Agrikulturë dhe Mjedis

 
Emri i Institucionit:  Kolegji UBT 
Fakulteti/Departamenti:  Fakulteti  Agrokultura dhe Mjedisi 
Kampusi Kryesor dhe/apo Dega:   Kampusi Kryesor 
Nëse aplikohet për Degë, ju lutem specifikoni Degën:  N/A 
Emërtimi i Programit të Studimit:  Agrokulturë me Mjedis 
Personi përgjegjës për Programin e Studimit:  Prof. Asst. Dr. Ismet Babaj 
Akreditim/Riakreditimi:  Akreditim 
Niveli i kualifikimit sipas KKK:   ISCED 7 
Grada akademike apo emërtimi i gradës akademike në diplomë:   MSc.  
ECTS:  120 
Profili i programit të studimit (specializimet):  N/A 
Fusha e studimit sipas Erasmus Subject Area Codes (ESAC):  01.3 
Forma e studimeve:  Studime të rregullta 
Kohëzgjatja minimale e studimeve:  2 vite