Pranimi në studime/Kriteret

PRANIMI NË STUDIME / KRITERET 

 

Programi ka për qëllim sektorin publik dhe organizatat joqeveritare, si dhe ata nga sektori privat që dëshirojnë të kuptojnë më mirë politikat publike dhe menaxhimin.

Ajo bazohet në përvojën e programit Bachelor dhe kërkesën e gjerë për ato kurse të synuara.

 

Programi është veçanërisht i rëndësishëm për ata që kërkojnë të zhvillojnë shkathtësi dhe mirëkuptim në lidhje me (l) politikën publike: zhvillimin, zbatimin, shpërndarjen, analizën dhe vlerësimin dhe (ll) menaxhimin e shërbimeve publike: udhëheqjen dhe menaxhimin e ndryshimeve në shërbimet publike, duke vlerësuar performancën dhe rezultatet dhe duke ndikuar në vendimet e ardhshme të politikave.

 

Programi i studimit është i hapur për studentët që kanë përfunduar një program bachelor të barabartë me të paktën 180 ECTS në çdo institucion të akredituar në Kosovë.