Struktura e Programit

Programi i këtij masteri është i strukturuar sipas procesit të Bolonjës për krahasueshmëri dhe pajtueshmëri ndërkombëtare. Gjithashtu, është i krahasueshëm me programet e tjera master të Institucioneve të Hapësirës Europiane të Arsimit të Lartë.

 

Fakulteti Juridik,  me kontributin e stafit të angazhuar dhe specialistëve të shkencave juridike civile, ka përgatitur një plan hulumtimi. Teza e magjistraturës përfaqëson aftësinë për të ndërmarrë punë kërkimore praktike të një niveli të lartë. Nga fillimi i i semestrit të dytë, studentët kanë të drejtë të zgjedhin një temë nga plani i hulumtimit, pas miratimit nga dekani dhe përcaktimit të mbikëqyrësit të hulumtimit. Profesori mbikëqyrës qëndron në kontakt të ngushtë me studentin për të diskutuar progresin në intervale të rregullta. Teza e magjistraturës do të zhvillohet nga studenti individualisht, duke vërtetuar se aftësitë teorike të fituara gjatë studimeve mund të zbatohen me sukses për të zgjidhur problemet e ndërlikuara kërkimore në fusha të caktuara shkencore.

Programi ka një kohëzgjatje 1 vit, 60 ECTS dhe mësimdhëniet janë organizuar në semestra si vijon:

 

Semestri I
Nr. M/E Lëndët ECTS  
1 C E drejta private e avancuar 6  
2 C E Drejta e Detyrimeve dhe Kontratave 5  
3 C E Drejta Tregtare 4  
4 C E Drejta Private e Krahasuar 4  
5 C E Drejta Ndërkombëtare dhe e BE e Pronësisë Intelektuale 4  
6 C Hulumtimi ligjor 4  
         
Semester II  
Nr. M/E Lëndët ECTS  
1 C Procedura civile e avancuar 5  
2 C E Drejta e Konkurrencës 4  
3 C Mbrojtja e Pronesise Industriale 3  
4 C Arbitrazhi tregtar ndërkombëtar 3  
5 C Tema e diplomës 15  

 

Raporti teorik do të realizohet duke aplikuar metodologjinë tradicionale për të mbështetur kompetencat që zhvillon studenti në klasë dhe me ngarkesën individuale të punës, duke u ofruar atyre zhvillimin e fundit të legjislacionit civil të Kosovës.

Pjesa e punës në klasë aktive (leksione, seminare, prezantime të studentëve, ushtrime teorike dhe detyra, arsimim me bazë në dialog dhe me bazë diskutimi, edukim me bazë rastesh) është rreth 35% e ngarkesës së punës dhe gjithashtu ka dhënë rëndësi të madhe, mbi lëndët dhe llojin e tyre. Qasja e përbashkët është realizimi i leksioneve në secilën lëndë çdo javë dhe gjithashtu është parashikuar seminare për çdo mësimdhënie. Seminaret i dedikohen kryesisht trajtimit praktik të temave përmes ligjeve të rasteve, studimit, detyrave me shkrim në formë punimeve për reflektim, eseve ose punimve kërkimore të prezantuara, të cilat gjatë seminareve apo orëve të tjera të dedikuara të orës.

UBT ofron në nivelin bachelor të programit të ligjit arsimin e klinikës, e cila është konsideruar një mundësi tjetër për studentët master që të ofrojnë orë praktike dhe më shumë sidomos gjykatat e simuluara.

Gjithashtu, Fakulteti Juridik ka ekipin e tij për të drejtën e arbitrazhit ndërkombëtrë, i cili do të jetë pjesë e Garës të Katërt Vjetore të Ballkanit Perëndimor, Vis Pre-Moot dhe garat ndërkombëtare si Willem C. Vis, Arbitrazhi Ndërkombëtar Tregtar Moot. Në vijim të eksperiencave të viteve të kaluara. Kandidatët Master mund të jenë pjesë e fakultetit ekipin dhe praktikimin e njohurive mbi ligjin kontraktual, arbitrar dhe lidhur me to fusha.

Një qasje tjetër e programit është trajnimi i etikës profesionale të studentëve për të shërbyer  më tej në sistemin e drejtësisë si profesionistë të pavarur në Kosovë.