dhe aftësive të përgjithshme për politikën publike dhe menaxhimin publik. Pas përfundimit të suksesshëm të vitit të parë studentët duhet të zgjedhin një nga specializimet e mëposhtme: politikat publike dhe menaxhimi publik.

VITI 1
SEMESTER 1
Lënda  ECTS
Teoritë e politikave publike dhe administratës 5
Shkrimi Akademik i avancuar 5
Metodat e Avancuara të Kërkimit 5
Ekonomi e Avancuar 5
Teoria dhe Doktrina e Menaxhimit Publik 5
Zgjedhore :
Teoritë e vendimmarrjes 5
Integrimi gjinor në politikat publike 5
Cilësia e Qeverisë 5
SEMESTER 2
Lënda ECTS
Ekonomia e sektorit publik 5
Menaxhimi i Financave Publike 5
Menaxhimi i Sistemit të Informacionit 5
Ekonometria 5
Qeverisja dhe Ligji 5
Zgjedhore:
Qeverisja Ekonomike e BE-së 5
Ekonomia politike 5
Qeverisja Lokale, Financat dhe Rregullorja 5
VITI 2 – SEMESTER 3
Specializimi – Politika Publike
Lënda ECTS
Analizat e politikave publike, zbatimi dhe vlerësimi 5
Politikat Publike të BE-së 5
Politika Sociale 5
Politika e Shëndetit Publik 5
Internship 5
Zgjedhore:
Procesi i politikave publike në Kosovë 5
Politika mjedisore dhe menaxhimi 5
Organizatat joqeveritare 5
VITI 2 – SEMESTER 3
Specializimi – Menaxhment Publik
Lënda ECTS
Menaxhimi Strategjik 5
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhëniet e Punës 5
Sipërmarrja – Enterprenuership 5
Lidershipi dhe Sjellja Organizative 5
Internship 5
Zgjedhore:
Menaxhimi i njohurive 5
Politika mjedisore dhe menaxhimi 5
Menaxhimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore 5
VITI 2 – SEMESTER 4
Lënda ECTS
Menaxhimi i projektit 5
Tema Diplomes 25