Ndërlidhja me Industrinë dhe Partneriteti

NDËRLIDHJA ME INDUSTRINË DHE PARTNERITETI

 

 

Në pjesën më të madhe të programeve të diplomave të mësuara në UBT, studentët do të kërkohet të ndërmarrin punë praktike dhe/ose laboratorike.

Qëllimet e punës praktike ndryshojnë, por zakonisht përfshijnë:

  • Lidhja e teorisë me praktikën;
  • Zhvillimi i aftësive dhe teknikave praktike;
  • Mësoni se si të përdorni pajisjet;
  • Kuptimi i metodës shkencore;
  • Zhvillimi i aftësive për zgjidhjen e problemeve;
  • Menaxhimi dhe analizimi i të dhënave;
  • Duke nxjerrë përfundime dhe aftësi vlerësuese;
  • Zhvillimi i aftësive profesionale – p.sh. Puna ekipore, paraqitja e gjetjeve, etj.

Grupi i shenjuar i këtij programi mund të ketë disa aspekte të veçanta mbi përvojën, megjithatë programi është projektuar për ndarë përvojat më tej. Studentët, gjithashtu, marrin 5 kredi ECTS për praktikat e kombinuara me ligjërata mbi zhvillimin profesional. Ka përjashtime për ata që tashmë punojnë. Institucioni ka marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Diasporës, Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencinë për Zhvillimin e Sektorit Privat. Komunën e Ferizajt, Komunën e Lipjanit, Komunën e Vushtrrisë, Ministrinë e Shëndetësisë, Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, Grupin për Studime  në fushën Juridike dhe Politike, Transmetues Publik, etj. Prandaj, ‘shkrimi’ ose raportimi i punës praktike është shumë i rëndësishëm.

Procesi i politikave dhe menaxhimi i shërbimeve janë dhe duhet të jenë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën. Më saktë, vendimet e politikave përcaktojnë se çfarë dhe se si do të dorëzohen shërbimet publike. Po aq e rëndësishme pse, mënyra në të cilën zbatohen dhe shpërndahen politikat në terren ndikon në rezultatet e politikave që mund të arrihen. Ky proces, nga ana tjetër, hedh çështje dhe sfida që ndikojnë në agjendën e politikave.

Konteksti më i gjerë brenda të cilit qeveritë punojnë po ndryshon me shpejtësi dhe pasqyron çështjet globale, qeverisjen dhe lidhjen, rolin e teknologjisë elektronike e kërkesat dhe pritjet në rritje. Menaxherët e shërbimeve publike duhet të kuptojnë këtë kontekst më të gjerë dhe presionet që krijon për të funksionuar në mënyrë efektive dhe për të çuar ndryshime brenda saj. Ata që përfshihen në shërbimet publike mund të përfitojnë përmes mësimit dhe shkëmbimit të përvojave të tyre me studentët e tjerë. Meqenëse problematikat lokale janë shumë të ndryshme, ka tema dhe çështje të përbashkëta që i tejkalojnë këta kufij. Në këtë mënyrë, të mësuarit që përftohet si pasojë e shkëmbimit të përvojave të përbashkëta mund të shërbejë si vlerë shtuar në kuadër të zhvillimit profesional.

 

Ky program është në përputhje me përparësitë e përcaktuara nga marrëveshjet mbi  partneritetin evropian, në veçanti për të cilat janë të projektuara për të përmbushur kriteret politike. Raportet e Progresit të Komisionit Evropian (2015, 20160 theksojnë reformën e administratës publike, si një nga parakushtet për aspiratat e integrimit evropian të Kosovës, duke treguar: “Sigurimin e ofrimit të shërbimeve publike për të gjithë njerëzit në Kosovë dhe krijimin e një publiku profesional, të përgjegjshëm, Administrata e lirë nga ndërhyrjet politike është një prioritet kyç i Partneritetit Evropian”. “Plani i Veprimit për Partneritet Evropian (PVPE) 2011 pranon se, megjithëse janë ndërmarrë disa masa të rëndësishme në këtë sektor, mbeten më shumë sfida, veçanërisht në drejtim të zbatimit të legjislacionit të ri për shërbimin civil, avancimin e sistemit të menaxhimit të burimeve njerëzore, zbatimin e Administratës Publike të rishikuar në Reformën 2016-2021, si dhe në zbatimin e rishikimin përsa i përket aspektit funksional.

 

Për më tepër, Strategjia për Reformën e Administratës Publike 2015-2021 mbulon masat e planifikuara për menaxhimin e politikave, hartimin e legjislacionit, etikën dhe transparencën, komunikimin me qytetarët, planifikimin e buxhetit, ekzekutimin e buxhetit, kontrollin dhe auditimin e brendshëm, prokurimin, organizimin e administratës publike, Racionalizimi i qeverisjes elektronike, administrative dhe e-qeverisjes. Strategjia ka për arritjen e tre objektivave thelbësorë kombëtarë: ofrimin efektiv të shërbimeve administrative, ofrimin efikas të shërbimeve administrative dhe zbatimin e metodologjisë evropiane të organizimit dhe planifikimit të punës.

 

Tashmë është një fakt i patjetërsueshëm se UBT është në shumë aspekte një institucion udhëheqës në lëmin e saj dhe në atë që ka të bëjë me thelbin e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. Për këtë arsye, ai ka marrë një qasje për përcaktimin e vendndodhjes së saj unike në sferën e administratës publike të Kosovës dhe mosfishimin e programeve të tjera. Kështu, përveç fushës së politikave publike dhe të menaxhimit publik, kurrikula ka përfshirë edhe zhvillimet bashkëkohore akademike në administratën publike, ka çuar në një fokus në teknologjinë (e-qeverisjen) dhe përkushtimin e Kosovës ndaj integrimit evropian dhe reformës së administratës publike, në mënyrë që të harmonizojë praktikat e saj. Me ato të ashtuquajturat “acquis communitaire’ të BE-së. Për më tepër, UBT është njohur në Kosovë për fokusin e saj ndërkombëtar dhe pjesëmarrjen në projektet ndërkombëtare të kërkimit dhe mësimdhënies.

 

UBT dhe është e ndryshme në atë që kombinon njohuritë teorike dhe shkathtësitë praktike që është bërë e mundur nga prioritizimi i UBT-së për rekrutimin e stafit dhe lidhjet me industrinë dhe institucionet. Së fundi, UBT ka hedhur hapa të rëndësishëm dhe duke krijuar lidhje të forta me administratën publike, qeveritë lokale, agjencitë e zhvillimit rajonal dhe sektorët joqeveritarë. Sidoqoftë, ajo ka hartuar plane zhvillimore strategjike për Ministrinë e Administratës Publike, Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Ministrinë e Diasporës, Komunën e Ferizajt, Komunën e Vushtrrisë dhe Agjencinë Rajonale të Zhvillimit në jug të Kosovës.

Eksperienca praktike ka dhënë një avantazh, por gjithashtu ka siguruar të dhëna edhe për procesin e planifikimit.