Shkencat dhe Teknologjia e Ushqimit

Emri i Institucionit: Kolegji UBT
Fakulteti/Departamenti: /
Kampusi Kryesor dhe/apo Dega: Kampusi Kryesor
Nëse aplikohet për Degë, ju lutem specifikoni Degën: N/A
Emërtimi i Programit të Studimit: Shkencat dhe Teknologji e Ushqimit
Personi përgjegjës për Programin e Studimit: //

 

 

Akreditim/Riakreditimi: Riakreditim
Niveli i kualifikimit sipas KKK: Niveli VII
Grada akademike apo emërtimi i gradës akademike në diplomë: MSc.
ECTS: 120
Profili i programit të studimit (specializimet):
  • Teknologjia Ushqimore
  • Të ushqyerit
  • Menaxhimi me  cilësinë dhe sigurinë ushqimore
Fusha e studimit sipas Erasmus Subject Area Codes (ESAC): 01 Shkencat e Bujqësisë

01.3 Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjia

Forma e studimeve: Studime të rregullta
Kohëzgjatja minimale e studimeve: 2 vite