Struktura e Programit

STRUKTURA E PROGRAMIT TË POLITIKAVE PUBLIKE DHE MENAXHIMIT

 

 

Programi mësimor zgjat dy vite dhe ndahet në katër semestra. Studentët e suksesshëm duhet të përfundojnë të gjitha kurset në çdo semestër. Dy semestrat e parë janë të përqendruar tek përçimi i njohurive dhe aftësive të përgjithshme për politikën publike dhe menaxhimin publik. Pas përfundimit të suksesshëm të vitit të parë studentët duhet të zgjedhin një nga specializimet e mëposhtme: politikat publike dhe menaxhimi publik.

 

VITI PARË: 60 ECTS
Semestri 1: 30 ECTS
Nr. Lënda
1 O Teoritë e Politikave Publike dhe Administrata
2 O Shkrim Akademik i Avancuar
3 O Metoda Kërkimore e Avancuar
4 O Ekonomiks i Avancuar
5 O Menaxhimi Publik, Teoria dhe Doktrina
Zgjedhore
6 Z Teoria e Vendimmarrjes
6 Z Integrimi Gjinor në Politikat Publike
6 Z Cilësia e Qeverisë
Semestri 2: 30 ECTS
Nr. Lënda
1 O Ekonomiksi I Sektorit Publik
2 O Menaxhimi I Financave Publik

 

3 O Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit

 

4 O Ekonometria
5 O Qeverisja dhe Ligji
Zgjedhore
6 Z Qeverisja Ekonomike e BE-së
6 Z Politka Ekonomike
6 Z Qeverisja Lokale, Financat dhe Rregullativat
VITI 2: 60 ECTS
Semestri 3: Politika Publike
Nr. Lënda
1  O Analiza e Politikave Publike, Implementimi dhe Evaluimi
2  O Politikat Publike të BE-së

 

3  O Politika Sociale
4  O Politika të Shëndetit Publik
5  O Internship
Zgjedhore
6 Z Procesi i Politikave Publike në Kosovë
6 Z Politika Mjedisore dhe Menaxhimi
6 Z Organizatat Jo-Qeveritare
6 Z Menaxhimi I Projekteve
Semestri 3: Menaxhimi Publik
Nr. Lënda
1  O Menaxhimi Strategjik
2  O MBNJ dhe Marrëdhëniet e Punës
3  O Ndërmarrësia
4  O Lidershipi dhe Sjellja Organizative
5  O Internship
Zgjedhore
6 Z Menaxhimi I Dijës
6 Z Politika Mjedisore dhe Menaxhimi
6 Z Menaxhimi i Qëndrueshëm i burimeve natyrore
6 Z Menaxhimi I Projekteve
VITI 2 
Semestri 4:  
 O Tema e diplomës