E Drejta Civile dhe Pronës

Emri i institucionit
Kolegji UBT

 

Kampusi kryesor dhe deget  Prishtinë
Emri i programit të studimit  E Drejta Civile dhe Pronës
Akreditimi/Akreditimi  Akreditimi
Diploma Akademike  Master