Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

NDËRLIDHJA ME INDUSTRINË DHE PARTNERITETI

 

 

Në pjesën më të madhe të programeve të diplomave të mësuara në UBT, studentët do të kërkohet të ndërmarrin punë praktike dhe/ose laboratorike.

Qëllimet e punës praktike ndryshojnë, por zakonisht përfshijnë:

  • Lidhja e teorisë me praktikën;
  • Zhvillimi i aftësive dhe teknikave praktike;
  • Mësoni se si të përdorni pajisjet;
  • Kuptimi i metodës shkencore;
  • Zhvillimi i aftësive për zgjidhjen e problemeve;
  • Menaxhimi dhe analizimi i të dhënave;
  • Zhvillimi i aftësive profesionale – p.sh. Puna ekipore, paraqitja e gjetjeve, etj.

Grupi i shenjuar i këtij programi mund të ketë disa aspekte të veçanta mbi përvojën, megjithatë programi është projektuar për ndarë përvojat më tej. Studentët, gjithashtu, marrin 5 kredi ECTS për praktikat e kombinuara me ligjërata mbi zhvillimin profesional. Institucioni ka marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Diasporës, Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencinë për Zhvillimin e Sektorit Privat, Komunën e Ferizajt, Komunën e Lipjanit, Komunën e Vushtrrisë, Ministrinë e Shëndetësisë, Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, Grupin për Studime  në fushën Juridike dhe Politike, Transmetues Publik, etj.

 

Procesi i politikave dhe menaxhimi i shërbimeve janë dhe duhet të jenë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën. Më saktë, vendimet e politikave përcaktojnë se çfarë dhe se si do të dorëzohen shërbimet publike. Po aq e rëndësishme pse, mënyra në të cilën zbatohen dhe shpërndahen politikat në terren ndikon në rezultatet e politikave që mund të arrihen. Ky proces, nga ana tjetër, hedh çështje dhe sfida që ndikojnë në agjendën e politikave.

 

Ata që përfshihen në shërbimet publike mund të përfitojnë përmes mësimit dhe shkëmbimit të përvojave të tyre me studentët e tjerë. Meqenëse problematikat lokale janë shumë të ndryshme, ka tema dhe çështje të përbashkëta që i tejkalojnë këta kufij. Në këtë mënyrë, të mësuarit që përftohet si pasojë e shkëmbimit të përvojave të përbashkëta mund të shërbejë si vlerë shtuar në kuadër të zhvillimit profesional.

 

Tashmë është një fakt i patjetërsueshëm se UBT është institucioni lider me thelbin e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor me metodat më të avancuara dhe me infrastrukturë moderne. Për këtë arsye, institucioni ka marrë një qasje për përcaktimin e vendndodhjes së saj unike në sferën e administratës publike të Kosovës dhe mosfishimin e programeve të tjera. Kështu, përveç fushës së politikave publike dhe të menaxhimit publik, kurrikula ka përfshirë edhe zhvillimet bashkëkohore akademike në administratën publike, ka çuar në një fokus në teknologjinë (e-qeverisjen) dhe përkushtimin e Kosovës ndaj integrimit evropian dhe reformës së administratës publike, në mënyrë që të harmonizojë praktikat e saj. Me ato të ashtuquajturat “acquis communitaire” të BE-së. Për më tepër, UBT është njohur në Kosovë për fokusin e saj ndërkombëtar dhe pjesëmarrjen në projektet ndërkombëtare të kërkimit dhe mësimdhënies.

 

Programi i Politikave Publike dhe Menaxhim është dizajnuar  që t’u ofrojë studentëve dije teorike dhe praktike, në mënyrë që kuadrot e dala nga ky institucion të kryejnë me sukses punët në industrinë dhe institucionet të ndryshme. Së fundi, UBT ka hedhur hapa të rëndësishëm dhe duke krijuar lidhje të forta me administratën publike, qeveritë lokale, agjencitë e zhvillimit rajonal dhe sektorët joqeveritarë. Sidoqoftë, ajo ka hartuar plane zhvillimore strategjike për Ministrinë e Administratës Publike, Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Ministrinë e Diasporës, Komunën e Ferizajt, Komunën e Vushtrrisë dhe Agjencinë Rajonale të Zhvillimit në jug të Kosovës.

Eksperienca praktike ka dhënë një avantazh, por gjithashtu ka siguruar të dhëna edhe për procesin e planifikimit.