Pranimi në studime/Kriteret

PRANIMI NË STUDIME / KRITERET 

 

Programi ka për qëllim sektorin publik dhe organizatat joqeveritare, si dhe ata nga sektori privat që dëshirojnë të kuptojnë më mirë politikat publike dhe menaxhimin.

Ajo bazohet në përvojën e programit Bachelor dhe kërkesën e gjerë për ato kurse të synuara.

Programi është veçanërisht i rëndësishëm për ata që kërkojnë të zhvillojnë shkathtësi dhe mirëkuptim në lidhje me (i) politikën publike: zhvillimin, zbatimin, shpërndarjen, analizën dhe vlerësimin dhe (ii) menaxhimin e shërbimeve publike: udhëheqjen dhe menaxhimin e ndryshimeve në shërbimet publike, duke vlerësuar performancën dhe rezultatet dhe duke ndikuar në vendimet e ardhshme të politikave.

 

Programi i studimit është i hapur për studentët që kanë përfunduar një program bachelor të barabartë me të paktën 180 ECTS në çdo institucion të akredituar në Kosovë. Programi pret që të ketë njëzet studentë në vitin e parë.

Të interesuarit për t’u bashkuar me programin normalisht duhet të kenë një diplomë bachelor në shkencat sociale – studentët me nota 7.5/10 dhe më të lartë, konsiderohen drejtpërsëdrejti për pranim në program.

Të gjitha aplikacionet e tjera do të konsideroheshin në baza individuale (të paktën 60 ECTS në shkencat kompjuterike dhe ekonominë).